Saturday
2024-02-24
3:17 PM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Problem Svetog Trojstva »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 59

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Problem Svetog Trojstva

Bertha Dudde, br. 0662, 11 Studeni 1938
 
VJEČNO TROJSTVO
 
Uvijek budi svjesna velikog blagoslova kojeg primaš i uvijek ostani voljna obavljati zadatak koji ti je dan, i Gospod će te blagosloviti. Poruka koju danas primaš trebala bi ti ukratko objasniti vječno Trojstvo. To je problem koji vas ljude muči, pa ipak, prilično lako ga je shvatiti, jer jedino je Božanstvo sve u jednoj Osobi. Ono unutar Sebe ujedinjuje mudrost, Ljubav i snagu volje. Kad god se govori o Trojstvu, to je uvijek kvintesencija Ljubavi kao Otac, mudrosti kao Sin i volje kao Sveti Duh. Jer Očeva Ljubav je sve dovela u postojanje… Božja mudrost je naknadno postavila svaku kreaciju na njezino pravilno mjesto i odredila im njihove zadatke… a duh volje sve animira i osigurava im postojanje…
Jedino na ovaj način, da je sve ujedinjeno unutar jednog vječno nepromjenjivog Božanstva pošto je Bog zauvijek kvintesencija Ljubavi, mudrosti i moći, se može pronaći najrazumljivije rješenje problema, ali ljudi često dolaze do krivog zaključka i, kao rezultat, daju pogrešno objašnjenje o tri božanstva. Živi odnos djeteta sa Ocem olakšava pronalaženje ispravnog objašnjenja da je Bog sve u Jednom i da nikakvo razdvajanje nije moguće… da se prema tome sve mora i ujediniti u Bogu. Ljudska ograničena intelektualna sposobnost je također pokušala aplicirati ljudska ograničenja vječnom Božanstvu i zamislila je entitet koji je trebao prikazivati Vječno Božanstvo i to u skladu sa njihovim vlastitim mišljenjima i konceptima.
Svako oličenje/uosobljenje Boga je krivi koncept… jer Biće Koje u Sebi ujedinjuje sve i Koje je neshvatljivo u Svojem izobilju svjetla i snage ne može pronaći izražaj u jednoj osobi. Ali da bi ljudima omogućio da formiraju mentalni koncept ovo vječno Božanstvo je sebe utjelovilo u ljudskom biću, tako da su oni uistinu sposobni zamisliti jedno (iz)vanjsko onog što je čovječanstvu postalo shvatljivo kao Sin Božji. Ljubav i mudrost, volja i svemoć su također bili ujedinjeni unutar ovog Sina Božjeg (Kološanima 2:9), i opet međusobno nisu bili odvojeni. 
Kroz Isusovu smrt na Križu moć smrti je bila slomljena… tj. sada je ljudima uz korištenje njihove volje postalo moguće pobijediti zlo… Volja je istovremeno postala snaga, i od tog vremena na dalje je voljna osoba na Zemlji također primila Božju snagu da okrene svoju volju u djelo i na taj način sebe oslobodi. S druge strane, ta sila Svetog Duha je zračenje sve-obuhvatnog Božanstva, a nikako zasebna osoba (2 Korinćanima 3:3) Namjeravati razjasniti ovu vrstu problema intelektualno bi uvijek jedino vodilo do još većih zabluda, jer vi ljudi ste izmislili nešto što je isuviše ljudski i nigdje se ne približava Istini u slučaju da pokušate zamisliti Božanstvo u trostrukoj formi.  AMEN 
***
 
 
Bertha Dudde, br. 4484, 11 Studeni 1948
 
DOKTRINA O BOŽJEM TROJSTVU...
 
Vi imate dar da ste sposobni koristiti vaš razum i vi trebate iskoristiti ovaj dar. U jednom zemaljskom pogledu vaš život vas prisiljava to učiniti i vi rado udovoljavate ovoj prisili. To je najprirodnija stvar na svijetu za vas da razmislite o svemu sa čim se susretnete, da istražite i važete i stoga intelektualno uvećate vaše zemaljsko znanje. Ali jedino rijetko ako ikada vi koristite vaš razum kako bi stekli duhovno znanje vašim vlastitim unutarnjim nahođenjem (ili ‘bez da ste prisiljeni’). Vi zasigurno sebi dozvoljavate primiti ga od izvanjskih izvora i prihvatiti ga bez korištenja vašeg razuma, bez da ga pažljivo ispitate ili razmislite o njemu. Ali ga vi ne asimilirate sa vašim razumom i stoga vi ne koristite potonjeg, ili ga zloupotrebljavate tako što izvlačite sasvim pogrešne zaključke budući vi prihvaćate duhovno znanje kojeg primate bez ispitivanja. Ali Onaj Koji vas je obdario sa razumom će vas također pozvati na odgovornost u svezi toga kako ste ga iskoristili.
 
Bezbrojni ljudi žive sa krivim shvaćanjima budući ne razmišljaju o doktrinama koje bi trebale motivirati njihovo pomno ispitivanje jer, u obliku u kojem su predstavljene ljudima, one su jednostavno neprihvatljive... Treba priznati, vi odbacujete svako pomno ispitivanje sa primjedbom da vi, kao ljudska bića, niste sposobni donijeti ispravnu prosudbu, i vi ste u pravu utoliko što vaš razum jedino nije dovoljan za to. Ipak uvijek i svaki puta ovome se treba suočiti sa činjenicom da prosvjetljenje od strane Duha može i uvijek mora biti zatraženo kako bi se istinski objasnili najteži problemi, i da Bog neće nikada zanijekati Njegovu asistenciju nekome tko ozbiljno to želi. I stoga je također moguće za ljudsko biće da dobije objašnjenje za pitanja koja razum jedini nije u stanju objasniti. Ali što čovjek manje vjeruje kako je on nesposoban donijeti ispravnu prosudbu to je više nužno da apelira Bogu za asistenciju. Ovo je više preporučljivo nego prihvatiti doktrine koje čovjek nalazi teškim za prihvatiti, jer štogod čovjek želi zastupati kao Istinu njemu također treba biti potpuno objašnjeno, naračun čega su učenja odgore neprestano dostavljana na Zemlju koja donose svjetlo u duhovnu tamu. A tama je gdjegod je Istina bila istisnuta ili prikrivena, gdje su obmanjujuća učenja raširena i podržavana od strane ljudi kao Istina. I ova će tama biti prožeta od strane svjetla... Laži i zablude će biti zamijenjene od strane Istine, oni će biti prokazani gdje su ljudi pogrešno podučeni, budući jedino Istina vodi do vječnog života, i jedino je Istina Božanska, dok su obmanjujuća učenja Bogu-protivna...
 
I stoga je od suštinske važnosti baciti svjetlo na doktrinu koja je, izmiješana i potpuno iskrivljena od strane neprijatelja duša (Sotone), naišla na odobrenje među ljudima, i baš zbog toga jer potonji nisu koristili njihov dar razuma i prihvatili su bez pregledavanja što im je bilo ponuđeno: doktrinu o Božjem Trojstvu... Ova je doktrina potpuno nerazumljiva, to jest, ona ne može biti racionalno dokučena i shvaćena, to je jedno neprihvatljivo objašnjenje o vječnom Božanstvu budući je apsurdno, budući ljudskom biću koje ju ispovijeda nije dozvoljeno o njoj više razmisliti ili, ako razmišlja o njoj, on ju ne može prihvatiti... Htjeti postaviti vječno Božanstvo (= Jehovu Oca) u striktno-ograničenu formu je znak nesavršenstva onih ljudi koji prihvaćaju ovo učenje. Svaka je forma striktno ograničeni koncept ali Božje Biće je bezgranično budući je nešto najdublje savršeno. Otud nešto najviše savršeno ne može isto tako biti podijeljeno, jer savršenstvo je stanje duha a nešto duhovno ne može nikada biti podijeljeno na tri dijela... stoga čovjek nikada ne može govoriti o tri-osobnom Bogu budući je to jedan nezamislivi koncept koji će voditi do potpuno pogrešnog gledišta u svezi Božje prirode. Bog Otac... Bog Sin... i Bog Sveti Duh... ovi koncepti ne opravdavaju pretpostavku da su tri osobe sebe ujedinile kao vječno Božanstvo, otud da su ovo troje jednoznačni jednom Bogu, dok se priroda Boga može učiniti razumljivom ljudima ako su tri koncepta objašnjena tako da je ‘Otac’ Ljubav, ‘Sin’ je mudrost a ‘Duh’ je snaga ...
 
I ovo jedino je ispravno objašnjenje koje je temelj doktrine o Trojstvu Boga, ipak zbog krivog shvaćanja ona je bila pogrešno protumačena i rezultirala je u obmanjujućem učenju da se Božanstvo sastoji od tri osobe.
 
Duh Božji, djelelomičan koncept Božje Prirode, ne može nikada biti uosobljen; on ne može biti ograničen na formu u skladu sa ljudskim idejama, on je jedno beskrajno obilje svjetla i snage koje usmjereno i korišteno od strane izuzetno snažne volje Ljubavi. Svjetlo je Bog (1 Ivanova 1:5)... Snaga je Bog... i volja Ljubavi je Bog... jedno nije bez drugog, sve Božansko utjelovljuje ovo Trojstvo unutar sebe; to je znak savršenstva ako su Ljubav, mudrost i snaga inherentni u biću, u slučaju čega je ono postalo slika Božja. Ipak to je uvijek jedino jedno Biće... ne forma nego nešto beskrajno, duhovno, koje ne potrebuje formu kako bi postojalo i koje bi rasprsnulo sve forme da one najprije sebe nisu produhovile, tako da su one sposobne sadržavati Ljubav, mudrost i snagu u obilju bez da prestanu postojati.
 
Takva je forma bio ljudsko biće Isus, Koji je bio odabran od strane Boga kao nositelj cijelog obilja Ljubavi, mudrosti i snage kako bi služio ljudima kao pojmljivo Božanstvo tako da oni mogu vjerovati u jednu Suštinu Koja je, budući je najvišeg savršenstva, unatoč tome u vezi sa nesavršenim ljudima, Njegovim živim tvorevinama. Ali ova je forma bila čisto fizička, ona je bila učinkovito jedino na raspolaganju fizičkim promatračima budući Duh ne potrebuje formu kako bi bio sposoban biti viđen...
 
Ideja o Ocu, Sinu i Svetom Duhu kao tri razdvojena entiteta... čak sa dodatkom kako oni jesu jedno... je obmanjujuća, budući će onda ljudi biti u opasnosti sprovesti razdvajanje zazivajući svaki dio pojedinačno i na taj će način povećati svjesnost o svakom od tri dijela, pri tome gubeći ispravni, istinski smisao o jednom Bogu Kojem JEDINOM se oni trebaju okrenuti u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nevolji.
 
Čak je čovjek Isus, Koji je živio na Zemlji kao jedno individualno biće kako bi prihvatio obilje Boga unutar Sebe Samoga, postao jedno sa Njime (Ivan 10:30), što je bilo dokazano Njegovim uznešenjem, budući je tijelo bilo potpuno sebe produhovilo i sve su supstance bile sposobne sjediniti se vječnom Božanstvu i stoga više nisu postojala dva odvojena bića koja su bila savršena nego je bilo samo jedno Božanstvo, Koje je bilo Ljubav, Mudrost i Snaga u najvišem savršenstvu. Bog Otac, Bog Sin i Njegov Duh, koji prožima cijelu beskonačnost i sprovodi sve što je bilo odlučeno od strane Njegove volje. Priroda vječnog Božanstva je ono što je bilo okarakterizirano pomoću koncepata Oca, Sina i  Svetog Duha. Mudrost... Sin ... proizlazi iz Oca Ljubavi, a sve prožimajuća snaga sprovodi što je odlučeno od strane Oca i Sina. Bog je sve-moćan i izuzetno mudar i Ljubavi-pun... Ovaj je koncept više razumljiv i riješava problem trojedinog Božanstva na najjednostavniji način, i jedino duhovno slijepi ljudi su nesposobni dokučiti ili priznati ovo NEKOMPLICIRANO riješenje budući su oni obmanuti od strane duhovno slijepih vođa (Matej 15:14) koji su neprosvjetljeni i odbijaju dopustiti sebi da budu podučeni.  AMEN
***
 
Bertha Dudde, br. 5389, 11 Svibnja 1952
OBMANJUJUĆE UČENJE O TROJSTVU
Ljudi imaju potpuno krivu ideju o Božanskom Trojstvu zahvaljujući obmanjujućem opisu Božanstva koje se sastoji od tri osobe. Svako razumno ljudsko biće će takvo objašnjenje prosuditi neprihvatljvim, stoga će ono ili biti prihvaćeno bez razmišljanja ili će biti odbačeno, dok ispravno objašnjenje može biti prihvaćeno od svakog ljudskog bića pošto ono otkriva suštinu vječnog Božanstva i značajno doprinosi oživljavanju vjere u Boga. Pojam Boga je je ljudima postao već toliko nejasan da su teško u stanju vjerovati, i kad im se Božanstvo još pokušava predstaviti kao tri osobe, shvaćanje im se još više muti i vjera im biva uzdrmana, i to s pravom, jer da bi se moglo vjerovati u tro-osobnog Boga, razum mora biti u potpunosti isključen. Ali Bog je ljudskim bićima dao intelekt u svrhu procjenjivanja onog u što treba vjerovati. A sa Božanskom asistencijom, tj. kroz Božji Duh, intelekt zasigurno može spoznati Božanstvo ako je istinski podučen. U tom slučaju čak ni naj-oštroumniji intelekt neće odbiti suglasnost.
Ali ova Istina otkrivaBožje Biće tako što u Sebi sjedinjuje Ljubav, mudrost i snagu, i da je jedno nezamislivo bez drugog… da je Ljubav temljnji koncept odakle proizilazi mudrost a oboje sebe izražavaju kroz snagu volje. Ljubav je kreativni princip iz kojeg sve proizlazi; ona je snaga što rađa. Međutim, ona ne stvara besciljno i samovoljno već djeluje zajedno sa mudrošću. Što god Božja mudrost zna da je dobro i pravedno to je ostvareno pomoću Njegove volje ako Ga Ljubav potstiče na to… To je koncept najvišeg savršenog Bića… Jer Ljubav, mudrost i svemoćnost su dokaz savršenog Entiteta, Kojeg se dalje ne može premašiti. Ljubav, mudrost i svemoćnost su dokaz Božanstvenosti, oni osiguravaju ljudskom biću koncept supstance vječnog Božanstva, ali oni nisu tri različite Božanske osobe ujedinjene unutar jednog Bića.
Obmanjujuća doktrina o Božjem Trojstvu je znatno doprinjela gubitku vjere u ljudi,…pošto je takvo objašnjenje moralo rezultirati instinktivnim odbijanjem čime milost molitve nije bila korištena, koja bi ljudskom biću koje istinski traži mogla osigurati razjašnjenje. Objekt njihove molitve je bio dvojben/sumnjiv, ljudi su smatrali kako je čudno zazivati tri osobe za koje moraju vjerovati da su kao jedan Bog. Bila je prouzročena ogromna zbrka, (š)to je bio jedan očigledan utjecaj Sotone (!!!), koji zauvijek pokušava potkopati Istinu, zamračiti Božju suštinu i samog Boga udaljiti od njih.
Činjenica da je ovo obmanjujućeučenje bilo prihvaćeno na prvom mjestu svjedoči o zamračenom duhovnom stanju onih koji, poradi njihova potpunog nedostatka prosvjetljenosti, nisu posjedovali nikakva sredstva razlikovanja i stoga su bili izvrsno oruđe u Sotoninim rukama da razdijeli ovo učenje i time ugrozi vjeru na način kako je to rijetko koje krivo učenje postignulo. Sa ciljem da bi se vjerovalo u Boga kao najuzvišenje savršeno Biće, to Biće Sebe također mora predstaviti ljudima na taj način da oni prepoznaju Njegovo savršenstvo, također intelekt ljudskog bića koje traži Istinu mora razumjeti takve koncepte, u protivnom se on ne bi mogao smatrati odgovornim.
Bog nije zadovoljan sa slijepom vjerom, On zahtjeva da se o svakom učenju razmišlja i da se o njemu ima mišljenje (and responded to = da čovjek reagira svojim vlastitim mišljenjem = da ima svoj odgovor na predložen mu koncept), pošto vjera može postati živa jedino kada je postala unutarnje uvjerenje. Kada je ova opcija (vlastitog razmišljanja i odlučivanja) isključena od početka, kada se ljudima predstavlja krivo učenje koje moraju bezuvjetno prihvatiti jedino se slijepa vjera može zahtjevati i postići koja pred Bogom ne vrijedi ništa. Naprotiv, ona je za dušu daleko više uništavajuća, posebice kada Božja slika postane iskrivljena i prema tome se Ljubav prema Njemu ne može pojaviti, što je apsolutno neophodno da bi se postiglo blaženstvo.  AMEN
***
 
Bertha Dudde, br. 7117, 11 Svibnja 1958
PROBLEM TROJSTVA
Problem Trojstva je jedan od mnogih problema čije je rješavanje bilo otežano zbog potpuno obmanjujućeg tumačenja. Objašnjenje koje je jednostavno i shvatljivo za sve ljude nije prihvaćeno pošto je ljudsko razmišljanje postalo smućeno konceptima koji su neshvatljvi ljudskom razumu ali koji su, baš iz tog razloga, zadržani kao neosporni i ljudima je čak zabranjeno razmišljati o njima.
Međutim, svako ljudsko biće koje shvaća ‘Božju ljudsku manifestaciju’ u Isusu (Knjižica br. 34), koje ne teži u-osob-iti Božje Biće, će ovaj problem lako razumjeti i objasniti… koje sve-prožimajući Duh spoznaje kao ‘Boga’ (ili ‘koje uviđa kako je ‘Bog’ sveprožimajući Duh’) i koje razumije da je nezamislivo Božansko Biće Sebe manifestiralo u Isusu sa ciljem da postane ‘vidljivi’ Bog za Svoja stvorena bića.
Zato koncept: Otac… Sin… i Duh te ljude više neće (u/do-)voditi u krivo razmišljanje, pošto oni spoznaju samo jedno Biće koje u Sebi sjedinjuje Ljubav, mudrost i snagu … Ljubav je sve stvorila i prema tome je Stvoritelj, ‘Otac’… i iz Njega je proizišao ‘Sin’, u Kojem je Otac manifestirao Sebe. Ali Sin je također ‘Mudrost’, jer jedino Ljubav je vatra koja isijava ‘svjetlo'… Stoga Ljubav i mudrost ne mogu biti o/raz-dvojeni, baš kao što su Otac i Sin jedno.
I opet, Ljubav je također snaga koja, međutim, sebe uvijek izražava jedino u najvišoj mudrosti. ‘Duh’ iz Boga je Njegovo neprestano zračenje Ljubavi, koje pomaže svemu još nesavršenome da postigne konačno savršenstvo. Otud se samo jedno Biće može smatrati Bogom Ocem, Sinom i Duhom, Biće Čija se suština sastoji od Ljubavi, mudrosti i snage… Činjenica da je ovo Biće Sebe manifestiralo u čovjeku Isusu ne potvrđuje promjenu Božanstva u dvostruko Biće Koje se može zazivati odvojeno … i onda dodajući ovom dvostrukom Biću još jednog kao ‘Duh(a)’, Kojeg se opet zaziva od strane onih koji sami ne mogu riješiti ovaj problem već jednostavno prihvaćaju propovijedi neprosvjetljenih mislioca (Matej 15:14; Luka 6:39).
Ovo je dokazano činjenicom da mnogi ljudi NISU U STANJU zazivati Oca u Isusu Kristu i oni obično NISU U STANJU shvatiti da im je Bog Osobno dostupan JEDINO u Isusu Kristu; da trostruka, različita molitva uvijek jedino doseže jedno uho, da vječno Božansko Biće ne može biti podijeljeno, da je Ono Osobno u Isusu Kristu prišlo ljudskim bićima, koji nisu bili u stanju zamisliti vječni, sve-obuhvatni i prožimajući Duh… Koncept: Otac, Sin i Duh i dalje potstiče vas ljude, čiji duh još nije prosvjetljen, da vaše misli i molitve usmjeravate u različitim pravcima…
Vi zazivate Boga Oca, vi zazivate Isusa, i vi također zazivate Duha, tako da bi vam mogao doći… Ali vi ćete se ispravno moliti jedino kada ova tri postanu za vas jedan koncept, kada vi jedino zazivate jedno Biće Koje u Sebi ujedinjuje Ljubav… Oca, mudrost… Sina, i snagu… Duh, i jedino onda ćete također riješiti ispravno problem Božanskog Trojstva.
Iako je doktrina o ‘tri-osobnom-Božanstvu’ bila proširena tako što se dodalo da su to Troje jedno… to učenje je ipak OZBILJNO OBMANJIVANJE, koje rezultira u daljnjim obmanjujućim mišljenjima… Posebice poziv Bogu u Isusu Kristu utjelovljuje neograničenu snagu koja je, međutim, izgubljena za vas koji ste i dalje predmetom obmanjujućih ideja i koji se niste u stanju osloboditi od njih.
Vi i vaša svjesnost bi se zasigurno okoristili iskrenom refleksijom o ovom subjektu ali vi se od toga uzdržavate pošto ste postali robovi, iako vam je Bog dao potpunu slobodu… Ali vi trebate koristiti vašu duhovnu slobodu, i onda će vam Bog Osobno uistinu pomoći da razjasnite vaše misli, jer On Osobno je svjetlo (1 Ivanova 1:5) i On želi dati svjetlo svima onima koji žude za njim.  AMEN
Calendar
«  February 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2024
    Free website builderuCoz