Friday
2024-02-23
6:51 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Nastavak I »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 59

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

U klasičnom grčkom reč stauros označavala je jednostavno uspravni stub, kolac ili pilon kakav se koristi za temeljenje građevina. Glagol stauroo značio je "ograditi kolcima; napraviti drvenu ogradu (palisadu)". Nadahnuti pisci grčkih knjiga Biblije (takozvanog Novog zaveta) pisali su uobičajenim govornim grčkim jezikom (takozvanim koineom) i koristili su reč stauros u istom značenju koje je imala i u klasičnom grčkom, naime za obični stub, ili kolac, bez ikakve poprečne grede postavljene pod nekim uglom.

U vezi sa značenjem izraza Stauros, W. E. Vine u svom delu An Expository Dictionary of New TestamentWords (Rečnik s tumačenjima novozavetnih reči) kaže: "Reč STAUROS (oraupog) prvenstveno se odnosi na uspravni kolac ili stub. Na njega su nabijali zločince osuđene na smrt. I samu imenicu i glagol stauroo, koji znači "pričvrstiti na stup ili kolac", u izvornom smislu treba razlikovati od krsta, izgleda sa dve grede, kojim se služe hrišćanske crkve. Izgled krsta potieče iz drevne Kaldeje, a koristio se kao simbol boga Tamuza (u obliku mističnoga Tau, početnog slova njegovog imena) u toj i u susednim zemljama, uključujući i Egipat. Do sredine 3. veka. crkve su ili napustile određene nauke hrršćanske vere ili ih izopačile. Da bi se povećao uticaj otpadničkog crkvenog sastava, pagane su primali u crkve premda nisu bili doživeli preporod verom i u velikoj im se meri dozvoljavalo da zadrže svoje paganske znakove i simbole. Tako je Tau ili T, u svom najčešćem obliku, naime sa sniženim poprečnim krakom, bio usvojen kao Hristov krst."

Dok drugi smatraju da grčka rijes stauros nije stub nego krst:

σταυρός, a cross (crux) strictly the tranversebeam (patibulum), which was placed at the top of the vertical part, thus forming a capital T. It was this transverse beam that was carried by the criminal: the crucifixion of Jesus.(A POCKET LEXICON TO THE GREEK NEW TESTAMENT by Alexander Souter, M.A., Oxford, The Clarendon Press, 1920)

σταυρός = a cross, krst

Dakle je li stauros krs ili stub?
--------------------------------

Ovo prvi put čujem.

Dakle krst je dva stavrosa? :???:
-------------------------
Po meni nije.Stavros je greda.... a Hrišćani do 4.veka nisu koristili krst...
-------------------------------------

U prvoj poruci kažaš da je stavros uspravni stub, da bi u drugoj rekla da je greda koja je horizontalni element.
Eto i sama si rekla da je krst dva stavrosa. To sam rekao i ja. :)

A što su uveli hrišćani krst kao simbol tako kasno?
--------------------------------
Ja sam iznela dve teorije i pitala za vaše mišljenje prvo,kasnije sam logično dala svoje,da je stauros stub a ne krst.
A što su hrišćani uveli krst tako kasno pa pročitaj prvi post ponovo....
A do ovoga je došlo tj. to što sam boldovala kada je Konstantin odnosno ne lično on mada većina tvrdi da je on nego njegova žena u nekoj pećini pronašla raspeće i od tada se u hrišćanstvu zvanično kao simbol koristi krst.
Pogledaj i sliku pa uopredi

[​IMG]
------------------------------------------------------------------------
OVAKO SE PISE KRST NA GRCKI(σταυρός) A OVAKO STUB (ΠΥΛΩΝΑΣ,κοντάρι)NE MOJ DA VAS NEKO LAZE.


--------------------------------------------------------------------------

3copy.jpg to je samo jedan od mnogobrojnih krstova do pre nase ere,postavicu jos kad ih nadjem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sta je istina krst stub-stb krst sunce amozda riba? sta je pravi hriscanski simbol

2005-05-07_083_komlevb.jpg
3copy.jpg riba.png
---------------------------------------------------------------------------------------
Bog kaze NE simbolima a ljudi ih izmisljaju, obozavaju,ljube i klanjaju im se...
-------------------------------------
Smatra se da krst, kao simbol hrišćanstva, ne potiče od toga što je Isus na takvom obliku drvenog križa razapet. Naime, on nije ni razapet na krstu kakav je danas kao simbol, nego na jevrejskom simbolu u obliku slova T (tau), a današnji simbol krsta je ustvari egipatski hijeroglif sa značenjem spasitelj. Dakle, današnji oblik krsta ne predstavlja oblik raspeća, nego njegovo ime.
--------------------------------
Mt. 27:32. I izlazeći nađoše čoveka iz Kirine po imenu Simona i nateraše ga da Mu ponese krst.

Mt. 27:40. I govoreći: Ti koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš pomozi sam sebi; ako si sin Božji, siđi s krsta.

Mt. 27:42. Drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izrailjev, neka siđe sad s krsta pa ćemo ga verovati.

Mk. 15:21. I nateraše nekog Simona iz Kirine, oca Aleksandrovog i Rufovog, koji iđaše iz polja, da Mu ponese krst.

Mk. 15:30. Pomozi sam sebi i siđi s krsta.

Mk. 15:32. Hristos car Izrailjev neka siđe sad s krsta da vidimo, pa ćemo mu verovati. I oni što behu s Njim razapeti rugahu Mu se.

Lk. 23:26. I kad Ga povedoše, uhvatiše nekog Simona Kirinca koji iđaše iz polja, i metnuše na njega krst da nosi za Isusom.

Jn. 19:17. I noseći krst svoj iziđe na mesto koje se zove Kosturnica a jevrejski Golgota.

Jn. 19:19. Pilat, pak, napisa i natpis i metnu na krst; i beše napisano: Isus Nazarećanin, car judejski.

Jn. 19:25. A stajahu kod krsta Isusovog mati Njegova, i sestra matere Njegove Marija Kleopova, i Marija Magdalina.

Jn. 19:31. A budući da beše petak, pa da ne bi tela ostala na krstu u subotu (jer beše veliki dan ona subota), Jevreji moliše Pilata da im prebiju noge, pa da ih skinu.

Fil. 2:8. Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.

Kol. 1:20. I kroza Nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta Njegova, kroza Nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.

Kol. 2:14. I izbrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas, i to uzevši sa srede prikova ga na krstu;

Jev. 12:2. Gledajući na Načelnika vere i Svršitelja Isusa, koji mesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu, i sede s desne strane prestola Božijeg.

(Svi citati preuzeti iz prevoda Daničić-Karadžić.)
Inače, u Novom zavetu reč "krst" se pojavljuje ukupno 28 puta, dok njen glagol 46 puta. Dakle, ima više nego dovoljno biblijskih dokaza koji potvrđuju Hristovo razapinjanje na krst.

U novozavetno vreme razapinjanje na krst, je bio način na koji su rimske vlasti vršile pogubljenje (ekzekuciju) osuđenika na smrtnu kaznu. Umiranje na krstu je bilo dugo, teško i bolno, jednom rečju, užasno. Isus Hrist je taj koji dobrovoljno podneo svu muku razapinja, da bi postao otkupljujućom žrtvom za svakoga od nas - koji ga verujemo i prihvatamo kao svog ličnog Spasitelja.

Dakle, u celoj toj "priči", ne radi se o pitanju "na kakvom krstu" je Hrist razapet, već: zašto, zbog čega i za koga? Jer ta pitanja ustvari otkrivaju srž Njegovog poslanja i muke, i tiču se lično svakoga od nas.

Novozavetno vreme razapinjanje je bio način na koji su rimske vlasti u izvršavale smrtnu kaznu, pa tako je i Hrist na taj način bio pogubljen, o čemu svedoče evanđelja a i istorija. Sam način razapinjanja osuđenika se razlikovao od provincije, do provincije. Dakle, Rimljani nisu imali neka stroga ili propisana pravila u vezi toga. U istorijskim spisima tog vremena, mogu se naći opisi o čak četiri načina razapinjana, tj. četiri oblika "instrumenta" za razapinjanje osuđenika (imena su data na latinskom).

. "Crux Simplex", u obliku slova (I), dakle "stub".

2. "Crux Decussata, u obliku slova (X).

3. "Crux Commissa", u obliku slova (T).

4. Crux Immissa, ili poznat kao "latinski krst", bio je u obliku (†) krsta. Ovo je najverovatnije bio oblik instrumenta na kojem je Isus Hrist razapet, i to zbog sledećih činjenica:
[​IMG]a) Iznad Njegove glave je bila okačena tabla sa natpisom, kako čitamo u Mateju 27:37: "I metnuše Mu više glave krivicu Njegovu napisanu: Ovo je Isus car judejski." Ovo je moglo biti učinjeno samo ako je Hrist bio razapet na obliku (I) ili (†), ali stub (I) otpada zbog sledećeg argumenta.

b) U evanđelju po Jovanu čitamo, kako apostol Toma reaguje slušajući vest o Hristovom uskrsnuću: "Stoga mu drugi učenici rekoše: videli smo Gospoda. No on im reče: ako ne vidim ožiljak od klinova na njegovim rukama i ne stavim svoj prst u ranu od klinova, i ne stavim svoju ruku u njegova rebra - neću poverovati." (Jovan 20:25) Dakle, Toma govori o klinovima, koji su Hristu učinili rane na rukama - on koristi množinu za klinove, što znači da ih je bilo više od jednog. Iz ovog se može zaključiti da je Hristu kroz svaku ruku bio probijen jedan klin, što ne bi bio slučaj da je razapet na stubu, jer bi onda bio upotrebljen samo jedan. Ovo sami Jehovini Svedoci i priznaju kroz svoje ilustracije raspeća (Vidi sliku).

Prema Strongovom (Stong's) rečniku grčkog jezika, reč stauros {stow-ros'} ima dva moguća značenja: 1) Uspravno položen štap ili stub. 2) Krst, kao instrument za pogubljenje. Dakle, prema ovome tvoj prijatelj je samo delimično u pravu, što se tiče prevoda i tumačenja reči krst u njihovom prevodu Biblije.

No, kao što smo već zaključili, da sva ta "prazna priča" oko oblika
Hristovog "krsta", je potpuno nebitna u teologiji spasenja. Već je bitan naš odnos i stav prema Hristovoj žrtvi i Njegovoj prolivenoj krvi - što je suštinsko pitanje i istina o raspetom Hristu.

Sveto pismo je u originalu napisano na hebrejskom i grčkom jeziku. A što se tiče postojanja mnogih prevoda Svetog pisma, neka te to ni malo ne zbunjuje, to je ustvari prednost. Jezik je nešto što se stalno menja (evoluira) tokom vremena, te tako je i normalno očekivati da i stil pisanja književnih dela to sledi. Tako nastaju novi prevodi Svetog pisma, koji su pisani u aktuelnom jeziku određenog naroda, podneblja, vremena - da bi Sveto pismo bilo učinjeno što razumljivije današnjem čitaocu. Takođe, potrebno je prihvatiti činjenicu da uvek postoje dobri i loši prevodi(oci) Svetog pisma, kao što postoje npr. dobri ili loši kuvari, te od istih namirnica su skloni napraviti dobar ili loš ručak. Zbog toga treba uvek obratiti pažnju na kritike stručnjaka i crkve, tj. kako oni ocenjuju neki prevod. Mislim da na hrvatskom jeziku postoji nekoliko dobrih prevoda, a za tebe je važno da izabereš neki koji je tebi stilski blizak, lak za čitanje i razumevanje. Dok čitaš, traži od Boga da ti pomogne ispravno razumeti i shvatiti tekst, jer On kao autor Biblije to može najbolje učiniti.

Kada se ozbiljnije studira Sveto pismo, dobro je imati više prevoda i upoređivati ih, ali svakako je najbolje uvek imati originalni tekst ispred sebe, što i nije tako teško ako se zna neki strani jezik, jer danas Internet i računari za ovo pružaju odlične mogućnosti.

Organizacija Jehovinih Svedoka ima svoj prevod Biblije (New World Translation Of The Holy Scriptures), za koji tvrde da je najbolji i najverodostojniji. Međutim, ako je zaista tako dobar, zašto ga odbacuju sve postojeće hrišćanske konfesije? Nije li to malo čudno? Ako je najbolji, zar ne bi bilo za očekivati da ga svi koriste? Treba razumeti, da su ovaj prevod Jehovini Svedoci napravili sa tom svrhom, da bi kroz njega podupreli svoje stavove i učenja (kao npr. ovo u vezi "krsta"), koja u izvornim biblijskim tekstovima nemaju nikakvog ili labavog oslonca - temelja. Dakle, istina je to kada kažeš da Sotona je taj koji izaziva zbrku, ne bi li tako odvratio od istine one koji iskreno za njom tragaju, i naveo ih da veruju u laži. Na žalost, organizacija Jehovinih Svedoka, veoma dobro služi Sotoni u te svrhe.

Hrist je najvažniji. On i Njegovo delo spasenja je srce Biblije - srž Evanđelja. Slava i hvala mu, na Njegovoj dragocenoj žrtvi, za nas grešnike.
---------------------------------------
Krstova ima mnogo
Prvi krst je bio krst boga Tamuza u obliku prvog slova njegovog imena T.
Konstantin je taj krst "T" malo prepravio.Precagu sa vrha je spustio malo nize i tako napravio danasnji krst.
Ali da bi to bilo jos ludje ,osim te jedne precage poceli su da dodaju DRUGU,pa TRECU,a pitanje je dana kad nece dodati i CETVRTU.
Veoma je interesantno da postoje cak i neke srpske freske sa krstom boga Tamuza u obliku slova T.Naravno na svim freskama su glave likova u krugu koji je oduvek predstavljao podrsku Boga Sunca.Veoma je interesantno da se na nekim egipatskim krstovima besmrtnosti u sredini nalazi pravoslavni krst,pa eto potvrde porekla pravoslavnog krsta...
Inace sama rec stavros znaci pre svega uspravan kolac,a tek od Konstantina i "krst".
JS tu rec prevode kao STUB ,zato sto mi Srbi za DEBLJI USPRAVAN KOLAC koristimo rec STUB.
krst-stavros-vujalija.jpg krst-stavros-gorski-majnoric.jpg
--------------------------------------------
Krst je IDOL pročitajte u bibliji kako Bog gleda na idolopoklonstvo. Drugo predmet na kom je ubijen Isus nije izabrao Isus nego Satana. To je isto kao da ljubite koplje sa kojim je rimljanin probo Isusa i krunu od trnja koja mu je stavljena na glavu.
Praviti krst visok 80 metara je isto kao kad je Navuhodonosor napravio kip pred kojim će se svi klanjati. Jel mislite da tako grandiozan krst ne može da sruši recimo zemljotres.
--------------------------------
O definiciji krsta Jehovinih svedoka

Jehovini svedoci: Novi svet i STUB

Još jedan lep primer očiglednog zaluđivanja i varanja članova.
Knjiga na koju se pozivaju Jehovini svedoci može da se nađe svigde na internetu i može da se proveri šta u njoj stvarno piše.
Članovi organizacije ne moraju da proveravaju jer oni znaju da ne moraju da proveravaju nego slepo veruju svojoj organizaciji.
----------------------------------------------

Cak i da je ubijen na krstu,a nije,veoma je zalosno obozavati predmet na kome je nas voljeni Gospod Isus ubijen!!!
Pravi hriscani nikad nisu upotrebljavali krst u svom obozavanju Boga,a vi krstoljubci ste stavili krst kao predmet obozavanja cak i iznad samog Isusa Hrista.
Nadalje jevreji u svom zakonu kaznjavanja osudjenika nikada nisu koristili nikakav krst,vec samo drvo ,ili kratko receno stub.
---------------------------------------
Cak i mnogi koji nisu JS poricu da je Isus ubijen na stubu.Evo ti najmanje 3 razloga.
1.Rec stavros koju ste preveli sa krst je do 4 veka nase ere uvek predstavljao uspravan kolac ,dok mi Srbi za debeo uspravan kolac koristimo posebnu rec "STUB".Krst ovakav kakav danas poznajemo uveo je tek Konstantin u 4 veku.
2.U knjizi "Biblija je u pravu"od dr Wernera Kelera koja je dobila blagoslov SPC,pisac opisuje smrtnu kaznu kojom je Isus umro.Naveo je da su vrseni eksperimenti sa mrtvacima na krstovima,i da je nemoguce da se odrze na tim krstovima ,jer bi im pucale tetive i padali su razderani na zemlju.(rana na dlanu se cepa pri opterecenju od 40kg).
Ustanovili su da je to moguce izvesti samo ako se obesi na drvo sa rukama jedna na drugoj,i da se kroz obe ruke pored zglobova probije snazan ekser ili klin.Osudjenik koji je obesen na taj nacin za obe ruke,krv mu brzo odlazi u donju polovinu tela,i vec posle 10 minuta puls se udvostrucava.Srce dobija nedovoljno krvi,nastupa nesvestica.Srce dobija sve manje krvi i uskoro nastaje smrt zbog srcanog udara.Da bi se mucenje oduzilo na dnu stuba ispod nogu se nalazio malo ispupcenje,"sedile"na koje se osudjenik oslanjao i krvni pritisak bi se za kratko vreme normalizovao_Ovakva mucenja su trajala i po par dana.Ako se zeli ubrzati smrt,onda se osudjeniku prebiju noge i on ubrzo umire ,jer ne moze da se osloni na taj oslonac.Zato Isusu i ne polomise kosti ,jer je umro pre toga,dosta brzo za njih.
3.Poreklo ove smrtne kazne je jevrejsko .Ko se obesi na drvo ,smatra se prokletim.Procitaj malo ove stihove iz starog zaveta i uporedi sa stihovima iz novog zaveta.
5.Mojsijeva 21:22,23
22 Ko zgreši tako da zasluži smrt, te bude osuđen na smrt i obesiš ga na drvo,
23 Neka ne prenoći telo njegovo na drvetu, nego ga isti dan pogrebi, jer je proklet pred Bogom ko je obešen; zato ne skvrni zemlje koju ti Gospod Bog tvoj daje u nasledstvo.
Isus sin navinov 8:29 i 10:27
29 A cara gajskog obesi na drvo i ostavi do večera; a o zahodu sunčanom zapovedi Isus te skidoše telo njegovo s drveta i baciše pred vrata gradska, i nabacaše na nj veliku gomilu kamenja, koja stoji i danas.
27 A o zahodu sunčanom zapovedi Isus te ih skidoše s drveta i baciše ih u pećinu, u koju se behu sakrili, i metnuše veliko kamenje na vrata pećine, koje osta onde do danas.
Uporedi sa stihovima iz novog zaveta
galatima 3:13
13 Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:

4.Inace krst vodi poreklo od obozavanja boga Tamuza (jezekilj 8:13,14)
13 Potom mi reče: Još ćeš videti većih gadova koje oni čine.
14 I odvede me na vrata doma Gospodnjeg koja su sa severa; i gle, žene seđahu i plakahu za Tamuzom.
Ima jos mnogo razloga ,ali mozda je i najveci sto djavo najvise ide uz krst.Tamo gde su najveca ubistva bila ,tu je bio i krst.Mnoge ubice su na svojim uniformama nosile krst,a i danas ga mnoge ubice i kriminalci nose oko svoga vrata(cast izuzecima,nisu svi ubice i kriminalci koji nose krst,ali su krstoljupci,idolopoklonici....)
Svako ko ljubi krst i moli se krstu jeste idolopoklonik!!!
---------------------------------------------
U knjizi nehriscanski krst od Parsona(London 1896) pise.
U brojnim spisima koji sacinjavaju novi zavet nema ni jedne jedine recenice na originalnom grckom jeziku koja bi pruzila bar indirektan dokaz o tome da je stauros koji se koristi u vezi s Isusom,bio NESTO DRUGO,a NE OBICNI STAUROS.,a jos manje da se sastojao ,ne od jednog balvana,nego od dva balvana pribijena jedan na drugi u obliku krsta.(bilo bi to sturos na stauros).....
Pronadjeno je mnogo razlicitih predmeta iz pre hriscanske ere,a koji predstavljaju KRSTOVE razlicitih oblika(Indija,Persija,Sirija,Egipat...).
Upotreba tih krstova je bila siroko rasprostranjena u RELIGIOZNE upotrebe,u nehriscanskim narodima.
Od 3 veka nase ere ,zaslugom Konstantina i Atanasija ,paganizam se duboko uvukao u ono sto se nekad zvalo hriscanstvo.Tim nehriscanima koji su prihvatali hriscanstbo BILO JE DOPUSTENO OD CEZARA da zadrze svoje paganske simbole.
Prvi takav krst ,krst boga Tamuza je bio u obliku slova T i bio je nasiroko rasprostranjen.
Ima ga cak i na jednoj srpskoj freski.
Zanimljivo je da se mnogo pre rodjenja i ubistva Isusa Hrista,u mnogim zemljama krst koristio kao SVETI simbol.
Grcki Bahus,norveski Odin,haldejski Baal,bili su kod svojih podanika simbolizovani nekim oblikom krsta...,
cak ima i krst falusa(muskog polnog organa)
Zatim krstovi boga sunca (krst u krugu)slavio je rimskog Boga Sunce.
Konstantin je takodje bio obozavalac boga sunca,i zamislite samo sliku kako takav covek saziva hriscane (dve trecine se nje ni odazvalo na taj poziv),a potom izdaje ON,naredbu da hriscani treba da obozavaju krst ,kao simbol hriscanske vere,itd,itd....
Sama slika kad se vide ljudi kako ljube krst i kako mu se bilo mole ,bilo da se rukama krste,tesko je sujeverje i idolopoklonstvo.
Biblija kaze
1.kor 10:14
Zato, ljubazna braćo moja, bežite od idolopoklonstva
Efesanima 4:5
Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje
Ako je jedno krstenje,dokle ce se neko 1000*1000 puta rukama prekrstavati?,zar to nije cisto sujevrje,kao i da kucnem o drvo da ne cuje zlo itd....Sta znaci to kad se neko milion puta rukama prekrsta ili 1000 puta izgovara jednu te istu molitvu...
Matej 6:5
I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem da su primili platu svoju.
----------------------------------------------
Evo vrhunske ludosti sa krstovima
Prvo je bila samo jedna gornja precaga za obozavanje paganskog boga Tamuza,(lepo se vidi na srpskoj freski "T")
Kasnije ju je Konstantin spustio malo nize da bude kao danasnji uobicajeni krst
Potom su poceli da dodaju jos jednu precagu,ukupno dve,tojest dvostruki krst.
Medjutim i to im je bilo malo pa su kasnije dodali i trecu precagu
Evo sada se zbog "device"Marije ocekuje da dobije i CETVRTU precagu
E,to ce tek biti vrhunska ludost
krst T kod nas Srba.jpg krst sa dva kraka kod nas Srba.jpg krst sa tri kraka papski ili trojstva.jpg
--------------------------------------------------------
Evo vrhunske ludosti sa krstovima
Prvo je bila samo jedna gornja precaga za obozavanje paganskog boga Tamuza,(lepo se vidi na srpskoj freski "T")
Kasnije ju je Konstantin spustio malo nize da bude kao danasnji uobicajeni krst
Potom su poceli da dodaju jos jednu precagu,ukupno dve,tojest dvostruki krst.
Medjutim i to im je bilo malo pa su kasnije dodali i trecu precagu
Evo sada se zbog "device"Marije ocekuje da dobije i CETVRTU precagu
E,to ce tek biti vrhunska ludost
Pogledajte prilog 16145 Pogledajte prilog 16144 Pogledajte prilog 16143
Hajde, RIS, i ti ga pretjeruješ i tražiš dlaku u jajetu. Ono na fresci nije krst nego čekić (kasnije je Lenjin dodao i srp), a onaj kip ne drži krst nego specijalni harpun za hvatanje ribe!:)
------------------------------------------------------------
hahaha
vala bas lici na cekic,a kad smo kod srpa i cekica,
Zanimljivo je da je,Aleksije I,zaista sluzio cekicu i srpu,a potom je po naredbi CK SSSR postao ruski patrijarh.
A vala i kod nas,sav nastavni kadar,prosvetari kojima je krst i crkva bila strana,preko noci su postali krstoljupci i ne mogu bez sv.save.
---------------------------------------------------------------------
Rimska istorija beleži mnoštvo raspeća ali to isto čini i Josif Flavije Jevrejski ,istoričar, a istim predmetom se kao sporadičnim elementom bavila i istorija sveta i u svim opisima bilo je reči o drvetu koje je imalo oblik početnog slova Tamuzovog imena ,,T,,
Arheolozi su otkrili (našli u iskopinama) kako je kod skočnog zgloba proboden klin sa drvenom podloškom sa strana stuba (sa obe strane).
Dakle nisu noga preko noge zakucavane već sa strana pored stuba koji je imao gornju horizontalnu prečku.
To nasleđe je od Tamuzovog vremena i u Hebrejskom se označavalo slovom tau.
Ovi podaci su p.n.e. a intenzivnije se pominju od Isusa i Judejskog rata.
Vavilonsko nasleđe se i prepoznaje po T napravi ili znaku i ako im neko želi oteti početno ime njihovog idola onda ih čisti i daje im alibi.
Razapinjanje se uvelo baš zbog ne klanjanja Tamuzu i rimljani kao osvajači skupljali su razne običaje od drugih naroda tako na kraju po razorenju Jerusalema počinje da se širi ,hrišćansko, verovanje pošto se prvo eliminisao izvor.
A onda se ponavlja ista slika kao i ranije da se zmiji od mjedi kadi i klanja u hramu tako i danas krstači jer se zameni Tvorac za tvar.
Kao što nekad čovek Božiji očisti hram izbacivši predmet iz njega tako i sad treba da se očisti dom Božiji od naprave koja je postavljena.
Dom smo (hram) mi i ako klanjamo tvari onda nam je ona u srcu a ne Bog.
-------------------------------------
U svakom slucaju se slazemo
Bilo da je Isus,ubijen na stubu ili bilo kakvom krstu,taj stub ili krst ili ma sta god da je ,na cemu je bio ubijen,ne treba slaviti,klanjati mu se niti ga obozavati,jer je to Idolopoklonstvo.
Idolopoklonstvo je prava rec za obozavatelje krsta...
Evo nasi resavaju da u blizini Nisa,podignu najveci KRST na svetu.....,tipican primer ljudske ludosti.
------------------------------------------
KRST - istorijska, arheolosko filozofska potvrda:

Marko Tulije Ciceron, Rimski istoricar i govornik koji je ziveo u prvom veku pre Hrista i koji je sam prisustvovao mnogim raspecima, u svojim spisima opisujuci Rimski sistem razapinjanja svedoci da su postojala dva dela krsta, jedna vertikalna greda koja se zvala `STIPOS, koja je bila postavljena u zemlju na mestu raspeca, i koja je pri svom vrhu imala jedan usek, i jedna horizontalna greda koja se zvala `PATIBULUM, koja je bila teska oko 40 - 50 kilograma.
Princip raspeca je bio taj, da je osudjenik od mesta sudjenja do mesta raspeca nosio ovaj horizontalni deo lrsta ili Patibulum, onda je ovaj deo bio polozen na zemlju kao i sam osudjenik, pri cemu su ruke klinovima kroz dlanove osudjenika bile prikovane za ovaj deo, onda je on bio podignut i uglavljen u usek na vertikalnom delu krsta ili `Stiposu.

Ciceron opisujuci agoniju ili muke onih koji su visili na krstu, kaze da je disanje u tim trenutcima bilo nemoguce, i svaki put kada bi osudjenik hteo da udahne, morao je rukama da se podigne oslanjajuci se samo na klinove, sto je izazivalo neverovatan bol.
Osudjenici su uglavnom umirali od gusenja i nemogucnosti da dodju do vazduha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krst je bio simbol mnogih mnogobozackih naroda, njihovih bogova i kultova.
Prvi preteca krsta je bilo slovo T ( TAU ), simbol paganskog boga Tamuza, od koga ce kasnije nastati razliciti oblici koji svi do reda imaju magijsko kultni karakter.
Krst je bio znak starih Haldeja prilikom prinosenja prvorodjenog deteta na zrtvu boga sunca.
Male bebe bi bile zrtvovane tako sto bi im se pravio rez na grudima u znaku krsta i vadilo im se srce.
To je bila zrtva koja je trebalo da umiri boga sunca i donese zivot naciji.

Rimski sistem razapinjanja na krstove je u stvari bio ritual prinosenja zrtava bogu sunca u koga su Rimljani verovali, i koji je bio jedno od glavnih Rimskih bozanstava.

Jevrejski istoricar Josif Flavije, u svom delu `JUDEJSKI RAT, u 11 poglavlju na 413 strani, i 13 poglavlju na 178 strani, opisujuci Rimsku opsadu Jerusalima 70 godine nove ere, kaze da su Rimljani tom prilikom posekli svo drvece u neposrednoj okolini grada i od njih napravili krstove na koje su svakodnevno razapinjali Jevreje koji su hteli da izadju iz grada i pobegnu.
On kaze da se cela okolina osecala na raspadnuta tela onih koji su isili na krstovima.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U jerusalimu na mestu gde su Rimski vojnici kaznjavali zlocince smrcu razapinjanjem, arheolozi su 1968 godine pronasli ova dva dela krsta STIPS i PATIBULUM, kao i kostur coveka koji je umro na jednom od tih krstova.
Tom prilikom su pronasli i jedan klin koji je jos uvek bio zabijen u kost pete na nozi ovog osudjenika.

Izraz STAUROS - krst, znaci ograda od kolja, ili koceva sa precagom.
U pojedinim filmovima o Isusu je upravo prikazana ova konstrukcija krstova u nizu koja izgleda kao ogromna ograda ili taraba, takodje u nekim filmovima kao sto je naprimer film `Spatrak, u kojima je prikazano raspece scena prikazuje niz krstova duz Rimskog puta na kojima su raspeti zlocinci, koji izgledaju kao ograda, sa jedne i druge strane puta.

U filmu Isus iz nazareta, je upravo prikazana ova konstrukcija od krstova, koja se u bibliji naziva stauros.

Jesus of Nazareth - Pt 1/28 (Full Movie) - YouTube

RAZLICITE VRSTE KRSTOVA


[​IMG]


STAUROS

[​IMG]
----------------------------------------
Tema je krst,a krstova ima raznoraznih.
Sta ko nosi ,to je njegova stvar,ali to je idol,to je idolopoklonstvo,a ko ga nosi idolopoklonik,jos kada ga ljubi....cisto ko suza.
Ima mnogo onih koji su nosili krst oko vrata,ljubili ga i na kraju bacili u kontejner,kao djubre.
I Carsl Rasel osnivac JS je nekada verovao u krst,cak je i urezan na njegovom grobu,ali Carls Rasel je imao ogromne zasluge za JS.da je znao da je krst idol,on bi ga bacio u djubre,ali nije znao,nije razumeo.
Slicno je i sa Novakom Djokovicem.On je nas najbolji sportista i ne samo sportista vec i izuzetno dobar covek.Ja mu od srca cestitam na svim trofejima.Zao mi je sto se povredio pred Mareja,ali oporavice se.
Odbacivanje krstova je pocelo tek kasnije ,posle Rasela.
da li je obozavanje krsta u skladu sa izjavom
5.Mojsijeva 4:15-20
15 „Добро пазите на своје душе, јер нисте видели никакав лик оног дана кад вам је Јехова на Хориву говорио из ватре, 16 да се не бисте искварили и направили себи резан лик било каквог идола, лик мушкарца или жене, 17 или неке животиње која је на земљи или неке птице која лети небом, 18 или било чега што се миче по земљи, лик неке рибе која је у водама испод земље, 19 и да не би, кад подигнеш очи према небесима и видиш сунце, месец и звезде, сву ту небеску војску, био заведен да им се клањаш и да им служиш, јер их је Јехова, твој Бог, дао свим народима под целим небесима. 20 А вас је Јехова узео да би вас извео из Египта, из те пећи за топљење гвожђа, да бисте постали народ који је његово власништво, као што сте то данас.
-------------------------------
Dobro, hrišćani, zašto ste toliko (neki) navalili na krst? Krst je samo simbol, a nije nikakav kumir, fetiš, ili takvo što. Ja ga tako shvatam, mada, istini za volju, moje mišljenje o tome nije kompetentno, nego samo rezonujem.
-------------------------------
Nazalost za mnoge je krst predmet OBOZAVANJA.
Krst ljube ,celivaju ga,klanjaju mu se ,mole mu se,cim ga vide,prekrstavaju se mnogo puta.
Obozavanje krsta je u stvari IDOLOPOKLONSTVO.,koje Bog ne odobrava.
Takodje u ime krsta u ucinjeni i cine se mnogi zlocini.....,a i neko s kim sam vodio razgovor je trazio tu temu,pa je obnovismo....
----------------------------------------

Jedno pitanje za naše drage forumaše koji čitaju samo novi (grčki) zavet jer stari zavet za njih (sledbenike Gospoda) ne važi.
Kako se na grčkom piše "Krst" kako se piše i kako se izgovara?

Naravno poželjno da se navede (ako ima u novi zavet) bar jedan stih da proverim a onda ćemo dalje i da diskutujemo. Unapred hvala na vašem uljudnom i poučnom odgovoru.
---------------------------------

Calendar
«  February 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2024
    Free website builderuCoz