Wednesday
2018-07-18
6:45 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Globalna prevara o Izraelu »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 37

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Globalna prevara o Izraelu

Danas je široko prihvaćeno mišljenje da je današnji Izrael mjesto ispunjenja mnogih biblijskih
proročanstava poslednjeg vremena, kao i današnji Izraelci. Što je neko pogrešno mišljenje popularnije,
to je opasnije.
Hrišćani danas ponavljaju grešku drevnih Izraelaca: simboličke tekstove tumače doslovno. A
doslovne tekstove tumače simbolički.
Na dočeku Nove 1999. godine, hiljade hodočasnika pošlo je prema Zidu Plača u Davidovom
gradu. Očekivali su da na početku novog milenijuma (po svjetovnom računanju vremena), Bog učini
nešto veliko, možda i kraj svijeta. Ako je tako, onda je Jerusalim pravo mesto gde tada treba biti!
Ali ništa se nije dogodilo.
Nije bilo terorističkih napada u Jerusalimu na početku novog milenijuma. Koja još moderna
tumačenja proročanstava će takođe propasti? Zato bi bilo dobro da razotkrijemo ove greške prije nego
što bude kasno.
Zašto su oči mnogih uperene prema Jerusalimu? Milioni hrišćana danas vjeruju da će poslednji
događaji pred Drugi Hristov dolazak da se odigraju na Bliskom istoku, u Jerusalimu i među Jevrejima.
Newsweek, November, 1, 1999: “Dominantna tema u hrišćanskim proročanstvima je povratak
Jevreja i obnova hrama u Jerusalimu. ”
Većina hrišćanskih teologa danas čvrsto veruje da će pre drugog Hristovog dolaska da bude
sledećih 5 događaja: 1) Obnovljenje države Izrael (bilo 1948. godine); 2) uskoro će doći 7 godina
velikog progonstva; 3) obnovljenje trećeg hrama na Sionu; 4) pojava misterioznog antihrista, koji će
ući u obnovljeni hram, proglašavajući sebe za Boga; 5) konačni rat protiv države Izrael, koji će prerasti
i Armagedonsku bitku na Srednjem istoku.
Danas u teološkom svijetu zvuči kao hula ako želite da preispitate ove stavove. Ja volim Jevrejski
narod. A takođe vjerujem da je Isus Hristos moj Spasitelj. On će se vratiti na Zemlju. Armagedon će se
dogoditi. Ali Isus je rekao: „Čuvajte se da vas ko ne prevari.” Mt 24.4 A Isusovo upozorenje treba uzeti
ozbiljno.
Kako je Izrael dobio ime?
Od Isakova dva sina, Jakov je bio pobožniji od Isava. Ali je mlađi Jakov na prevaru došao do
prvenaštva i blagoslova. Jakov je tada 3 puta slagao svog oca:
1) rekao je: „Ja sam Isav, tvoj prvenac. Uradio sam kao što si mi rekao...” (1.Mojsijeva 27.19).
2) Na pitanje kako se tako brzo vratio, rekao je da mu je Bog pomogao (1.Mojsijeva 27.20);
3) Na pitanje da li je on Isav, Jakov je rekao da jeste; (1.Mojsijeva 27.20);
Ime Jakov znači „varalica, koji hvata za petu”. Zbog toga je Isav htio da ubije Jakova. Zato je Jakov
dugo bio u izgnanstvu. A onda je odlučio da se vrati i suoči sa Isavom. Noć prije nego što se sreo sa
Isavom, Jakov se rvao s anđelom. U početku Jakov je pomislio da se rvao sa Isavom na život i smrt. A
onda je shvatio da je ova moćna natprirodna osoba njegova jedina nada. Radi istrajnosti u želji da ga
blagoslovi, Nebeska osoba je Jakovu dala novo ime: Izrael — Onaj kome pobjedu daje Bog, pobjednik
sa Bogom. To je bila pobjeda nad grešnim karakterom.
Izrael je pokajani grešnik koji se istrajno drži Boga, koji je napustio grijeh i kojeg Bog blagosilja.
Izrael je onaj koji potpuno zavisi od Božje milosti. Izrael je grešnik koji ima novi karakter.
U rvačkom meču između čovjeka i anđela, jasno je ko će pobijediti. Jakov je pobijedio jer se
predao Bogu.
Bog je rekao Mojsiju: “Kaži faraonu: Ovako veli Gospod: Izrael je moj sin, moj prvjenac.”
2.Mojsijeva 4.22,23 Bog je proširio značenje imena Izrael. To više nije samo Jakov, nego i njegovi
Stranica 2 od 7
potomci koje je Bog izbavio iz ropstva. Pobjedu opet nijesu izvojevali Jakovljevi potomci, nego Bog.
Izrael je prvo bio jedna osoba — pobjednik, a sada je to pobjedonosni narod.
Bog kaže: „Izrael je moj sluga... sjeme Avramovo.” Isaija 41.8 „Izrael je moj izabrani” Isaija 45.4
Bog i za Isusa kaže da je On Njegov izabrani (Isaija 42.1-3). Trebalo je da Izrael kao izabrani narod
odnese jevanđelje neznabošcima (Isaija 42.1-3), ali pošto oni to nijesu uradili, Isus je izabrani koji se
pobrinuo za to.
Slično ovome, tekst u Osiji 11.1 o izlasku Izraela iz Egipta, Matej je primijenio na Isusa kojeg su
roditelji odnijeli u Egipat da bi se sklonili od Iroda (Matej 2.14,15). A za Izraelce Bog nastavlja u Osija
11.2 da su postali idolopoklonici, čak obožavaoci demona. Matej je pod uticajem Svetog Duha rekao da
je Isus postao Izrael, pobjednik sa Bogom. A Osija tvrdi da oni koji su u početku bili Izrael, posle
nekoliko generacija prestali su da pobjeđuju sa Bogom.
U Bibliji ime Izrael je prvo upotrijebljeno za jednog čovjeka — Jakova; Zatim za jednu naciju —
Jevreje; i sada opet za jednu osobu - za Isusa Hrista, Pobjednika.
Postoje paralele između istorije Jevreja i Isusa Hrista.
Istorija Jevreja Isus Hristos
Izašli iz Egipta (2.Mojsijeva 4.22) Roditelji ga doveli iz Egipta u Izrael (Matej 2.15)
Prošli kroz Crveno more i Jordan, a Pavle to
naziva krštenjem (1.Korinćanima 10.2)
Isus je kršten u Jordanu na mjestu gdje su Jevreji
ušli u Hanan, da bi ispunio svaku pravdu (Matej
3.15,17)
Božji sinovi (narod) Božji Sin
40 godina bili su u pustinji (iskušenja), pa su
kroz Jordan ušli u Obećanu zemlju
Posle krštenja u Jordanu, 40 dana bio je u
pustinji (iskušenja) (Matej 4.1)
Tada su dobili napisan Stari Zavjet Dao je napisan Novi Zavjet
Psalam 80.8: Izrael je nazvan čokot vinove loze Jovan 15.1: Isus je pravi čokot
2.Mojsijeva 4.22 Bog: Izrael je moj prvjenac Kološanima 1.15: Isus je „rođen” prije svake
tvari (prvorođen)
Is 41.8: sjeme Avramovo Galatima 3.16: obećanje je sjemenu Avramovom
(jednina) — Isusu, a ne sjemenima Avramovim
(množina)
Isus je ponovio istoriju Izraela u bitnim tačkama, ali je pobijedio tamo gde su oni pali. Zato je Isus
postao Izrael, onaj koji je pobijedio grijeh i smrt. Ono što nije uspio istorijski Izrael (Jevrejska nacija),
uspio je Isus. Ono što je primjenjivano na Jevreje kao Izrael, u Novom Zavjetu primjenjuje se ne Isusa
Hrista, Avramovog potomka.
Narod Izrael u Novom Zavetu
A sada još zanimljivije: kada apostol Pavle govori o obraćenim neznabošcima, on kaže: “A kad ste
vi Hristovi, onda ste sjeme Avramovo, i po obećanju naslednici.” Gal 3.29 U Novom Zavjetu se ime
Izrael ne primjenjuje samo na jednu osobu — Isusa Hrista, nego takođe i na Njegov narod, one koji su
Hristovi. Pavle iskrene hrišćane naziva Izraelcima.
Kada je uspostavljen Stari Zavjet na Sinaju, prinesene su određene žrtve (2.Mojsijeva 24.8). Isus
je uspostavljajući Novi Zavjet takođe ga potvrdio krvlju, ali svojom krvlju simbolički prikazanom
vinom (Matej 26.28). On je bio žrtva na kojoj je zasnovan Novi Zavjet. Kao i u Starom Zavjetu, i u
Novom Zavjetu postoji Izrael kao osoba i Izrael kao narod.
Dva Izraela?
Da li su svi Jevreji bili Izraelci? Da li su svi hrišćani Izraelci?
Pavle kaže da postoje dva Izraela: “Nijesu svi izraelci koji su od Izraela” (Rim 9.6). Postoje
Stranica 3 od 7
Izraelci po tijelu (Rim 9.3), tjelesni rođaci, i postoji Izraelci koji žive u skladu sa Zavjetom (Gal 6.16).
Ovaj drugi Izrael čine oni Jevreji i obraćeni neznabošci koji žive u skadu sa Božjom objavom (vidi
Galatima 3.6,7). Pravi Izraelci su ljudi vjere, poslušni Bogu, kao što je Avram vjerovao Bogu, poslušao
ga i primilo mu se u pravdu. (Vjera nije ako kažem: Ja vjerujem da su državni zakoni ispravni, a onda
kršim te zakone.) Pravi Izraelci su povezani vjerom, povjerenjem u Boga, a ne krvnim srodstvom.
Jovan Krstitelj je takođe isticao vjeru kao osobinu Izraela, a ne srodstvo. Farisejima je rekao: “I ne
mislite i ne govorite u sebi: Imamo oca Avrama; jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovog
podignuti djecu Avramu. Već i sjekira kod korjena drvetu stoji; svako dakle drvo koje ne rađa dobar
rod, siječe se i u oganj baca.” (Matej 3.9,10) Fariseji su bili dio Izraela po tijelu, ali nijesu imali vjeru u
Boga koju je imao Avram. Jovan Krstitelj im je razbio iluziju da su Izraelci. “Ne mislite tako.” Samo
drveće koje rađa dobre rodove — ljudi koji žive u skladu sa onim što vjeruju, neće završiti spaljeni u
vatri. Tjelesno srodstvo nije dovoljno za spasenje. Bez vjere u Boga ljudi bilo koje nacije su izgubljeni.
Isus je ponovio ovu istu misao. Neki Jevreji su mu naveli kao argument njihove ispravnosti da su
oni Avramova djeca. Međutim, Isus im je rekao: “Kad biste vi bili djeca Avraamova, činili biste djela
Avraamova.” (Jovan 8.39-41) Oni su bili Avramova tjelesna djeca, ali nijesu imali vjeru u Boga. Isus je
negirao da su oni Avramova djeca, jer “sad gledate mene da ubijete, čovjeka koji vam istinu kazah koju
čuh od Boga: Tako Avraam nije činio. Vi činite djela oca svog.” Djela koja činimo pokazuju ko je naš
otac: Bog ili Sotona.
Jevreji su rekli: “Mi nijesmo rođeni od kurvarstva: jednog Oca imamo, Boga. A Isus im reče: Kad
bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene; jer ja od Boga iziđoh i dođoh; jer ne dođoh sam od sebe, nego me
On posla. Zašto ne razumijete govora mog? Jer ne možete riječi mojih da slušate. Vaš je otac đavo; i
slasti oca svog hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u
njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži... Ko je od Boga riječi Božije sluša; zato vi ne
slušate, jer nijeste od Boga.” (Jovan 8-41-44,47) Ove riječi razaraju današnje teološke stavove o Izraelu.
Jevreji su samo tjelesni Izraelci. A Isus je jasno rekao da oni uopšte nijesu Avramova djeca, jer lažu i
spremaju se da ga ubiju, čime pokazuju da su Sotonina djeca. Tvrdili su da ne spremaju da ga ubiju, a
ipak su ga kasnije ubili.
Isus je takođe rekao da je vjera u Boga ono što povezuje prave Izraelce. Pobožni Natanailo se
pitao da li je Isus zaista Mesija. Povukao se pod jednu smokvu da bi se molio da mu Bog otkrije istinu. I
kada su se upoznali, Isus je rekao: “Evo pravog Izraelca u kojem nema lukavstva.” (Jovan 1.47)
Natanailo je imao rodbinsku vezu sa Avramom, ali je bilo mnogo važnije što nije bio lukav, nego čistog
srca. Nije se bavio prevarama kao patrijarh Jakov, nego je kao Jakov postao pobjednik nad tijelom.
Isus je rekao da je Natanailo pravi Izraelac, što znači da onu drugu grupu čine lažni Izraelci, koji
se samo predstavljaju kao pobožni pobjednici.
Postoje dvije vrste Izraela, a sada ćemo vidjeti da postoje i dvije vrste Jevreja: tjelesni Jevreji i
duhovni Jevreji. Neki Jevreji su neznabošci, a neki neznabošci su Jevreji.
“Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom,... obrezanje pomaže ako zakon
držiš; ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. Ako, dakle, neobrezanje
pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo? I onaj koji je od roda
neobrezan i izvršuje zakon, osudiće tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona. Jer ono
nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja, na tijelu; nego je ono Jevrejin koji
je iznutra i obrezanje srca duhom a ne slovima, to je obrezanje; kome je hvala ne od ljudi nego od
Boga.” (Rimljanima 2.17,25,26,28,29)
Razumijete? Oni koji se zovu Jevreji (tjelesni potomci Avrama), ne drže Zakon i zato nijesu
Jevreji. Oni koji nijesu Jevreji drže zakon i zato jesu Jevreji. Za Boga su neznabošci oni koji ne drže
zakon.
Učenje Isusa Hrista, Jovana Krstitelja i apostola Pavla je isto po ovom pitanju. Pravi Izraelci su
samo oni koji imaju vjeru u Boga i ispravan karakter. „Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i
hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u tijelo.” (Filibljanima 3.3)
Stranica 4 od 7
Dakle, ako Izrael nije po tijelu, nego su Izraelci oni koji vjeruju Bogu i drže Zakon, onda
proročanstva neće biti vezana za državu Izrael i za Jerusalim, nego za iskreno religiozne ljude širom
svijeta, svih nacija.
„A nije moguće da riječ Božija prođe: jer nijesu svi Izrailjci koji su od Izrailja; Niti su svi djeca koji
su sjeme Avraamovo, nego u Isaku, reče, nazvaće ti se sjeme. To jest, nijesu ono djeca Božija što su po
tijelu djeca, nego djeca obećanja primaju se za sjeme.” (Rimljanima 9.6-8) Šta je sa Izraelcima koji ne
vjeruju Bogu? Bog neće ispuniti svoja obećanja na onima koji mu ne vjeruju, jer nijesu svi Izraelci od
onih koji su Izraelovi potomci.
Pavle kaže da će samo Isakovi potomci biti blagosloveni. Avram je imao dva sina: Ismaela i Isaka.
Ismael nije bio pobožan kao Avram (njegovi potomci danas su uglavnom Muslimani), dok Isak jeste.
Zato Pavle kaže da nijesu svi Avramovi tjelesni potomci Izrael, nego samo oni koji su vjerni. Ismael je
tjelesni Izraelac, a Isak je duhovni Izraelac.
Da sumiramo: 1) Bog je u Starom Zavjetu dao obećanje za sjeme Avramovo; 2) sjeme Avramovo
se nastavilo preko Isaka; 3) Isak je rođen zahvaljujući Avramovoj vjeri; 4) svi koji vjeruju Bogu, Jevreji
ili nejevreji, postaju sjeme Avramovo; 5) Avramovo sjeme je Božji Izrael; 6) Bog će ispuniti obećanja na
duhovnom Izraelu.
Izraelci po tijelu imaju iste mogućnosti kao i pripadnici drugih nacija: ako vjeruju Bogu, biće
Božji duhovni pobjednik – Izrael.
U Rimljanima 11.1 Pavle pita: “Da li je Bog odbacio svoj narod?” I sam odgovara da ih Bog nije
odbacio. I Pavle je Izraelac i sigurno nije odbačen od Boga. Svi apostoli i prva Hristova crkva bili su i
tjelesni i duhovni Izraelci. Dakle, među tjelesnim Izraelcima uvijek je bilo i duhovnih Izraelaca. Nema
razloga da tako ne bude i danas. Ali ne možemo da primijenimo Božja obećanja na sve današnje
Izraelce samo zato što su tjelesno Izraelci, a otvoreno negiraju Isusa Hrista.
Kao i u vrijeme proroka Ilije, Bog ima svojih 7000 vjernih Izraelaca između stotine hiljada
tjelesnih Izraelaca.
Uslov
Bog je vrlo često ovako formulisao obećanja: ”Ako... onda...” Ako poslušate moj glas, onda ćete
jesti zemaljska dobra. Bog je izveo iz Egipta sve tjelesne Izraelce, ali su mnogi među njima kasnije
pobunili protiv svog Osloboditelja. Neposlušnost Bogu koji spasava, dovela je mnoge Izraelce do
smrtne kazne (Korejeva buna, bakarna zmija, oni koji su tražili da jedu meso, itd). Čak i kad je Bog
doveo Izraelce u obećanu zemlju, morao je radi tjelesnih Izraelaca da ih odvede u ropstvo u Asiriju i
Vavilon, i da ih rasije po cijelom svijetu.
Bog im je stalno govorio: ”Propustili ste ovu priliku. Hajde da pokušamo ponovo!” Stalno su im
bile nuđene druge šanse.
Mnogi su protestvovali kada su Amerikanci bacili dvije atomske bombe na Japan. Oni su smatrali
da time sprečavaju smrt miliona drugih ljudi. Bilo dobro ili loše, oni su gledali šta je dobro za Ameriku.
Međutim, Bog gleda šta je dobro za sve ljude. Bog će baciti bombu istine od koje će stradati svi koji žele
da vjeruju laži, ali će time spasiti one koji žele istinu.
Današnji teolozi smatraju da će postojati 7 godina progonstva na osnovu teksta u Danilu 7.27.
Oni kažu da će u budućnosti antihrist pokrenuti 7 godina progonstva, posle čega će na novom početku
biti obnovljen jevrejski hram u Jerusalimu...
Godine 1989, pao je Berlinski zid da bi spojio Istočnu i Zapadnu Njemačku. Na sličan način Bog
želi da spoji Jevreje i neznabošce koji mu iskreno vjeruju. „Jer je On mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i
razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, tijelom svojim.” (Efescima 2.14)
Mnogi misle da Bog ima dva plana: jedan plan sa Jevrejima, a drugi plan sa nejevrejima.
Uništenje hrama u Jerusalimu nije značilo da su svi Jevreji odbacili Mesiju. Niko nema pravo da
kaže: „Jevreji su razapeli Mesiju” — zato što su prvi vjernici i crkve bili Jevreji koji su vjerovali.
Antisemitizam je besmislen utoliko što dobro znamo da su naši grijesi razapeli Isusa Hrista, a ne jedna
Stranica 5 od 7
nacija. Na koga je Bog izlio Svetog Duha na dan Pedesetnice? Na Izraelce, i to na one prave Izraelce. Da
li ste primijetili da su posle Hristovog vaskrsenja mnogi sveštenici prihvatili da vjeruju Isusu Hristu
(Djela 6.7)? Svi pisci Biblije su Jevreji, osim Luke. Prvi vjernici su bili istovremeno i tjelesni i duhovni
Izraelci.
I apostoli su se pitali da li je Isus Mesija samo za njih, ali su uskoro vidjeli kako su tzv. neznabošci
vjerovali i imali dar Svetog Duha isto kao i Jevreji. U Djelima 15 vidimo kako se u Jerusalimu
razmatralo pitanje Jevreja i neznabožaca. Sveti Duh ih je uvjerio da Božja mjerila nijesu nacionalna, da
Hristov krst ruši zidove među nacijama. (vidi Efescima 2.11-16 3.4-6) Jevreji i neznabošci su isto tijelo
u Isusu Hristu.
Bilo bi besmisleno da hrišćani naprave zid za Jevreje, da smatraju da oni nemaju pristup u Božje
carstvo, ali sigurno je da nemaju povlašćenu ulogu u odnosu na ostale nacije.
Cio Izrael će se spasiti?
Pavle kaže u Rimljanima 11.26 da će se spasiti cio Izrael. Na koga on misli? Na cijeli tjelesni
Izrael? Ne. Pavle govori da ima pravih Izraelaca i među tjelesnim Izraelcima i među obraćenim
neznabošcima. Oni su zajedno duhovni Izrael, i taj Izrael će Bog cio spasiti.
Uslov je dat u 23. stihu: „Ako ne ostanu u nevjerstvu”. Pavle ih poziva da preispitaju svoje
nevjerstvo u Hrista. Bog uvek kaže: „Ako... onda...”
Sveti narod, carsko sveštenstvo
U 2.Mojsijevoj 19.5,6 Bog je oslobođene Izraelce nazvao „sveti narod, carsko sveštenstvo”.
Apostol Petar isti izraz „sveti narod, carsko sveštenstvo” u 1.Pet 2.9,10 primjenjuje na crkvu, na ljude
koji vjeruju u Hrista. Dakle, Bog nije mislio na Izrael kao naciju, tjelesne potomke Jakova, nego na
duhovne ljude svih nacija koji su vjerom u Boga postali Izraelci — pobjednici s Bogom.
U Starom Zavjetu Bog kaže da je Izrael njegov izabrani (Isaija 45.4). A u Kološanima 3.11,12
Pavle kaže da su oni koji vjeruju izabrani od Boga.
1948 — država Izrael
Ideja naseljavanja i obnove države Izrael sama po sebi veoma je diskutabilna. Čak i uz natezanje
dokaza, teško bi se moglo izbjeći očigledno povezivanje naftne oligarhije, Katoličke crkve i svjetskih
moćnika sa planovima za pojas Gaze i područje Bliskog Istoka. Nekome je trebala moćna vojna
mašinerija zvana Izrael. 1948. godine rezolucijom Ujedinjenih Nacija proglašena je država Izrael. Skoro
2000 godina bili su lutalice bez domovine, a sada mogu da se vrate kući. Ali njihova borba je tek tada
počela. 1949, 1967, 1973 vodili su ratove sa Arapskim narodima u kojima su pobjednici bili Izraelci.
Kako su hrišćani reagovali? Za mnoge je uspostavljanje države Izrael bilo ispunjenje biblijskih
proročanstava, čak najznačajnije proročanstvo ispunjeno u 20-om veku.
Tako je proročki Titanik napravljen 1948 godine. Za mnoge je ovo proročanstvo nepotopivo kao
Titanik. Ali ledeni brijeg je pokazao istinu. Šta će se dogoditi kad teorija o 1948 udari u ledeni brijeg
Biblije?
Postoje 3 argumenta da se biblijsko proročanstvo ispunilo 1948:
1) argument smokvino drvo
Matej 24.32,33: Blizina Hristovog Drugog dolaska vidi se po znakovima kao što se po listanju
smokve vidi blizina ljeta. Neki teolozi smatraju da je 1948. izlistala smokva kad su Izraelci proglasili
svoju državu.
Međutim, u Luki 21.29-31 Isus kaže: “Pogledajte smokvu i ostalo drveće...” Isus nije poredio
Izrael sa smokvom. On je rekao da cvjetanje i listanje svih drveća pokazuje blizinu ljeta. On nije govorio
o obnovi Izraela, jer nijesu sve ostale nacije proglasile državnost u vrijeme kad je to učinio Izrael.
Ovim je led zaparao dno Titanika 1948.
2) argument pobjeda Izraela u ratovima
Stranica 6 od 7
Pošto su Izraelci pobijedili u ratovima 1948, 1967 i 1973, to znači da je Bog ponovo počeo da se
bori na njihovoj strani. Ali zar nije istina da vođe nove države Izrael još uvek ne prihvataju Isusa
Hrista? Biblija kaže da je Isus isti juče, danas i sjutra. Bog je sam za sebe rekao da se ne mijenja
(Malahija 3.6).
U Bibliji Izraelci su gubili bitke kada su otpali od Boga, a dobijali su bitke kad su bili na Božjoj
strani. Kad nijesu vjerovali Bogu, Bog se nije borio za njih. Ali neke ratove su dobijali i u vrijeme kad su
otpali od Boga, zar ne? Ne možemo da kažemo da se Bog borio na strani osvajača u istoriji, samo zato
što su oni osvajali tuđe teritorije u ratovima. Bog nije bio na strani nacista koji su ubili 6 miliona
Jevreja. Kako ova sekularna država funkcioniše možda dobro ilustruje moto na logotipu MOSAD-a:
„Ratovati putem prevare“. Zato se Bog nije borio ni na strani Izraelaca koji još uvek ne prihvataju
jedinog Spasitelja. To je druga rupa na koritu Titanika iz 1948.
3) argument povratka u Izrael
Proročanstva iz Starog Zavjeta govore da će Bog vratiti Izraelce u Izrael kada se pokaju. Primjer
je Ezekiel 36-38. a) bili su među neznabošcima i vratili su se u svoju zemlju (Ezek 36.24); b) među
svim narodima — bili su raspršeni po cijelom svijetu, što znači da se to ne odnosi samo na Vavilonsko
ropstvo; c) ispuniće se u vrijeme posletka (Ezek 38.16), što znači pred Advent.
Međutim... a) Bog je rekao drevnim Izraelcima da će se ponovo vratiti od svih naroda u Izrael
posle 70 godina (Jer 29.10,14, 18); b) Period posle povratka iz Vavilona nazvan je takođe vrijeme
posletka (Jer 29.10-14; 30.24; 27.2-7; 48.47; 49.39; 50.1); c) tri puta je Ezekiel rekao da će Izraelci koji
se vrate živjeti u miru, bez zidova, bezbjedno (Ezek 38.8,11,14) U Izraelu se puca bez prestanka.
Terorizam stalno narušava mir; d) Prema Bibliji, Izraelci treba da se pokaju prije nego što ih Bog vrati
u Obećanu zemlju (5.Mojsijeva 30.1-3; Nemija 1.8,9; Jeremija 29.13,14). Uslov je kada se pokaju i
slušaju Boga, onda će ih Bog vratiti u Izrael. Jasno je da Cionistički pokret od 1948 do danas još uvijek
ne poštuje osnove koje je Bog objavio preko Hrista, zbog čijeg odbacivanja su i rasijani po svijetu; e)
Ezekiel 38 i Otkrivenje 20 govore o istim događajima: Gog i Magog, konačna bitka protiv Jerusalima i
vatra sa neba. Ipak, Otkrivenje 20 ove događaje stavlja na kraj milenijuma, a ne pred drugi Hristov
dolazak. Novi Zavjet jasno tumači proročanstva Starog Zavjeta.
„Nepotopiva” teorija počinje polako da tone u okean. Bolje je da ne polažemo nade u brod sa
imenom “1948”.
Hram
Nekoliko jevrejskih organizacija u Jerusalimu priprema se da obnovi treći hram u Jerusalimu. U
knjizi „The Edge of Time” Peter & Patti Lalonde kažu da je model trećeg hrama konstruisan i izložen u
Jerusalimu. Čak je i data lista kandidata za sveštenike koji ispunjavaju uslove, rabinskih studenata koji
uče hramske rituale i žrtve.
Da li Bog želi da se obnovi hram u Jerusalimu u kojem će se ponovo prinositi žrtve i obavljati
rituali?
Šta se dogodilo u hramu u trenutku kad je Hristos umro? Zavjesa ispred Svetinje nad svetinjama
pocijepala se odozgo na dolje (Matej 27.51). Isus je tada uzviknuo: „Svršeno je.” Jovan 19.30 Time je
Bog pokazao da napušta to mjesto, koje tako prestaje da bude svetinja. Bez Božjeg prisustva to više nije
Svetinja nad svetinjama. Zašto je završena služba u hramu? Zato što su simboli iz hramskih rituala
počeli da se ispunjavaju Hristovom žrtvom na krstu i kasnije izlivanjem Svetog Duha na apostole na
Pedesetnicu.
Ako je Otac jednom ukinuo simboličke rituale zato što je počelo stvarno ispunjenje tih simbola,
zašto bi se sada ponovo vraćao na simboličku službu? Ljudi su ionako izopačivali žrtveni sistem, pa je
Bog rekao da se gadi na njihove žrtve. Ako bi neko ponovo pokretao simboličke životinjske žrtve, time
bi otvoreno negirao da je Isus kao Mesija umro na krstu za naše grijehe. Na žalost, moderni Izrael
ionako ne vjeruje da je Isus umro za njihove grijehe, pa zato i žele da ponovo pokrenu žrtvene rituale.
Čudno je samo zašto ih u tome podržavaju crkve koje prihvataju Hrista.
Stranica 7 od 7
Zašto neki hrišćani podržavaju izgradnju trećeg hrama? Radi tri teksta iz Biblije: Danilo 9.27;
mjesta u Otkrivenju gdje se spominje hram; i 2.Solunjanima 2.4. Zanimljivo je da se nigdje u ovim
tekstovima ne spominje da će hram biti ponovo izgrađen. Mi nalazimo tekstove o šatoru od sastanka, o
prvom i drugom hramu (2.Mojsijeva 35-40; 1.Carevima 6; Ezra 3-6). Ali tekstova o doslovnoj obnovi
trećeg hrama nema.
Danilo 9.27
Neki teolozi smatraju da će antihrist ukinuti žrtve u doslovnom obnovljenom hramu. Međutim,
kontekst ovog proročanstva iz Danila jasno i nepogrešivo ukazuje na Prvi Mesijin dolazak, službu i
vrijeme milosti za nepokajani jevrejski narod.
Hram u Otkrivenju
Svi tekstovi u kojima se pominje hram u Otkrivenju govore o Božjem hramu na nebu, a ne o
obnovi nekog hrama na Zemlji. Na primjer, hram na nebu se otvara (Otkrivenje 11.19), ili anđeo izlazi
iz hrama na nebu (Otkrivenje 14.17), ili se hram otvara (Otkrivenje 15.5), ili veliki glas izlazi iz hrama
na nebu (Otkrivenje 16.17).
Apostol Pavle nas upućuje da gledamo u taj hram (Jevrejima 10.19-22, 8.1,2; 9.12,14), a ne u neki
simbolički hram na Zemlji.
2.Solunjanima 2.4
Pavle kaže da će antihrist sjesti u Božjem hramu, pokazujući sebe da je Bog. Zato moderni teolozi
tvrde da ovo proročanstvo zahtijeva da hram bude obnovljen, pa da u njega uđe antihrist, i to baš na
istom drevnom mjestu u Jerusalimu. Pogledajmo zato pažljivo cio ovaj tekst u 2.Solunjanima 2.1-8.
2:1 Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista, i za naš sastanak u Njemu,
2:2 Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni riječju, ni poslanicom,
kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.
2:3 Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći dok ne dođe najprije otpad, i ne
pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli,
2:4 Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi
Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.
2:5 Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
2:6 I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vrijeme.
2:7 Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.
2:8 Pa će se onda javiti bezakonik, kog će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskorjeniti
svjetlošću dolaska svog.
Pravilno razumijevanje ovog pasusa upućuje nas na ono što je već dobro poznata istorija: u
novozavjetnoj crkvi, još u Pavlovo vrijeme, počela se raditi tajna bezakonja koju će reprezentovati
„čovjek bezakonja“, čija pojava se ne može desiti dok se ne ukloni tadašnja prepreka. Ta smetnja je bila
niko drugi do Rimska imperija odnosno sam cezar,1 u čemu se slažu rani hrišćanski izvori. Ko i kada je
sjeo na mjesto rimskog imperatora i postao novi „pontifeks maksimus“ – čitajte iz istorije. Ova ista
bezbožna sila postojaće do kraja vremena i biće uništena prilikom Drugog Hristovog dolaska.
Dakle opet ništa od hrama u Jerusalimu.2

1 U poslanicama apostola na nekoliko mjesta može se zapaziti da su pisci izbjegavali otvoreno pominjanje Rima
kako ne bi izazvali gnjev i odmazdu.
2 Oni koji zastupaju izgradnju trećeg hrama koriste i druge tekstove iz Biblije ne bi li potkrijepili svoje tvrdnje. Za
detalje vidi Komentar na neke zaključke iz knjige „Ko vlada svijetom“ autora Miroljuba Petrovića.
Calendar
«  July 2018  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2018
    Free website builderuCoz