Friday
2024-02-23
6:56 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Da li je Allah paganski bog meseca i plodnosti »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 59

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Da li je Allah paganski bog meseca i plodnosti?

 

Logika, poverljivi istoriski dokumenti, Arheologija i svi ostali dokazi mogu vrlo lako da dokazu—(a) Allah, ime paganskog boga je postojalo davno pre islama, (b) Davno pre islama paganski narodi koji su ziveli u Arabiji su verovali u Allaha kao glavnoga boga (boga meseca i plodnosti). Na ovom sajtu mozete videti slike Allaha/Hubala. http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

 

Evo da pogledamo neka bitna pitanja i odgovore:

Da li su pagani Arapi pre Islama verovali u 360 bogova? Da.

Da li su pagani Arapi obozavali sunce mesec i zvezde? Da.

Da li su Arapi izgradili hram za boga meseca, koji se zvao i zove kaba? Da.

Da li su razlicita Arapska plemena davala bogu meseca razlicita imena i titule? Da.

Koja su to imena i titule? Sin, Hubul, Ilumquh, Al-ilah.

Da li je specificna titula "al-ilah” bila koristena iskljucivo za boga meseca? Da.

Da li je rec "Allah” nastala od "al-ilah?” Da.

Da li je paganski "Allah” glavni arapski bog? Da.

Da li je njegov glavni hram bio Kaba? Da. (Kaba = Zgrada od crnog kamena u centru Meke koju su koristili pagani vernici boga meseca i plodnosti Allaha, i koju i danas koriste Muslimani, vernici boga meseca i plodnosti Allaha).

Da li je Allah/Hubal bio samo jedan od bogova Meke? Da.

Da li su arapi stavili kip Hubala na krov Kabe? Da.

Tada da li je Hubul bio obozavan kao bog meseca i plodnosti? Da.

Da li je simbol Hubala bio mlad mesec? Da.

Da li su nazivali Kabu "kuca boga meseca”? Da.

Da li je ime "Allah” eventualno zamenilo ime Hubul kao ime boga meseca i plodnosti? Da.

Da li su pagani Arapi zvali Kaba "kuca Allaha”? Da.

Da li su al-Lat, al-Uzza i Manat bile zvane "Allahove cerke”? Da.

Yusuf Ali objasnjava u fn. 5096, stranice. 1445, da Lat, Uzza i Manat bile su poznate kao "cerke boga [Allah]”

Da li je u orginal Kur’ana pisalo da Muslimani obozavaju te paganske boginje al-Lat, al-Uzza i Manat? Da, Sura 53:19-20.

Da li su te strofe izvadjene iz danasnjeg texta Kur’ana? Da.

Kako su se te sure zvale? "Djavolske strofe.” (Pogledajte knjigu koju je napisao Salman Rushdie ''The Satanic Verses'')

Razna imena (Sin, Hubul, Bell, Bel-Marduk, llumquh, Al-ilah) od boga meseca i plodnosti su bila koristena u raznim plemenima paganskih Arapa i u Vaviloniji.

 

Ko je zaista Allah?

Po Muslimanskoj teologiji Allah je jedini bog ili stvoritelj koji je (odjednom jednoga dana?) pricao sa poslanikom Muhammedom kroz Andjela Gabrijela, objavio mu "istinu” da je Allah stvorio sve u univerzumu. Interesantno je da, Kur’an nikada neda definaciju reci "Allah” niti objasnjava ko je zaista Allah i kakvu je on vezu imao sa paganima. Ocito Arapi kojima je Muhammed pricao su vec znali ko je Allah. Ja verujem da, 99% Muslimana veruju da se Allah kao ime prvo pojavilo kada je "Andjeo dao Muhammedu poruku u pecini u Hira Parvat (planini). Oni veruju da pre nego sto se ta "istina” dala Muhammedu da su pagani Arapi ziveli u totalnoj mentalnoj tami (Andhakar Zuug) i da su se molili kipovima da su bili vrlo zao narod. Ja bih se iznenadio ako vodje islama ne znaju istinu, ali to kriju po svaku cenu od naroda.

 

Neki vazni faktori koji tvrde da je ime "Allah” bilo upotrbljavano od strane pagana Arapa da oznaci njihovog glavnog boga:

(A) U Arabiji pre Islama, koje muslimani zovu dani tame, Arapi su bili pagani, i verovali su da kroz: mesec, sunce, zvezde, planete, zivotinje, bunare, drveca, kamenje, pecine, izvore, i druge naturalne objekte covek moze stupiti u kontakt sa bogom. U Meki, "Allah/Hubal” je bio glavni bog paganskih bogova i Quraish plemena ili bolje receno Muhamedovog plemena. Allah je imao tri cerke: Al Uzzah (Venera) najpostovaniju od svih, ona je volela ljudske zrtve; Manah, boginja sudbine, i Al Lat, boginja biljki. One se pominju u Kur’anu.

(B) Arapi su davali svojoj deci imena kao - Abdullah (Allahov rob muslimani danas cesto sebe nazivaju allahovim robom). Najbolji dokaz je da se Muhamedov otac zvao"Abdullah”. Logicna analogija ovde je, da nije postojao "Allah” pre Islama u Arabiji, ne bi postojalo ni ime Abdullah (u prevodu Allahov rob). Genericka Arapska rec za Boga je Rabb, rec Allah je specificno koristena za boga po imenu Hubal.

(C). Albert Hourani’s statement: "The Islamic name used for God was "Allah”, which was already in use for one of the local Gods (Islamsko ime za boga "Allah” je vec bilo upotrbljavano za jednoga od lokalnih bogova). (A history Of Arab people by Albert Hourani, 1991, page-16, Belknap press of Harvard University, USA)

 

Istorija nam pokazuje da postoje dve moguce teorije za Allaha u Kabai Sharif: (1) Pagani su zvali najveci kip (Hubala boga meseca i plodnosti) od 360 bogova ALLAH kog su oni smatrali glavnim bogom ili, (2) Pagani Arapi su verovali u 360 bogova u Kabi Sharif, i oni su ih smatrali razlicitim manjim bogovima pod totalnom kontrolom jednog najvaznijeg boga "ALLAH” koji je nevidljiv (Nirakar) i on je svemoguc, sveznajuc, i absolutno ga je nemoguce upoznati/shvatiti.

 

Neverovatne slicnosti sa Hindu verom:

Hindu vera u Indiji je vrlo slicna broj 2 teoriji. (gore pomenutoj). Iako, Hindu Indijci se mole mnogim bogovima i boginjama oni najvise veruju u jednoga glavnog nevidljivog boga koga zovu po titulama "Bhagaban” (neki ga zovu "Ischhaar” ) a ime mu je "Nirakar”. Za toga boga vernici Hindu vere nemaju nikakav kip niti sliku. Ali svi vernici Hindu vere veruju u njega iako veruju i u ostale bogove. Toga boga smatraju bogom svih ostalih bogova. Sta bi se desilo ako bi nekakav prefrigan "poslanik” ubedio vernike Hindu vere da odbace sve nize bogove i boginje posto su oni samo simboli nekog aspekta glavnog boga. Sa Bhagaban kao jedinim bogom to bi bila monoteisticka vera kao Islam? Zar to ne bi mogla biti jos jedna vera kao islam?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Islam is also trinitarian, absolutely unrelated to Abraham by faith but built on the cult of Allah the pagan Moon god which Mohammed transformed into a monotheistic pagan religion. As the German scholar Johannes Hauri points out: "Mohammed's monotheism was just as much a departure from true monotheism as the polytheistic ideas [of Judaism and Rome - Ed.] . . . Mohammed's idea of God is out and out deistic" (quoted in Zwemer, Muslim Doctrines, p. 21).

Islam je takođe trojičan, apsolutno nevezano za Abrahama po veri, ali sagrađen na kultu Allaha paganskog boga Meseca koji je Mohammed pretvorio u monoteističku pagansku religiju. Kao što nemački naučnik Johannes Hauri ističe: "Muhamedov monoteizam je bilo jednako odstupanje od pravog monoteizma kao mnogobožačke ideje [. Židovstva i Rima - Ed] Muhamedova ideja Boga je odličan deistic" (citirano u Zwemer, muslimanske doktrine, str 21).

-------------------------------------------------------------------

 

The Quraysh tribe into which Muhammad was born was particularly devoted to Allah, the Moon god, and especially to Allah's three daughters who were viewed as intercessors between the people and Allah. The worship of the three goddesses, Al-Lat, Al-Uzza, and Manat, played a significant role in the worship at the Kabah in Mecca. The first two daughters of Allah had names which were feminine forms of Allah. The literal Arabic name of Muhammad's father was Abd-Allah. His uncle's name was Obied-Allah. These names reveal the personal devotion that Muhammad's pagan family had to the worship of Allah the Moon god, as confirmed in notes on the background of Islam.

Kurajš pleme u kojem je rođen Muhammed, naročito je bilo posvećeno Allahu, bogu Meseca, a posebno Allahovim trima kćerima, koje su doživljavane kao posrednice između ljudi i Allaha. Obožavanje triju božica, Al-Lat, Al-Uzu, i Manat, igralo je značajnu ulogu u bogoslužju u Kabi u Meki. Prve dvije Allahove kćeri imale su imena koja su ženski oblici Allaha. Doslovno arapsko ime Muhammedovog oca bilo je Abd-Allah. Njegov ujak se zvao Obied-Allah. Ova imena otkrivaju ličnu pobožnost da je Muhammedova paganska porodica morala obožavati Allaha boga Mjeseca, što je potvrđeno u izveštajima o pozadini islama.

 

 

"The name Allah, as the Quran itself is witness, was well known in pre-Islamic Arabia. Indeed, both it and its feminine form, Allat, are found not infrequently among the theophorous names in inscriptions from North Africa" (Arthur Jeffery, ed., Islam: Muhammad and His Religion (New York: The Liberal Arts Press, 1958) p. 85). The word comes from the compound Arabic word, 'al-ilah'. 'Al' is the definite article "the" and 'ilah' is an Arabic word for "god." It is not a foreign word. It is not even the Syriac word for God. It is pure Arabic. (For an interesting discussion of the origins of 'Allah,' see J. Blau, "Arabic Lexigraphical Miscellanies." Journal of Semitic Studies, Vol XVII, No. 2, 1972, p. 173-190).

"Ime Allah, kao što sam Kur'an to svedoči, bilo je dobro poznato u predislamskoj Arabiji. Doista, kako se i ženski oblik, Allat, nalazi neretko među theoforičnim imenima u natpisima iz Severne Afrike" (Arthur Jeffery, Ed, islam:. Muhammad i njegova religija (New York: liberalna umjetnost Press, 1958) str 85). Reč dolazi od spoja arapske reči "al-ilah". 'Al' je određeni član "" a "ilah" je arapska reč za "Boga". To nije strana reč. To nije ni sirijska reč za Boga. To je čisto arapska. (Za zanimljivu raspravu o poreklu 'Allah', vidi J. Blau, "arapski Lexigraphical Miscellanies." Journal of semitske studije, Vol. XVII, broj 2, 1972, str 173-190).

 

"Allah is a pre-Islamic name. . . corresponding to the Babylonian Bel" (Encyclopedia of Religion, eds. Paul Meagher, Thomas O'Brian, Consuela Aherne (Washington DC: Corpus Pub., 1979), I:117). "The origin of this goes back to pre-Muslim times. Allah is not a common name meaning "God" (or a "god"), and the Muslim must use another word or form if he wishes to indicate any other than his own peculiar deity. "Allah is a proper name, applicable only to their [Arabs'] peculiar God" (James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics (Edinburgh: T&T Clark, 1908), I:326).

"Allah je pred-islamski naziv koji odgovara Vavilonskom Val" (Enciklopedija religije, EDS Paul Meagher, Thomas O'Brian, Consuela Aherne (Washington DC:.. Corpus Pub, 1979), I: 117). "Poreklo ovog seže u pred-muslimansko vreme. Allah nije opšti naziv koji znači "Bog" (ili "bog "), i musliman mora koristiti drugu reč ili oblik ako želi naznačiti neko drugo osim svog vlastitog ličnog božanstva. "Allah je vlastito ime, odnosi se samo na njihovog [Arapskog] ličnog Boga" (James Hastings, Enciklopedija religije i etika (Edinburgh: T & T Clark, 1908), i: 326).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etymology

 

Baʿal, (bāʾ-ʿayn-lām), is a Semitic word signifying "The Lord, master, owner (male), keeper, husband". Cognates include Standard Hebrew (Bet-Ayin-Lamed; בַּעַל / בָּעַל, Báʿal, Akkadian Bēl and Arabic بعل. The feminine form is Baʿalat (Hebrew בַּעֲלָה Baʕalah, Arabic بعلـة baʿalah) signifying "lady, mistress, owner (female), wife".

 

The words themselves had no exclusively religious connotation, they are honorific titles for heads of households or master craftsmen, but not for royalty. The meaning of "lord" as a member of royalty or nobility is more accurately translated as Adon in Semitic.

 

Baʿal ul bayt in modern Levantine Arabic is widely used to mean the head of the household, literally 'Master of the House' and has a somewhat jocular, semi-mocking connotation.[citation needed] In modern Levantine Arabic, the word báʿal serves as an adjective describing farming that rely only on rainwater as a source of irrigation. Probably it is the last remnant of the sense of Baal the god in the minds of the people of the region. In Amharic, the Semitic word for "owner" or "husband, spouse" survives with the spelling bal.

Etimologija

Baʿal, (BAʾ-ʿAyn-lam), je semitska reč koja znači "Gospod, gospodar, vlasnik (muški), čuvar, muž". Srodne reči uključuju standardni hebrejski (Bet-Ayin-Lamed; בַּעַל / בָּעַל, Baʿal, akadski Bel i arapski بعل. Ženski oblik je Baʿalat (hebrejski בַּעֲלָה Baʕalah, arapski بعلة baʿAlah) znači "dama, ljubavnica, vlasnik (ženski), žena".

Reči nisu imale isključivo versku konotaciju, one su počasni nazivi za glave domaćinstva ili gospodare, ali ne i za kraljevsku porodicu. Značenje "gospod" kao član kraljevske porodice ili plemstva se tačnije prevodi kao Adon na semitskom.

Baʿal ul bayt u modernom levantinskom arapskom široko se koristi u značenju glava domaćinstva, doslovno 'Master of House' i ima nešto šaljivu, polu-rugačku konotaciju. [Citat potreban] U modernom levantinskom arapskom, reč baʿal služi kao pridev opisujući ratarstvo koje se oslanja samo na kišne vode kao izvor za navodnjavanje. Verojatno je poslednji ostatak smisla Bala boga u svesti ljudi regije. U amharskom, semitske reči za "vlasnik" ili "suprug, supruga" preživljava sa ortografijom bal.
From Wikipedia, the free encyclopedia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El

by Dr Anthony E. Smart

 

Leader of the gods. The first Canaanite god, El dwelt on Mount Saphon, and it was under his aegis that Baal married Anat, defeated the sea god Yam and the death lord Mot, and was installed as the divine bestower of life-giving rain. Represented as an aged man, El wore bull's horns, the symbol of strength, and was usually depicted as seated. It is thought that he corresponded to the Hebrew god, Yahweh. He is also known as El 'Elyon, "God Most High."

 

 

По Др Ентони Е. Смарту

Лидер богова. Први Ханански бог Ел живео је на гори Сапхон, и био је под његовим окриљем Баал ожењен са Анат, победио је бога мора Јама и смрт господа Мота, и инсталирао се као божански чувар животворне кише. Представљен као стар човек, Ел је носио рогове бика, симбол снаге, а обично се приказује како седи. Сматра се да он одговара хебрејском богу, Јахве. Он је такође познат као Eл Елион "Бог Вишњи".

Preveo:

Milos Popadic

Calendar
«  February 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2024
    Free website builderuCoz