Saturday
2019-04-20
9:05 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Otkrivenje - Page 2 - Forum »
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
Forum » Test category » Test forum » Otkrivenje (Tumačenje 5 i 6 pečata i 3,4, 5 i 6 trube)
Otkrivenje
bibleboyDate: Wednesday, 2011-02-16, 12:48 PM | Message # 16
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
6,15-17. Jovan kaže da će se na pojavu ovih kosmičkih znakova grešnici sakriti u špilje i pećine gorske u nastojanju da izbegnu gledati lice Onoga koji sedi na prestolu i od srdžbe Jagnjetove. Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati. Ovaj nas prizor podseća na Adama i Evu koji su se sakrili od Boga nakon što su sagrešili (Post 3,8). Grijeh tera čovjeka da beži od Boga. Ovde u tekstu vidimo rečnik drugog dolaska. Hristovom dolasku prethodi silan potres (isti koji je kasnije spomenut u 16,18), čak i veći od prvospomenutog u dvanaestom retku. Prizor šestog pečata je izravna aluzija na Izaijino proročanstvo koje govori o Danu Gospodnjem.
Uđite u rupe među pećinama
i u spilje zemaljske
pred užasom Jahvinim,
pred sjajem veličanstva njegova,
kad ustane da potrese zemlju.
U dan onaj: bacit će svaki
srebro i zlatne kumire
koje sebi načini da im se klanja,
kad uteče
u šupljine pećina
i u raspukline stijena pred užasom Jahvinim,
pred sjajem veličanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju. (Iz 2,19-21; vidi r 10)
Ovim se rečnikom i Isus poslužio kad je prikazivao svoj povratak na zemlju (Mt 24,29). Rekao je da će se posle svih ovih događaja Sin Čovječji pojaviti na oblacima, "tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom'." (Mt 24,30; vidi Lk 23,30)
Prema tome prizor šestog pečata prikazuje Hristov drugi dolazak koji je u Starom zavjetu opisan izrazima Dana Gospodnjeg. On je prilika kad će se Bog umešati da kazni greh i obrani svoj verni narod. Mučenici pod žrtvenikom traže da se Bog umeša. Njihovi progonitelji se moraju suočiti sa svetim Bogom (vidi Am 4,12). Bog je odlučio da sudi grešnicima i neprijateljima svojeg naroda. Niko nije izuzet. Spomenute su svi staleži ljudskog društva: kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i moćnici, rob i slobodnjak. Nitko neće moći izbjeći Božji sud. Otkrivenje 19,18 završava prizor prikazom lešinara koji se hrane mesom "kraljeva, i mesa vojvoda, i mesa moćnika, i mesa konja i konjanika njihovih, i mesa svih mogućih ljudi, slobodnjaka i robova, malih i velikih!"
Čitav prizor završava vrlo značajnim retoričkim pitanjem: Ko će opstati? Ovo nas podseća na Malahijino pitanje: "Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi?" (Mal 3,2) Otkrivenje 7. poglavlje pokazuje da su oni koji mogu opstati na dan božanskog gneva zapečaćeni Božji narod. Ono nam kazuje da se, dok Hristov drugi dolazak i događaji koji ga prate budu ustrašili zle, Božji verni narod može držati obećanja: "Nek' se pokrenu planine i potresu brijezi, al' se ljubav moja neće odmać' od tebe, nit' će se pokolebati moj Savez mira." (Iz 54,10) Kad je prorok Nahum pitao: "Tko može izdržati pred bijesom njegovim? Tko će odoljeti pred gnjevnom srdžbom njegovom?" dobio je nedvosmislen odgovor: "Jahve je dobar onima koji se u njeg' uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utječu." (Nah 1,6.7) U ovome je nada Božjeg naroda u pogledu budućnosti. O tome govori Otkrivenje 7. poglavlje.

 
bibleboyDate: Wednesday, 2011-02-16, 3:30 PM | Message # 17
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
PREGLED OTKRIVENJE 8. i 9. POGLAVLJE

Viđenje sedam truba jedan je od najzbunjujućih predmeta u Otkrivenju i u čitavom Novom zavetu. Pre nego što ispitamo pojedinosti svake trube, moramo raspraviti neka pitanja od opšteg značaja. O čemu uopšte govore sedam truba? Što je narav truba u Bibliji? Kada se oglašavaju sedam truba? Da bismo dali prikladne odgovore, moramo ovo pitanje raspraviti imajući u vidu starozavetno i novozavetno shvaćanje oglašavanja truba u odnosu na Božji narod.

Priroda oglašavanja sedam truba
U Starom i u Novom zavetu oglašavanje trube simbolizira "Božju intervenciju u povesti".1 U Starom zavetu je život drevnog izraelskog naroda bio tesno povezan s oglašavanjem truba. Na primjer, zvuk trube mogao je biti poziv za bitku (Suci 3,27; 6,34; Jr 51,27), objava krunisanja izraelskog kralja (2 Sam 15,10; 1 Kr 1,34.39; 2 Kr 9,13; 11,14), poziv na okupljanje naroda (Bro 10,2-7; 1 Sam 13,3.4; Neh 4,20; Jl 2,15.16) i upozorenje na preteću opasnost (Jr 4,5-19-21; 6,1-17; Ez 33,3-6; Am 3,6).
Međutim, u većini slučajeva u Starom zavjetu su trube korištene u hramskom bogoslužju i svetim ratovima (Lev 25,9; Bro 10,9.10; Jš 6,4-20). Korištene u verskoj obrednoj službi, oglašavanje truba bio je i "deo njihove [izraelske] organizacije kao Gospodnje vojske na dužnosti"2 (Bro 31,6; 2 Ljet 13,12-15; 29,26-28; Ezra 3,10). Ključ starozavjetnog teksta za značenje truba su Brojevi 10,8-10:
Neka u trube trube svećenici, sinovi Aronovi. Neka vam to bude trajnom uredbom za vaše naraštaje. Kad u svojoj zemlji pođete u rat na neprijatelja koji vas pritisne, zaorite na trube s bojnim poklikom, i Jahve, Bog vaš, sjetit će se vas i bit ćete izbavljeni od svojih neprijatelja. Na dan svoje svečanosti, svojih blagdana ili svojih mjesečevih mlađaka, dok prinosite svoje paljenice i pričesnice, trubite u trube. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vašim. Ja sam Jahve, Bog vaš.
Kako pokazuje ovaj tekst, trube su bili sveti instrumenti i po pravilu su ih koristili sveštenici da zazovu Boga da se seti svog naroda. Ili, bolje rečeno, Izraelu su davale sigurnost da će ih se Bog opomenuti kad ih njihovi protivnici napadnu i da će ih zaštititi i izbaviti. "Zaorite na trube s bojnim poklikom, i Jahve, Bog vaš, sjetit će se vas i bit ćete izbavljeni od svojih neprijatelja" (vidi 2 Ljet 13,14.15.

 
bibleboyDate: Thursday, 2011-02-17, 3:08 PM | Message # 18
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Bilo da su tražili oproštenje svojih greha u Svetilištu ili su se borili protiv neprijatelja, sveštenici bi zatrubili u trube. Tada je Bog odgovorio setivši se svog naroda, opraštajući im grehe i izbavljajući ih od njihovih protivnika koji su ih okrutno zlostavljali. Ova ideja "sećanja" pred Bogom od najveće je važnosti za razumijevanje teološkog značenja sedam truba u Otkrivenju 8-9.
Oglašavanje truba u Starom zavetu označilo je javljanje Boga u odnosu na najvažnije događaje u izraelskoj povesti. Kad je dan Zakon na Sinaju, Izraelci su bili svedoci grmljavine, sevanja munja, a gust se oblak nadvio nad brdo; "gromko zaječa truba" (Izl 19,16; 20,18). Gromko jecanje trube izazvalo je razaranje Jerihona (Jš 6,4-16). Zvuk ove trube je nerazdvojni deo pojma Dana Gospodnjeg u Starom zavjetu: "U onaj dan zatrubit će velika trublja" koja će pozvati izgnanike raspršene među narodima da se poklone Bogu u Jeruzalemu (Iz 27,13). Trubljenje trube najaviće dolazak Gospodnjeg dana (Jl 2,1; Sef 1,16). U taj dan "Jahve Gospod u rog će zatrubit', hodit će na južnim vihorima" (Zah 9,14).
Ovo razumevanje nastavljeno je i u Novom zavetu. Osim Otkrivenja 8-11, trube su povezane s Božjom pojavom i intervencijom u vreme svršetka. U svojoj propovijedi na Maslinskoj gori Isus je govorio o snažnom oglašavanju trube kad će Bog sabrati svoje izabranike (Mt 24,31). Pavao je govorio o danu kad će se na zvuk posednje trube propadljivo obući u neraspadljivost (1 Kor 15,51-53). Posebno snažan glas trube pratit će Isusov drugi dolazak (1 Sol 4,16.17). U knjizi Otkrivenje zvuk trube je znak pojave Boga u osobi Isusa Krista (1,10; 4,1).
Viđenje oglašavanja sedam truba u Otkrivenju 8-11 treba tumačiti uzimajući u obzir ove starozavetne i novozavetne činjenice. Drugim riječima, oglašavanje sedam truba je niz Božjih intervencija kao odgovor na molitve svog naroda. Da bismo to objasnili, potrebno je da držimo na umu prizor otvaranja petog pečata, u kojem zaklani sveti pod žrtvenikom mole Boga za osvetu i sud: "Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima!" (6,10) Njihove molitve nisu odraz težnje za osvetom već molba za pravdom i izbavljenjem. Kako Otkrivenje 8,2-5 pokazuje, Bog uslišava molitve svetih.
 
bibleboyDate: Thursday, 2011-02-17, 6:13 PM | Message # 19
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Nakon toga Jovan vidi sedam anđela koji stoje pred Božjim prestolom da prime sedam truba. Njihova je zadaća da objave novi niz zala koja se trebaju izliti na zemlju. Jovan nakon toga vidi drugog anđela kako uzima zlatnu kadionicu u kojoj je tamjan pomešan s molitvama svetih, koju anđeo puni žarom sa žrtvenika. Kad je baca na zemlju, "udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres" (Otk 8,5). A onda, jedan za drugim, sedam anđela trube u svoje trube. Bog se podseća svetih. Sedam truba su očito Božji odgovor na patnje njegovog naroda. Božji gnjev se raspaljuje na one koji su ih tlačili. Otkrivenje 8,13 jasno kaže da su trube namenjene "pozemljarima" ("onima koji žive na zemlji"), što povezuje sudove truba s molitvama svetih u Otkrivenju 6,10. Predmet oba teksta su očito "oni koji žive na zemlji".
Tekst pokazuje da premda po naravi katastrofične, sedam truba nisu prirodne nesreće i katastrofe. One su zapravo očitovanje prisutnosti i stvarnosti postojanja Svemogućeg Boga u povesti. One otkrivaju Božju reakciju na nepravdu i zlo koji se čine njegovom narodu. Koliko god izgledalo neobično, zala sedam truba su pod nadzorom Onoga koji je umro na golgotskom križu i vlada svemirom na nebu. Isus Hrist je Gospodar povesti i on potpuno nadzire sile ovoga sveta koje nemilice tlače njegov narod. Razmatrajući jednu trubu za drugom, možemo vidjeti i osećati prisutnost zavetnog Boga u njegovom narodu.
Kako smo ranije pokazali, prizor otvaranje sedam pečata bavi se napretkom u propovijedanju Evanđelja u svetu i onima koji ga odbacuju. Događaji potaknuti redosledom otvaranja sedam pečata tiču se onih koji tvrde da pripadaju Božjem narodu, ali su bez vere i neverni. Što se sedam truba tiče, Jovan vrlo jasno pokazuje da nisu usmerene na čovečanstvo u cjelini već na one "koji nemaju pečata Božjega na čelu" (Otk 9,4). Poruka oglašavanja sedam truba je jasna i nedvosmislena: "Neće još dugo! Bog već sudi neprijatelje svog naroda." Kako pokazuje Otkrivenje 16. poglavlje, dolazi dan kad će se potpun sud izliti na zle, a zala sedam truba su samo uvod.
Dakle prizor oglašavanja sedam truba u Otkrivenju 8-11 ima otkupljujuću poruku. Ako niz od sedam pečata označava razdoblje u kojem Bog vodi svoj narod kroz proces nadvlađivanja, onda na osnovu sedmog poglavlja i 9,4 možemo zaključiti da šesto poglavlje prikazuje postupak zapečaćenja koji obuhvaća čitavo hrišćansko doba, od krsta do Drugog dolaska. Svrha događaja koji prate otvaranje pečata je da probudi one koji tvrde da slede Hrista i da ih navede na pokajanje. Već smo ranije vidjeli da se zapečaćenje u Novom zavjetu odnosi na delovanje Svetoga Duha na srcima ljudi (2 Kor 1,22; Ef 1,13; 4,30). Svojim delovanjem On
ih vodi u zajednicu s Bogom koji ih prihvaća i prepoznaje kao svoje (2 Tim 2,19). Upravo se o tome radi kod zapečaćenja. To je proces kroz koji Bog vodi svoj narod da postane pobednik nad grehom. Jasno je da je zapečaćenje u Otkrivenju 7 poslednje pečaćenje na zemlji, 4 poslije kojeg će biti završeno propovedanje Evanđelja i milost više neće biti dostupna. S druge strane, kako smo gore videli, zala sedam truba prikazuju sudove koji se izlivaju na one koji su odbacili Evanđelje i propustili primiti Božji pečat na svojim čelima. Drugim riječima, ovi su ljudi odbacili preobražavajuću snagu Svetog Duha u svom srcu i priliku da ih Bog prizna i prihvati. Umjesto toga odlučili su da budu Božji neprijatelji i tlačitelji njegovog naroda. Međutim, kako to kaže Leon Morris, "ljudska zloća ne prolazi nezapažena na nebu". Zli doživljuju Božje sudove u zlima sedam truba, koja su zapravo predukus posljednjih zala u Otkrivenju 16 i posljednjeg suda opisanog u Otkrivenju 20.
Međutim, bilo bi pogrešno zla prouzrokovana trubama smatrati odmazdom. Ona zapravo imaju dvojaku svrhu. Cilj im je da navedu ljude na pokajanje. Istodobno im je cilj da budu "božansko upozorenje da vreme za pokajanje brzo istječe". Zli još uvijek imaju priliku da se pokaju (vidi Otk 11,13), jer još uvijek traje posredovanje i vrata milosti još nisu zatvorena. Oglašavanje truba kojima slede zla predstavlja preliminarne sudove i ima otkupiteljsku svrhu. Oglašavanje svake trube ima za cilj poniziti ljude i nagnati ih na pokajanje, čak i ako ovaj cilj nije ostvaren (Otk 9,20.21). Upravo propust da se ne pokaju čini izlivanje poslednje čaše zala neminovnim i neizbežnim.
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 10:01 AM | Message # 20
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Vrijeme oglašavanja sedam truba
Sljedeće pitanje koje zaslužuje ozbiljnu pozornost vezano je uz vrijeme oglašavanja sedam truba. Ivan jasno pokazuje da nas oglašavanje sedme trube dovodi do Kristovog drugog dolaska. Prema Otkrivenju 10,7 "u dane kad se oglasi sedmi anđeo, čim zatrubi, dovršit će se otajstvo Božje". Na zvuk sedme trube čuju se glasovi na nebu: "Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova!" (Otk 11,15)
Da se sedma truba odnosi na svršetak vremena jasno je i iz Otkrivenja 11,17 gdje se kaže da je Bog Onaj "koji jesi, i koji bijaše, i koji ćeš doći, što si uzeo svoju veliku moć i zakraljevao". (Šarić) Ranije je u Otkrivenju označen kao "Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi" (1,8; 4,8). U 11,17 On više nije Bog "koji dolazi", jer je već došao i ostvario svoje kraljevstvo. Ovo jasno pokazuje da nas kraj oglašavanja sedam truba vodi do samog kraja povijesti, kao što to čini kraj sedam pečata.
Dakle, kad počinje oglašavanje sedam truba? Ključ se očito nalazi u uvodnom dijelu prizora trubljenja sedam truba (8,2-5).7 Ivan prvo vidi sedam anđela sa sedam truba koji imaju zadaću da objave novi niz zala koja će pogoditi stanovnike zemlje. Zatim vidi još jednog, neimenovanog anđela, kako stoji kod žrtvenika sa zlatnim kadionikom u ruci. To je nesumnjivo žrtvenik za žrtve paljenice koji se nalazi izvan hebrejskog hrama. Anđelu je dano mnogo kada da ga s molitvama svetih prinese na kadi oni žrtvenik pred prijestoljem. Nakon što ga primi, on kadi.
Ovaj uvodni prizor temelji se na posebnoj službi u hebrejskom hramu - na svakidašnjoj žrtvi poznatoj kao tamid. U hebrejskom kultnom sustavu završetak dnevne žrtve objavljenje trubljenjem truba. Nakon što su žrtveno jagnje stavili na žrtvenik za žrtve paljenice, a krv žrtve izlili u podnožje žrtvenika, službujući svećenik u bi odnio zlatnu kadi oni cu u hram i
prinio kad na zlatnom žrtveniku u Svetinji. U vremenu koje bi proveo u Svetinji, narod bi u
predvorju u molitvi mirno čekao. U trenutku kad bi svećenik izašao da blagoslovi narod, sedam svećenika zatrubilo bi u trube, označavajući tako svršetak obreda svakidašnje žrtve. Čitatelji Otkrivenja u prvom stoljeću bili su upoznati s ovom starozavjetnom obrednom praksom.
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 10:02 AM | Message # 21
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Ovaj uvodni prizor u Otkrivenju 8,2-5 pomaže da u vremenu odredimo prizor oglašavanja sedam truba u Otkrivenju 8-11. Oglašavanje sedam truba jasno slijedi Isusovoj žrtvenoj smrti na križu. Križ je središnja tema Otkrivenja 5 gdje je Isus prikazan kao zaklani žrtveni Jaganjac dostojan da uzme zapečaćenu knjigu. Trubljenje sedam truba označava daje žrtva prinesena jednom zauvijek. U križu je ponuda milosti i suda. Milost za one koji vjeruju; oni su spašeni i već su s Kristom na nebu. Ali za one koji odbacuju Evanđelje i protive mu se, sud je već počeo. Ova ideja prožima čitavu knjigu Otkrivenje.
Prema tome prizor oglašavanja sedam truba počinje s križem, kao i prizor otvaranja sedam pečata u Otkrivenju 6. Zaključak oba prizora dovodi nas do svršetka vremena. Zbog toga je razumno zaključiti da se sedam pečata i sedam truba odnose na isto razdoblje u povijesti između križa i Drugog dolaska. Usporedba oba niza potvrđuje takav zaključak:

Sedam pečata Sedam truba
Četiri konjanika Prve četiri trube
Peti i šesti pečat Zla prve i druge trube
Umetak (7. pogl.): Zapečaćenje Umetak (10. ili. pogl): knjižica,
Božj eg naroda mj erenj e hrama i dvojica svj edoka
Sedmi pečat: muk na nebu prije Zlo treće trube (sedma truba): došlo je
posljednjeg suda vrijeme suda i nagrade koje trebaju dobiti
Božje sluge
Ova usporedba pokazuje značajni paralelizam. Prvo, i trube i pečati su složeni u skupine od četiri i tri; prve četiri se razlikuju od posljednjih triju po obliku i težini. Otvaranje prva četiri pečata daje prizor četvorice konjanika (6,1-8), a posljednja tri trube označavaju tri "jao" (zla) (vidi 8,13; 9,12; 11,14). Drugu točku paralelizma nalazimo u činjenici daje između pečata i truba prekid s umetkom. Između otvaranja šestog i sedmog svitka umetnuto je viđenje o zapečaćenim svetima s ciljem da se dobije odgovor na pitanje tko može opstati u posljednji dan (7. poglavlje). Isto tako, između oglašavanja šeste i sedme trube umetnuto je viđenje anđela s otvorenim svitkom, mjerenjem hrama i svjedočenjem te sudbina dvojice svjedoka (poglavlja 10-11). Tako Otkrivenje 7 može biti ključ za razumijevanje poglavlja 10-11. Na kraju se oboje, sedmi pečat i sedma truba, odnose na vrijeme prije izvršenja posljednjeg suda.
Bilo bi ispravo razumjeti da oba prizora - otvaranje sedam pečata i oglašavanje sedam truba -pokrivaju isto razdoblje kršćanske povijesti (premda ne u nizu) od križa sve do vremena svršetka. Međutim, dok prizor otvaranja pečata prikazuje napredak Evanđelja u svijetu i njegovo djelovanje na one koji tvrde da su Božji narod, ali su bez vjere i nevjerni, viđenje o trubljenju sedam truba prikazuje Božji sud nad onima koji odbacuju Evanđelje, "koji nemaju pečata Božjega na čelu" (Otk 9,4) i koji nemilosrdno tlače i progone Božji vjerni narod.

 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 10:03 AM | Message # 22
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Peta truba (9,1-12)
1Peti anđeo zatrubi. I vidjeh: zvijezda je s neba na zemlju pala i dani su joj ključi zjala Bezdanova. 2Ona otvori zjalo Bezdanovo i vinu se iz zjala dim kao dim iz peći goleme te pomrča sunce i zrak od dima iz zjala. 3Iz dima pak iziđoše na zemlju skakavci i dana im je moć kakvu imaju štipavci zemaljski. 4I zapovjeđeno im je da ne ude travi zemaljskoj nit ikojem zelenilu nit ikojem stablu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božjega na čelu. 5I dano im je ne da ih ubijaju, nego samo da ih muče pet mjeseci, a muka njihova da bude kao muka od uboda štipavaca. 6U one će dane ljudi iskati smrt, ali je neće naći; poželjet će umrijeti, ali smrt će bježati od njih.
7Skakavci bijahu izgledom nalik na konje za boj spremne. Na glavama im kao neki zlatni vijenci, lica im kao u ljudi, 8kose kao u žena, a zubi kao u lavova. 9Imahu oklope kao od Željeza, a šum krila njihovih kao štropot bojnih kola s mnogo konja što u boj jure. 10Repovi im kao u štipavaca, sa žalcima, a u repovima im moć da ude ljudima pet mjeseci. 11Nad njima je kralj, anđeo Bezdana, hebrejski mu ime Abadon, grčki Apolion - Upropastitelj. 12Prvi Jao prođe. Evo, za njim dolaze još dva druga Jao.
Bilješke
9,1. "Zvijezda je s neba na zemlju pala. " Vidi Bilješku na Otkrivenje 8,10. Ovo je očito ista zvijezda koja je spomenuta u trećoj trubi (9,10.11) i kasnije identificirana kao "anđeo Bezdana" (Otk 9,11). A. Yarbro Collins primjećuje da "zvijezda koja pada s neba na zemlju podsjeća na izvještaj o padu Sotone, jednog od najslavnijih anđela" nakon što se pobunio protiv Boga (Otk 12,7-10; vidi Iz 14,12; Lk 10,18).22 Riječ "pala" je u svršenom vremenu, što pokazuje daje zvijezda pala prije oglašavanja pete trube.
"Zjalo Bezdanovo. "Riječ "bezdan" je prvi put upotrijebljena u Postanku 1,2 gdje se odnosi na kaotično stanje zemlje prije stvaranja: "Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom." U Jeremiji 4,13-30 ovom je riječju opisana opustošena i nenastanjena Palestina
269

tijekom babilonskog ropstva. Bezdan je postao podzemna špilja bez dna u kojoj su neposlušne nebeske vojske i zemaljski kraljevi zatvoreni za neko vrijeme, nakon što prime svoju kaznu (Iz 24,21.22). Na drugim mjestima u Novom zavjetu bezdan ili jama bez dna (grčki abyssos) opisana je kao mračna i kaotična tamnica palih anđela, demona, koji su pod Božjim nadzorom (Lk 8,31; 2 Pt 2,4; Jd 6; Otk 20,1.3). U Otkrivenju je bezdan mjesto iz kojeg se pojavljuje zvijer (Otk 11,7; 17,8). Bezdan je također mjesto u kojem će Sotona biti utamničen tisuću godina (Otk 20,1-3) dok ne dočeka konačnu kaznu u jezeru ognjenome (r 10).
"Dani su joj." Pasivni oblik glagola ovdje djeluje kao hebrejski božanski pasiv, koji je bio vrlo uobičajen u judaizmu onog vremena. Zidovi su vjerovali daje Božje ime suviše sveto da bi se izgovorilo, osim u rijetkim prilikama. Kad su govorili o Bogu i njegovim postupcima, obično su se služili takozvanim božanskim pasivom. Na primjer "Blagoslovljen bio" znači "Bog te blagoslovio." Oblik božanskog pasiva često nalazimo u Otkrivenju. Činjenica daje paloj zvijezdi dan ključ od bezdana znači da ga je dobila od Boga.
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 10:05 AM | Message # 23
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
9.2. "Pomrča, " Vidi Bilješke na Otkrivenje 8,12.
9.3. "Skakavci. "U Starom zavjetu skakavci su još jedan simbol suda. Najezde skakavaca su
bile Božji sudovi nad otpalim narodima kao što su bili Babilon (Jr 51,14) i Egipat (Izl 10,4-
15). Oni su također bili Božja oruđa suda protiv Jude zbog neposlušnosti Savezu. Joel ih
opisuje u vezi s Danom Gospodnjim kao vojske koje odlaze u bitku dok zemlja podrhtava i
nebesa dršću (Jl 2,4-10). "Zemlja je k'o vrt rajski pred njim, a za njim pustinja tužna. Ništa mu
neumiče." (r 3)
Skakavce u petoj trubi treba razumjeti simbolično. To se prije svega vidi po tome što imaju moć štipavaca (škorpiona, Otk 9,3.5); repovi su im kao u štipavaca, s otrovnim žalcima (r 10). Osim toga, skakavci obično napadaju biljke; međutim ovi u petoj trubi ude ljudima a ne bilju. Na kraju, njihov opis vojske koja napreduje kao oblak, zamračujući nebo i bučeći kao bojna kola, uzet je iz Joel ovog viđenja najezde skakavaca na Judu kao Božji sud (vidi Jl 2,2-10). Činjenica da skakavci pete trube dolaze iz bezdana, tamnice demonskih sila, nagovještava da su simboli demonskih sila, koje su privremeno bile zatvorene, a sada puštene da obave svoj štetočinski posao.
270

9,4. "Travi zemaljskoj nit ikojem zelenilu nit ikojem stablu. " Trava i zelena stabla su u Bibliji često simboli Božjeg naroda (vidi i Bilješke na Otk 8,7). Činjenica da zlo pete trube ne udi travi i zelenilu (jer je vegetacija zapečaćena), "nego samo ljudima koji nemaju pečata Božjega na čelu", podržava takvo razumijevanje simbolizma u ovom tekstu.
9,5 (ali i r 10). "Pet mjeseci. " Ovo je razdoblje različito tumačeno. Neki kažu daje životni vijek skakavaca pet mjeseci. Šteta od ovog zla bi onda obuhvaćala jedan naraštaj skakavaca.23 Drugi pokušaj objašnjenja 'pet mjeseci" je pomoću povijesnog tumačenja zasnovanog na načelu dan za godinu. Međutim, sva ova tumačenja su neodrživa i proizvoljna. Potraga za starozavjetnim prizorom pete trube vodi nas do izvještaja o potopu; to je jedino mjesto u Starom zavjetu gdje se spominje razdoblje od pet mjeseci. Zanimljivo je što se ono spominje dvaput, kao u prizoru pete trube (Post 7,24; 8,3). Sasvim je vjerojatno da Ivan opisuje demonske skakavce koji pet mjeseci ude zemlji i njenim stanovnicima po uzoru na izvještaj o potopu.
9.10. "Repovi im kao u štipavaca, sa žalcima. " Kako objašnjava William Barclav, škorpioni
su rakovima slični kukci dugački 15 cm. S kliještima sličnima raku hvataju plijen. Sa
savijenim žalcem na kraju svog dugog repa, štipavac ubada svoj plijen, ubrizgajući mu
otrov.24
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 10:06 AM | Message # 24
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
"U repovima im moć da ude ljudima, " Demonski skakavci muče ljude ubodom svog repa. Izaija koristi sliku repa kad govori o prorocima koji varaju narod lažnim učenjem (Iz 9,14.15). U Otkrivenju 12,4 rep velikog crvenog zmaja, samog Sotone (vidi r 9), povukao je trećinu zvijezda nebeskih, po svemu sudeći anđela. Sotonin rep najvjerojatnije simbolizira nagovaranje i prijevaru kojima je zaveo nebeska bića da se pobune protiv Boga i pođu za njim (vidi Otk 12,9). U tom smislu treba razumjeti simbol repa u prizoru pete trube (vidi Otk 13,13.14).
9.11. "Hebrejski mu ime Abadon, grčki Apolion - Upropastitelj. " Hebrejski Abaddon znači
"uništenje". U Starom zavjetu Abadon se odnosi na mjesto uništenja povezano sa smrću i
šeolom (vidi Job 26,6; 28,22; Ps 88,12; Izr 15,11; 27,20). Ivan uzima Abadon kao
utjelovljenje uništenja. Apollvon je grčka istoznačnica za Abadon, a znači "onaj koji uništava"
ili "upropastitelj". Upropastitelj je prikladno ime za Sotonu koji je očito kralj svih demonskih
skakavaca i koji je u Mateju 12,24 nazvan "poglavica đavolski" (vidi Mt 25,1; Otk 12,9). Isus
ga opisuje kao lopova koji dolazi da ukrade, ubije i uništi (Iv 10,10). Njegovo ime
271

Upropastitelj se savršeno uklapa u naravni karakter njegovog djelovanja na zemlji (vidi Otk 12,12-17).
Tumačenje
9,1.2. Na zvuk pete trube Ivan vidi zvijezda je s neba na zemlju pala. Ovo je očito ista pala zvijezda iz treće trube, "zvijezda velika" nazvana Pelin, koja je zatrovala rijeke i izvore voda te prouzročila duhovnu smrt onih koji su pili od zaliha svježe vode. Ova pala zvijezda predstavlja Sotonu i njegov pad s neba na zemlju, koji je prepoznat i kao anđeo Bezdana (Otk 9,11; vidi Iz 14,12; Lk 10,18; Otk 12,7-10). Zvijezda koja je pala s neba na zemlju podsjeća na pad Sotone, jednog od najslavnijih anđela. Njemu je dan ključ odzjala bezdana (Sarić). Bezdan je mračna tamnica u kojoj su zatvorene demonske sile (vidi Lk 8,31; 2 Pt 2,4). On predstavlja glavni stan demonskih sila tame. Međutim, sile zla nemaju vlastitu slobodu kretanja. Prema Otkrivenju 1,18 Krist ima ključeve Podzemlja (hada); demonske sile su pod njegovim nadzorom (vidi Bilješke na Otk 1,18). On daje pravo Sotoni da otključa i otvori bezdan. Ovim silama zla sada je dana prilika da vrše svoj štetan rad.
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 10:07 AM | Message # 25
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Pala zvijezda otvara bezdan iz kojeg se diže oblak gustog dima kao dim iz peći goleme. Dim je još jedan simbol suda u Otkrivenju (vidi 14,11; 19,3). Kao dim iz peći goleme podsjeća na dim od uništenja Sodome i Gomore, koji je opisan kao "dim kakve klačine" (Sarić: "iz peći"; Post 19,28). Tako je i Božja prisutnost na Sinaju bila povezana s dimom koji se dizao "kao dim iz peći" (Izl 19,18). Dim koji se diže iz bezdana u petoj trubi stvara gusti mrak na nebu, U četvrtoj trubi bila je djelomična tama, a sada je potpuna; pomrča sunce i zrak od dima iz zjala. Ovo nas podsjeća na tamu koja se spustila na Egipat i koja je bila tako gusta da ljudi nisu mogli jedan drugoga vidjeti i nitko se sa svoga mjesta nije micao (Izl 10,22.23). Sto god značila ova tama, zlo pete trube je posebno i jako zastrašujuće.
9,3. Zatim Ivan vidi strašnu najezdu skakavaca koji se pojavljuju iz dima koji se diže iz bezdana. Ovo pokazuje da dim koji se diže iz bezdana nije običan dim, već izuzetno velik oblak skakavaca koji zakriljuje sunce tako da nastaje potpuni mrak (Izl 10,15). Joel je govorio o najezdi skakavaca koja je uzrokovala pomrčanje nebeskih tijela (Jl 2,2-10). Ovi starozavjetni prizori nagovještavaju daje povećanje tame zla četvrte trube uzrokovano divovskim oblakom skakavaca koji izlaze iz bezdana. Tama je zamračivanje Evanđelja. Kad ljudi odbace Evanđelje kao izvor života, njih onda muče zle sile (vidi Iv 3,18-21).
272

Skakavci su u Starom zavjetu simbol suda. Skakavci koji u prizoru pete trube dolaze iz bezdana nisu obični kukci. Umjesto da napadaju bilje (kako to skakavci inače čine), ovi imaju moć škorpiona i napadaju i ude ljudima. Njihov vođa je anđeo Bezdana, sam Sotona (Otk 9,11). Ključ za ovaj simbolizam nalazimo u Luki 10,17-20: "Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: 'Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!' A on im reče: 'Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.'" Isus je ovdje upotrijebio zmije i štipavce kao sliku demona ili zlih duhova.
Sasvim je moguće daje Ivan imao ovaj tekst na umu kad je opisivao najezdu skakavaca u petom pečatu. Ovo vodi do zaključka da su skakavci iz pete trube demonske sile - koje Pavao naziva silama tame i pakosti (Ef 6,12 - Šarić) - koji se nalaze u bezdanu kao tamnici.
9,4-6. Sada se demonski skakavci pušteni da ude po zemlji. Međutim, oni ne mogu nauditi zapečaćenima, već samo onima koji nemaju pečata Božjega na čelu (vidi 9,10). Ovo je zapečaćenje prikazano u sedmom poglavlju. Zapečaćeni su oni koje Bog poznaje i priznaje svojima (2 Tim 2,19). Oni su zaštićeni i demonski napadi im ne mogu nauditi; Evanđelje štiti od napada demonskih sila one koji su s Kristom. Sigurnost koju je Isus dao dvanaestorici još uvijek važi: "Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijatelj evoj i ništa vam neće naškoditi." (Lk 10,19)
Demonskim skakavcima nije dozvoljeno da ljude ubijaju, nego samo da ih muče. Zlo pete trube nije fizičke već duhovne i mentalne naravi. Oslobođeni demonski skakavci uzrokuju nepodnošljivo psihološko mučenje i tjskobu koja navodi na samoubojstvene misli. U one će dane ljudi iskati smrt, ali je neće naći; poželjet će umrijeti, ali smrt će bježati od njih. (Otk 9,6; vidi 8,3) Job govori o nekome tko čezne za smrću koja ne dolazi (Job 3,21). Tako i Jeremija govori o danu kad će ljudima smrt biti milija od života (Jr 8,3).
Vrijeme ovog demonskog mučenja)epet mjeseci. Ovo nas podsjeća na potop iz Postanka koji je trajao i uništio zemlju tijekom pet mjeseci (Post 7,24; 8,3). Tijekom tog razdoblja Noa i njegova obitelj su bili pod posebnom zaštitom i vode velikog potopa nisu im mogle nauditi. Slika ovog potopa se odražava i u prizoru pete trube. Slično Noi i njegovoj obitelji, pravi
273

vjernici su pod posebnom zaštitom od zla demonskih skakavaca koji ude zemlji i njenim stanovnicima "pet mjeseci".
9,7-10. Nakon opisa podrijetla i zadatka demonskih skakavaca, Ivan detaljno opisuje njihov izgled. U tom opisu služi se riječima "nalik" i "kao". Demonski skakavci su nalik na konje za boj spremne (vidi Jl 2,4); na glavama su im kao neki zlatni vijenci; lica su im kao u ljudi; kose kao u žena, a zubi kao u lavova (vidi Jl 1,6); njihovi oklopi su kao od željeza; šum njihovih krila je kao štropot bojnih kola (vidi Jl 2,4.5).
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 10:08 AM | Message # 26
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Nije jasno je li Ivan očekivao da se tumači svaka pojedinost ovog opisa. Groteskni rječnik jako podsjeća na Joelovo proročanstvo o najezdi u Dan Gospodnji:
Nalik su na konje,
jure poput konjanika.
Buče kao bojna kola,
po gorskim vrhuncima skaču,
pucketaju k'o plamen ognjeni kad strnjiku proždire,
kao vojska jaka u bojnome redu.
Pred njima narodi dršću
i svako lice problijedi.
Skaču k'o junaci,
k'o ratnici se na zidove penju.
Svaki ide pravo naprijed,
ne odstupa od svog puta.
Ne tiskaju jedan drugog,
već svak' ide svojom stazom.
Padaju od strijela
ne kidajuć' redova.
Na grad navaljuju,
na zidine skaču,
penju se na kuće
i kroz okna ulaze poput lupeža.
Pred njima se zemlja trese,
nebo podrhtava,
sunce, mjesec mrčaju,
zvijezdama se trne sjaj. (Jl 2,4-10)
274

Potpuno je jasno daje opis demonskih skakavaca Ivan uzeo iz Joelova viđenja, premda je Ivan dodao mnoge pojedinosti. Namjera ovog opisa zastrašujuće pojave demonskih skakavaca je, sjedne strane, na zoran način prikazati karakter zlih sila i strahotu njihovog napada. S druge strane, namjera ovog simboličkog prikaza je upozoriti čitatelje. Zle sile dugo su vremena zadržavane. Međutim, dolazi dan kad će sile tame biti oslobođene da, kao nikad ranije u povijesti, pokažu što rade.
Za demonske skakavce se dalje kaže da imaju repove kao u štipavaca, sa žalcima, a u repovima im moć da ude ljudima pet mjeseci. Oni muče ubodom svog žalca (9,3). Rep je simbol prijevare nagovaranjem kojim se Sotona služi da navede ljudska bića na pobunu protiv Boga, a da slijede njega (vidi Otk 12,4). U Izaiji se za proroke koji uče lažni nauk kaže da su kao rep (Iz 9,14.15). Šteta koju čine demonski skakavci očito nije vojne, već ideološke naravi. (Kako ćemo kasnije pokazati, razorne filozofije nanijele su golemu štetu kršćanskoj vjeri i ponašanju.)
9,11. Nasuprot običnim skakavcima (vidi Izr 30,27), ovi demonski skakavci nalik štipavcima imaju za svog kralja anđela Bezdana. Njegovo ime Ivan daje na dva jezika: na hebrejskom je Abadon ("uništenje"), a na grčkom Apolion ("Upropastitelj"). Ovaj kralj demonskih skakavaca je očito sam Sotona, zvijezda pala s neba (Otk 9,1), kojemu je dana vlast nad bezdanom i koji još uvijek vlada zemljom (vidi Iv 10,10). On "kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre" (1 Pt 5,8). Njegove sljedbenike koji "kvare zemlju" Bog će uništiti kad odjekne sedma truba (Otk 11,18). Njegov je posao da organizira sile zla u pripremi za najodlučniju od svih bitaka protiv Boga i njegovog naroda u povijesti ovog planeta. Ova priprema za posljednju bitku opisana je u šestoj trubi.
Ranije smo primijetili da su prve četiri trube u parovima. Zlo pelina u trećoj trubi slikovitim rječnikom opisuje veliki otpad mračnog srednjeg viijeka. Pomrčanje izvora svjetla u četvrtoj trubi opisuje prosvjetiteljsko doba u Europi, koje je slijedilo od šesnaestog do osamnaestog stoljeća. Ovo je razdoblje bilo obilježeno pojavom racionalizma, skepticizma, humanizma i liberalizma, s tim stoje njihov krajnji proizvod bio sekularizam i njegove negativne posljedice po kršćanstvo. Zlo pete trube je očito posljedica duhovnog opadanja i otpada prikazanih u trećoj i četvrtoj trubi. Čini se da bi situacija u svijetu bila potpuno drukčija daje Crkva ostala vjerna Evanđelju.
275
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 10:08 AM | Message # 27
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Tako peta truba govori o duhovnom stanju u svijetu i posljedicama takvog stanja od osamnaestog stoljeća do našeg vremena. Kako objašnjava Hans LaRondelle: "Tradicionalna teologija usredotočena na Boga nadomještena je filozofijom usmjerenom na čovjeka, prema kojoj je čovjek odgovoran samo sebi."25 Tlačiteljska vlast crkve nadomještena je ateističkom filozofijom izraženom u raznim oblicima kao što su deizam, relativizam, nihilizam, nacionalizam i komunizam. Činjenica je da ljudska bića nastoje živjeti odvojeno od Boga. Sekularistički nastrojeni ljudi otuđili su se od Boga, od drugih i samih sebe.26 Sjedne strane je ateistička filozofija stvorila u ljudima agoniju praznine i besmislenosti života. U simboličkom prizoru petog pečata primjećujemo očaj svjetovnog muškarca i žene: nema Boga, nema budućnosti i nema smisla života. To je u suprotnosti navodnjavanoj zelenoj travi i stablima.
S druge strane, ateistička sila je oslobodila demonske snage. Unatoč tome što su se odvojili od Boga, svjetovni ljudi još uvijek čeznu za duhovnim vrijednostima da ispune prazninu u njihovom životu. Međutim, otpor preobražavajućoj sili Evanđelja pruža Sotoni priliku da ispuni tu prazninu. Dim iz demonskog bezdana može se, na primjer, vidjeti u različitim pokretima unutar kršćanstva koji promiču religiju zasnovanu uglavnom na emocijama, a koja je zamijenila religiju uma i ponašanja. Ali ovaj demonski dim može se vidjeti i u vrlo raširenom pokretu new agea i sve većim aktivnostima islama.
Jedina sigurnost od demonskog oštećenja se nalazi u Kristu. Prizor pete trube upozorava protiv svake religije odvojene od Krista. Kad je Izrael u vrijeme proroka Amosa izabrao život grijeha i pretvarao "pravdu u otrov a plod pravednosti u pelin" (Am 6,12), Bog je doveo jata skakavaca na njihovu zemlju. To može objasniti što opisuje prizor pete trube. Pošto su se ljudi oduprli i odbacili preobražavajuću silu Evanđelja i radije izabrali tamu (kako je opisano u trećoj i četvrtoj trubi), posljedica je bila mučenje demonskih skakavaca. Pavao je upozorio kršćane svog vremena: "Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Sto tko sije, to će i žeti!" (Gal 6,7)
9,12. Ivan završava prizor upozorenjem čitatelja daje zlo pete trube tekprvi Jao. Za njim dolaze još dva druga. Zli će doživjeti još strasnije patnje za koje je zlo pete trube bilo tek uvod.
[size=12]
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 11:00 AM | Message # 28
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Šesta truba (9,13-21)
13Šesti anđeo zatrubi. I začujem neki glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom. 14 Govoraše šestom anđelu koji je držao trublju: "Odriješi ona četiri anđela svezana na Rijeci velikoj, Eufratu. " 15I odriješena bijahu četiri anđela, spremna za taj čas i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi. 16A broj četa konjaničkih, kako sam čuo, bijaše dvije mirijade mirijada. 17 Ovako u viđenju vidjeh konje i njihove jahače: imahu oklope ognjene, plavetne i sumporne boje; glave im kao u lavova, iz usta im sukljao oganj, dim i sumpor. 18Od ovih triju zala poginu trećina ljudi - od ognja, dima i sumpora što sukljahu konjima iz usta. 19Doista, snaga je ovim konjima u ustima i repovima: repovi im kao u zmija, s glavama kojima ude.
20Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima — ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti čuju nit hodaju - 21i ne obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih čaranja ni od svoga bluda niti od svojih krađa.
Bilješke
9.13. "Zlatnoga žrtvenika pred Bogom. " Zlatni žrtvenik je ovdje očito kadioni žrtvenik pred
prijestoljem, spomenut ranije u Otkrivenju 8,3.4 (vidi Bilješke na Otk 8,3), a koji je u
starozavjetnom hramu bio postavljen "pred zavjesu što zastire Kovčeg Svjedočanstva -
nasuprot Pomirilištu nad Svjedočanstvom - gdje ću seja s tobom sastajati" (Izl 30,6).
9.14. "Na Rijeci velikoj, Eufratu. " U Starom zavjetuje Eufrat, nazvan velika rijeka (Post
15,18; Pnz 1,7; Jš 1,4), predstavljao granicu koja je razdvajala Božji narod od njegovih
neprijatelja. Područja s druge strane Eufrata smatrana su simbolom pradavnih neprijatelja
Boga i Izraela - Asirije i Babilona (Iz 7,20; Jr 46,10). Napad ovih neprijateljskih naroda na
Izrael u Izaiji opisan je kao razorne bujice Eufrata koje preplavljuju njegove obale i Judinu
zemlju, dopirući čak do vrata Jeruzalema (Iz 8,7.8). U ovom smislu Ivan rabi simbol rijeke
Eufrat.
Eufrat je također bio istočna granica rimskog carstva iza koje se nalazilo carstvo Parta kao stalna prijetnja Rimu. Pošto tekst spominje najezdu konjanika s onu stranu rijeke Eufrat, neki suvremeni komentatori tvrde da simboliziraju zastrašujuću vojsku Parta.28 Parti su triput porazili rimske vojske (53. i 35. pr. Kr. i 60. po. Kr.), stoje izazvalo zabrinutost među
277
Rimljanima o mogućem uništenju od strane ove istočne sile. Čak su i židovski apokaliptički pisci očekivali eshatološku invaziju partskih snaga:
U one dane anđeli će se okupiti i krenuti na istok na Parte i Medijce. Oni će uzdrmati kraljeve (tako da) će ih zahvatiti duh nemira i zbaciti ih s njihovih prijestolja; oni će se dići od svojih ležajeva kao lavovi i kao gladne hijene u vlastitom stadu. Oni će krenuti i pogaziti zemlju mojih izabranika i zemlja mojih izabranika bit će pred njima kao gumno ili cesta.29
Ovaj tekst pokazuje kako je apokaliptički pisac Ezekielovo proročanstvo protiv Goga (Ez 38-39) primijenio na Parte koji su živjeli s onu stranu Eufrata. Mnogi znanstvenici danas smatraju vrlo nevjerojatnim da bi se Ivanovo proročanstvo odnosilo na stvarnu invaziju Parta.30 Teško je ispunjenje ovog proročanstva vidjeti u rimskom carstvu jer ono obuhvaća čitav svijet. Osim toga i veličina vojske od dvije mirijade mirijada (Otk 9,16) pokazuje da Ivan nije držao na umu doslovnu invaziju Parćana. Čini se da je u prenošenju proročanstva o eshatološkoj demonskoj invaziji koristio Ezekielovo proročanstvo protiv Goga i mnogo poznatiju zabrinutost Rimljana u prvom stoljeću. G. R. Beasley-Murray tvrdi: "Jer vojska koju očekuje je mnogo strasnija od bilo koje ljudske vojske. Ona je natprirodna, paklena armija."31 "Četiri anđela. " Četiri anđela "svezana na Rijeci velikoj, Eufratu" očito su četiri anđela iz Otkrivenja 7,1-3. Dok u sedmom poglavlju anđeli čvrsto drže četiri zemaljska vjetra da ne pusu na zemlju, četiri anđela iz devetog poglavlja zadržavaju vojske konjanika. Dok im je u Otkrivenju 7,3 zapovijeđeno da ne ude zemlji dok ne budu zapečaćene Božje sluge, u prizoru šeste trube su pušteni "da pobiju trećinu ljudi" (9,15.18). Čini se da razorni vjetrovi koje zadržavaju četorica anđela u Otkrivenju 7,1-3 odgovaraju konjanicima, vjerojatno demonskim silama opisanima u prikazu šeste trube (Otk 9,16-19).
9.15. "I odriješena bijahu četiri anđela. "Pasivni oblik "bijahu odriješena" ovdje je zapravo
božanski pasiv (vidi Bilješke na Otk 9,1).
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 11:04 AM | Message # 29
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
9.16. "Konjanici." Opis konjanika daje slutiti da su to demonski skakavci iz petog pečata, ali
u drugim okolnostima. Prije svega, demonski skakavci su bili nalik na konje za boj spremne
(9,7.9). Demonski skakavci su došli iz bezdana (rr 2.3), dok su konjanici došli iz rijeke Eufrat,
simbolične granice između Božjeg naroda i njegovih neprijatelja (vidi Bilješke na Otk 9,14).
Oba imaju oklope (9,9.17). Osim toga moć skakavaca i konja je u njihovim repovima (rr
10.19). Dok skakavci imaju zube kao u lavova, glave konja su nalik na lavlje glave (rr 8.17).
278

Štetno djelovanje konjanika u šestoj trubi ukazuje na jačanje razarajuće demonske aktivnosti kao božanskih sudova koji su počeli dolaskom skakavaca u petoj trubi.
"Dvije mirijade mirijada. " Dvije mirijade mirijada ili dvadeset tisuća puta deset tisuća. Broj je ovdje nesumnjivo simboličan i predstavlja bezbrojno mnoštvo,32 kao što su Božja kola u Psalmu 68,18 nasuprot sto četrdeset i četiri tisuće zapečaćenih svetih u Otkrivenju 7.
9,17.18. "Oganj, dim i sumpor. " Kombinacija ognja, dima i sumpora u Bibliji je uvijek povezana sa sudovima nad zlima. Kod uništenja Sodome i Gomore Bog je zapljuštio s neba sumporom i ognjem tako da se dizao dim kao iz peći (Post 19,24.28; Lk 17,29). Na drugim mjestima u Starom zavjetu ovi su elementi upotrijebljeni pri kažnjavanju zlih (Ps 11,6; Iz 34,9.10; Ez 38,22). U Otkrivenju će oni koji prime žig zvijeri biti udareni "na muke u ognju i sumporu svetim anđelima naočigled i naočigled Jaganjcu. Dim muke njihove suklja u vijeke vjekova." (Otk 14,10.11) Ova tri elementa uzeti su i za uništenje Sotone i njegovih sila u ognjenom jezeru na posljednjem sudu (Otk 20,10; vidi 19,20; 21,8). Ulomak 9,17b. 18 čini se ukazuje na čijastički raspored:
A iz usta im
B sukljao
C oganj, dim i sumpor.
D Od ovih triju zala poginu trećina ljudi -C od ognja, dima i sumpora B' što sukljahu C konjima iz usta.33
9,19. "Mjeseci. " Prema 9,18 ljudi su pobijeni ognjem, dimom i sumporom koji izlazi iz usta konjima. U Otkrivenju se usta kao simbol odnose na moćno oružje u duhovnoj borbi između dobra i zla. Iz Kristovih usta izlazi mač oštar s obje strane (1,16) kojim ratuje protiv nepokajanih (2,16; 19,15.21). Ako tko namjerava nauditi dvojici svjedoka, iz njihovih usta izlazi oganj i ubija njihove neprijatelje (11,5). S druge strane, simbolička usta su oružje Sotone i njegovih pristaša u njihovom djelovanju protiv Božjeg naroda. Iz usta zmaja teče voda da uništi ženu, po svemu sudeći crkvu (12,15). Zvijer iz mora u Otkrivenju 13 dobija usta "da govori drskosti i hule" (13,5). "I ona otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike." (r 6) U pripremi za posljednju bitku između sila svjetla i tame Ivan
279

je vidio kako "iz usta Zmajevih i iz usta Zvijerinih i iz usta Lažnoga proroka izlaze tri duha nečista, kao žabe" koji nagovaraju kraljeve svega svijeta da se ujedine za posljednji rat u povijesti zemlje (16,13.14). Sve ovo ukazuje na to daje bitka između dobra i zla u Otkrivenju verbalnog, a ne fizičkog karaktera.
"Repovi. " Vidi Bilješke na Otkrivenje 9,10.
 
bibleboyDate: Friday, 2011-02-18, 11:05 AM | Message # 30
Major general
Group: Administrators
Messages: 351
Reputation: 1
Status: Offline
Tumačenje
U prizoru trubljenja pete trube, konjima slični demonski skakavci bili su pripremljeni za bitku (9,5) pod vodstvom anđela Bezdana, Upropastitelja, samog Sotone (r 11). Međutim, njihovo je djelovanje spriječeno, jer im nije bilo dopušteno da ubijaju ljude već sano da ih muče pet mjeseci (r 7). Sada se situacija mijenja; demonske sile dobivaju potpunu slobodu da provedu svoje razorno djelovanje na zemlji i nad njenim stanovnicima.
9,13-16. Kad šesti anđeo zatrubi u trubu, Ivan čuje glas s neba iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom. Spominjanje nebeskog glasa koji dolazi od kadi onog žrtvenika posebno je važna s obzirom na molbu Božjeg tlačenog naroda za izbavljenje u prizoru petog pečata (Otk 6,9-10). U Otkrivenju 8,3-5 njihove se molitve prinose na kadionom žrtveniku pred prijestoljem, a posljedica je izlijevanje suda. Ponovno spominjanje kadi onog žrtvenika - istog onog na kojem su prinošene molitve tlačenih svetih - pokazuje da Bog još uvijek pamti molitve svog naroda.34 Prizor šestog pečata predstavlja napredak u božanskom uslišenju molitava Božjeg tlačenog naroda.
U ovom tekstu nalazimo dvije stvari. Prvo, glas s neba zapovijeda šestom anđelu da odriješe ona četiri anđela svezana na Rijeci velikoj, Eufratu. Tekst, osim toga, pokazuje da ovi anđeli zadržavaju demonske sile od uništenja zemlje (9,16-19). Ovaj nas prizor podsjeća na ona četiri anđela koji drže razorne vjetrove da ne naude zemlji dok ne bude zapečaćen Božji narod (Otk 7,1-3). To što su četvorica anđela iz devetog poglavlja ograničeni na rijeku Eufrat je posebno važno. Eufrat u Starom zavjetu označava granicu između Božjeg naroda i njegovih neprijatelja; to je mjesto odakle dolazi prijetnja Božjem narodu. Upravo kod simboličke rijeke Eufrat četvorica anđela zadržavaju demonske vojske okupljene protiv Božjeg naroda. Ove su sile pod suverenim nadzorom Svemogućega Boga.
280

Drugo što trebamo zapaziti jest da demonske sile nemaju slobodu djelovanja dok ne dođe vrijeme koje im je Bog odredio. Četiri su anđela spremna za taj čas i dan i mjesec i godinu. Ovo se može razumjeti kao "božanski određen trenutak vremena".35 Puštanje anđela treba shvatiti kao božanski pasiv; drugim riječima, Bog je taj koji im dopušta da djeluju. Oslobađanje demonskih sila već je počelo oglašavanjem pete trube. Demonskim skakavcima je bilo dopušteno da muče zle "pet mjeseci"; međutim, nije im bilo dozvoljeno da ih unište i pobiju (9,3-6). Ovdje, u prizoru šeste trube, demonska konjica dovršava prošireno ubijanje. Dolazi vrijeme kad će Bog ukloniti sva ograničenja i tako omogućiti demonskim silama da djeluju kao nikada dosad u povijesti, i da provedu njegove sudove nad zemaljskim stanovnicima.
Broj konjanika demonske vojske je dvije mirijade mirijada. Fraza broj četa konjaničkih, kako sam čuo, očito je povezana s frazom: i začujem broj opečaćenih iz Otkrivenja 7,4 odnosno sto četrdeset i četiri tisuće zapečaćenih od Božjeg naroda. Prema tome, ovi demonski konjanici su demonska krivotvorina Božjeg naroda.36 Obje skupine, Božji zapečaćeni narod i Sotonine vojske, pripremljeni su za posljednju bitku u povijesti ovog svijeta.
9,17-19. Kao u prizoru pete trube, nakon opisa zadatka demonskih hordi, Ivan detaljno opisuje njihov izgled. Konje i jahače opisuje jednako kao demonske skakavce u prizoru iz pete trube. U opisu njihova zastrašujućeg izgleda ponovno se služi riječju "kao". Demonska vojska opremljena je s materijalima iz ognjenog jezera: ognjem, dimom i sumporom (Otk 19,20; 20,10; 21,8). Jahači imaju oklope ognjene, plavetne i sumporne boje. Ove boje odgovaraju ognju, dimu i sumporu koji suklja iz usta konjima. Kombinacija ova tri elementa u Bibliji je simbol Božjeg suda nad zlima. Glave konjima su kao u lavova. Namjera uporabe ovog grotesknog rječnika je, kao i u slučaju pete trube, prikazati neobičan karakter demonskog djelovanja i ostaviti snažan dojam na čitatelje.
Snaga ovih demonskih konja da ubijaju leži u ustima i repovima. Šesta truba prikazuje pojačanje demonskog djelovanja koje je počeo s petom trubom. Dok je izvor snage demonskih skakavaca bio u njihovim repovima, prouzrokujući samo muke, ovdje su na djelu i repovi i usta u pripremi za posljednju bitku protiv Božjeg naroda, prouzrokujući muke i smrt. Posljedice ovog zla su uništenje i pogibija trećine ljudi
281
 
Forum » Test category » Test forum » Otkrivenje (Tumačenje 5 i 6 pečata i 3,4, 5 i 6 trube)
Search:


Copyright MyCorp © 2019
Free website builderuCoz