Friday
2019-01-18
8:30 PM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Blog »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 39

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Main » 2019 » January » 12 » POREKLO ISUSA HRISTA: Evo šta Novi zavet kaže da se dešavalo pre nego što se rodio
5:46 PM
POREKLO ISUSA HRISTA: Evo šta Novi zavet kaže da se dešavalo pre nego što se rodio

POREKLO ISUSA HRISTA: Evo šta Novi zavet kaže da se dešavalo pre nego što se rodio (FOTO)

  • 1shares
  •  
  •  
  •  

Marko i Jovan u svojim jevanđeljima ne govore ništa o rodoslovu Isusa Hrista, ali Matej i Luka pružaju opsežan uvid koji u slučaju prvog ide do Avrama a u slučaju drugog do samog Adama. Postoji samo jedan problem: ne poklapaju se

Isus Hrist kao dobri pastir, prekrasni vitraž u anglikanskoj crkvi u Australiji. Foto: Wikipedia Commons/Toby Hudson

Markovo jevanđelje uopšte ne pominje misteriozno začeće Presvete Bogorodice, odnosno njeno oplođenje od strane Svetog Duha. Jovanovo jevanđelje stvara mističnu vezu između tog događaja i samog postanka univerzuma. Ali nijedno od njih, osim Matejevog i Lukinog, ne kazuje ništa o rodoslovu Isusa Hrista.

A Matej na samom početku svog spisa — koje zauzima počasno prvo mesto u Novom zavetu — kaže ovako: "Rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avraamova sina. Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu. A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama. A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona. A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja. A Jesej rodi Davida cara.

A David car rodi Solomona sa Urijinicom. A Solomon rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu. A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju. A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Jezekiju. A Jezekija rodi Manasiju. A Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju. A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi vavilonskoj.

Isus Hrist na spektakularnom mozaiku u Aja Sofiji, izrađen verovatno oko 1261. godine. Foto: Wikimedia Commons/Dianelos Georgoudis

A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatila. A Salatil rodi Zorovavelja. A Zorovavelj rodi Aviuda. A Aviud rodi Eliakima. A Eliakim rodi Azora. A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda. A Eliud rodi Eleazara. A Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova. A Jakov rodi Josifa, muža Marije, od koje se rodi Isus zvani Hristos.

Svega, dakle, koljena od Avraama do Davida, koljena četrnaest, a od Davida do seobe vavilonske koljena četrnaest, i od seobe vavilonske do Hrista, koljena četrnaest" (Mt 1:1-17).

Važnost ovog rodoslova nemoguće je dovoljno naglasiti, premda se nepažljivom i neobaveštenom čitaocu može učiniti kao puko nabrajanje nebitnih imena, te kao irelevantan način da se otpočne jedna tako važna knjiga kao što je Novi zavet.

Međutim, navođenjem ovog rodoslova pravi se direktna veza sa Starim zavetom i proročanstvima u njemu, koja najavljuju dolazak Hrista. Bez tih proročanstava, bez njihovih ispunjenja, najavljeni dolazak Hrista ne bi bio moguć u liku Isusa kog znamo. Odnosno, Isus ne bi bio Hrist. A jedno od najvažnijih proročanstva tiče se rođenja mesije u kući Davidovoj, koje se ovim rodoslovom potvrđuje.

David diže glavu Golijata. Foto: Wikimedia Commons/Pollard, Josephine, 1834-1892.

Matej nastavlja: "A rođenje Isusa Hrista ovako bi: Kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu, a prije nego što se bjehu sastali, nađe se da je zatrudnila od Duha Svetoga. A Josif muž njezin, budući pravedan i ne hoteći je javno izobličiti, namisli je tajno otpustiti. No kad on tako pomisli, gle, javi mu se u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju ženu svoju; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Pa će roditi sina, i nadjeni mu ime Isus: jer će on spasti narod svoj od grijeha njihovih.

A sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori: Eto, djevojka će začeti, i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuil, što će reći: S nama Bog. Ustavši Josif od sna, učini kako mu zapovjedi anđeo Gospodnji i uze ženu svoju. I ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadjenu mu ime Isus" (Mt 1:18-25).

Ovde ćemo se zaustaviti, i preći na rodoslov iz Lukinog jevanđelja. Prva stvar po kojoj se razlikuju je to, što Lukin počinje ne od Avrama kao kod Mateja, već od Adama, prvog čoveka. Otuda skoro dvostruko više generacije kod Luke: 77 naprema 42. Druga razlika, mnogo dramatičnija, jesu pobrojani ljudi. Naime, između Avrama i Davida loza je identična, ali se nakon Davida potpuno razilazi. Treće, Matej nabrajanje počinje unapred, od Avrama ka Isusu, dok Luka kreće unazad, od Isusa ka Adamu.

Sveta porodica (Marija, Josif i beba Isus) sa Svetom Anom i Svetim Jovanom Krstiteljem. El Grekova slika iz 1600. godine. Foto: Wikimedia Commons/cdnprado.net

Luka piše: "I sam Isus imaše oko trideset godina kad poče; i bješe, kao što se mišljaše, sin Josifa, sina Ilijeva, sina Matatova, sina Levijeva, sina Melhijeva, sina Jenejeva, sina Josifova, sina Matatijeva, sina Amosova, sina Naumova, sina Eslimova, sina Nagejeva, sina Maatova, sina Matatijeva,

sina Semejeva, sina Josifova, sina Judina, sina Joananova, sina Risajeva, sina Zorovaveljova, sina Salatiilova, sina Nirijeva, sina Melhijeva, sina Adijeva, sina Kosamova, sina Elmodamova, sina Irova, sina Josijina, sina Eliezerova, sina Jorimova, sina Matatova, sina Levijeva, sina Simeonova, sina Judina, sina Josifova, sina Jonanova, sina Elikimova, sina Melejeva, sina Mainanova, sina Matatina, sina Natanova,

sina Davidova, sina Jesejeva, sina Ovidova, sina Voozova, sina Salmonova, sina Naasonova, sina Aminadavova, sina Aramova, sina Joramova, sina Esromova, sina Faresova, sina Judina, sina Jakovljeva, sina Isakova,

Melhisedek, car salimski, dočekuje Avrama hlebom i vinom. Slika iz crkve Svetog Petra u Levenu u Belgiji. Foto: Wikimedia Commons/heiligenlexikon.de

sina Avraamova, sina Tarina, sina Nahorova, sina Seruhova, sina Ragavova, sina Falekova, sina Everova, sina Salina, sina Kainanova, sina Arfaksadova, sina Simova, sina Nojeva, sina Lamehova, sina Matusalova, sina Enohova, sina Jaredova, sina Maleleilova, sina Kainanova, sina Enosova, sina Sitova, sina Adamova, sina Božijega" (Lk 3:23-38).

Matej i Luka se slažu da je Sveti Duh oplodio Mariju Josifovu, da je Isus Hrist — Sin Božiji, rođen u kući Davidovoj. Ali kako se ove dve potpuno različite genealogije međusobno uklapaju?

Skeptici će reći nikako, vernici će reći nekako. Hrišćanski teolozi već skoro dve hiljade godina pokušavaju da odgovore na ovaj problem i da pomire ova dva rodoslova, pa tako mnogi crkveni oci kažu da su oba tačna, pozivajući se na običajno pravo po kojem čovek uzima udovicu svog preminulog brata kako bi mogao da "podigne sjeme bratu svome". Prirodno, deca rođena iz takvog braka potiču od drugog muža, ali zakonski su potomci preminulog.

"Vitsajeva", Žan-Leon Žerom, 1889-1895. Ona je prevarila svog muža sa kraljem Davidom i rodila mudrog Solomona. Foto: Wikimedia Commons/Jonathan Groß

Drugo objašnjenje jeste to, da Matej sledi rodoslov Isusov po Josifu, dok Luka to čini po Mariji. Jevsevije Kesarijski početkom IV veka ukazuje na to da je Lukin rodoslov, kao što i piše jasno u jevanđelju, ipak od Josifa ali da je on bio biološki sin Jakovljev (kao što piše Matej) premda zakonski Ilijev (kao što kaže Luka). Drugim rečima, Luka sledi zakonsku genealogiju, dok Matej sledi prirodnu.

Interesantno je pomenuti i to, što Matej u rodoslov ubacuje četiri žene. Prvo je tu Tamara sa kojom je Juda dobio Faresa i Zaru, zatim Rahava sa kojom je Salmon dobio Vooza, koji je opet sa Rutomdobio Ovida. Konačno, tu je i Urijinica, odnosno žena Davidovog vojskovođe Urije Hetita po imenu Vitsaveja, koju je kralj zaveo i sa kojom je dobio Solomona (Bog im je za kaznu zbog preljube ubio prvog sina).

Zbog čega baš samo ove žene Matej izdvaja, predmet je spora. Zajednička nit između njih može biti slobodniji pristup seksualnosti. Naime, Rahava je bila prostitutka (ako se na ovom mestu zaista misli na tu Rahavu, kao što je uobičajena interpretacija) ali istovremeno svojevrsni uzor vrline, budući da je spasila od potere uhode Isusa Navina, i budući da se ističe njena vera i dobročinstvo; Tamara je glumila prostitutku da bi zavela Judu; Vitsajeva je, kao što rekosmo, prevarila muža sa kraljem Davidom dok je ovaj ratovao za račun kraljev; Ruta se ponekad "optužuje" da je na nagovor svekrve Nojemine pokušala da zavede Vooza, ali da je odustala i da se opredelila za legalni brak.

Rahava stoji u sredini slike "Bludnica iz Jerihona i dve uhode" Džejmsa Tisoa. U pitanju je čuvena prostitutka iz Starog zaveta koju Matej navodi u rodoslovu Isusa Hrista, osim ako tu nije u pitanju neka druga Rahava. Foto: Wikimedia Commons/thejewishmuseum.org

Inače, Rutin prvi muž je bio Nojeminin sin (imala je dva, oba su umrla mlada nakon smrti oca), a Ruta je uprkos insistiranju Nojemine da se vrati roditeljima odlučila da ostane sa njom (druga snaha je otišla), rekavši joj: "Nemoj me nagovarati da te ostavim i od tebe otidem; jer kuda god ti ideš, idem i ja; i gde god ti nastaniš, nastaniću se i ja; tvoj je narod moj narod, i tvoj je Bog moj Bog" (Knjiga o Ruti 1:16).

Ovde bi možda mogao da se krije odgovor na uplitanje Rute: naime, ona možda nije bila jevrejskog porekla, upravo zbog naglašavanja "tvoje" narodne i verske pripadnosti jer zvuči kao da je prihvatila njen narod za svoj, i njenog Boga za svog, iako ih nije imala po rođenju. Prema tome, Bog se jednako obraća svim ljudima, Jevrejima i ne-Jevrejima, što je izuzetno značajno za hrišćanstvo.

A uplitanje ostalih žena u ovaj rodoslov moglo bi da govori o Božijoj milostivosti: On prašta i najvećim grešnicima, i donosi odluku da se otelovi u njihovom potomstvu. Ta blagost Boga je, opet, od velikog značaja za hrišćansku etiku.

(O. Š.)

Views: 3 | Added by: bibleboy | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Calendar
«  January 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Entries archive

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2019
    Free website builderuCoz