Monday
2022-12-05
5:13 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Ogled o biblijskom desetku »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

 

Ogled o biblijskom desetku


 

Ako želimo da razumemo šta Biblija uči o desetku, treba pre svega da proučimo tekstove o ovoj uredbi

date u Petoknjižju.

Osnovno pitanje koje se ovdje postavlja je da li je ova uredba i dalje na snazi, a ne šta je njena svrha i

kako bi trebala da izgleda njena praktična primena, jer je obrazloženje njene svrhe i primene dato u Svetom Pismu

na način koji je više nego očit?


------------------------------

Svi citati iz Svetog Pisma uzeti su iz prevoda Daničić - Karadžić koji je ekaviziran i u manjoj meri revidiran u stil

današnjeg srpskog jezika, stavljen je u latinično pismo i ispravljene su brojne štamparske greške.

 

DESETAK U STAROM ZAVETU


Postanje 14:20

I blagosloven da je Bog Višnji, koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje! I dade mu Avram desetak od svega.

 

Postanje 28:22

A kamen ovaj koji utvrdih za spomen biće dom Božji; i šta mi god daš, od svega ću deseto dati Tebi.

 

Levitska 27:30-34

30. I svaki desetak zemaljski od useva zemaljskog i od voća, Gospodnji je, svetinja je Gospodu.

31. Ali, ko bi hteo otkupiti šta desetka svog, neka na cenu dometne još peti deo.

32. I desetak od goveda i od sitne stoke, koje dođe pod štap pastirski deseto, da je sveto Gospodu.

33. Da se ne bira dobro ni rđavo, da se ne menja; ako li bi se kako god promenilo, onda neka bude

i ono i drugo promenjeno sveta stvar, i da se ne otkupi.

34. Ovo su zapovesti koje zapovedi Gospod Mojsiju za sinove Izrailjeve na gori Sinajskoj.

 

Brojevi 18:20-32

20. Još reče Gospod Aronu: U zemlji njihovoj da nemaš nasledstvo, ni dela među njima da nemaš;

ja sam deo tvoj i tvoje nasledstvo među sinovima Izrailjevim.

21. A sinovima Levijevim evo dajem u nasledstvo sve desetke od Izrailja za službu njihovu što služe

u šatoru od sastanka.

22. A sinovi Izrailjevi neka više ne pristupaju k šatoru od sastanka, da se ne ogreše i ne izginu.

23. Nego sami Leviti neka služe službu u šatoru od sastanka, i oni neka nose greh svoj zakonom večnim

od kolena do kolena, pa da nemaju nasledstvo među sinovima Izrailjevim.

24. Jer desetke sinova Izrailjevih, što će donositi Gospodu na žrtvu što se podiže, dajem Levitima u nasledstvo;

toga radi rekoh za njih; među sinovima Izrailjevim da nemaju nasledstvo.

25. Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

26. Reci Levitima i kaži im: Kad uzmete od sinova Izrailjevih desetak koji vam dadoh od njih za nasledstvo vaše,

onda prinesite od njega prinos što se podiže Gospodu, deseto od desetog.

27. I primiće vam se prinos vaš kao žito s gumna i kao vino iz kace.

28. Tako i vi prinosite prinos što se podiže Gospodu od svih desetaka svojih, koje ćete uzimati od sinova Izrailjevih,

i dajite od njih prinos Gospodnji Aronu svešteniku.

29. Od svega što vam se da prinosite svaki prinos što se podiže Gospodu, od svega što bude najbolje sveti deo.

30. I reci im: Kad prinesete najbolje od toga, tada će se primiti Levitima kao dohodak od gumna i kao dohodak od kace.

31. A jesti možete to na svakom mestu i vi i porodice vaše, jer vam je plata za službu vašu u šatoru od sastanka.

32. I nećete zato navući na se greha, kad stanete prinositi šta je najbolje, i nećete oskvrniti svete stvari sinova Izrailjevih,

i nećete izginuti.

 

Ponovljeni zakon 12:4-18

4. Ne činite tako Gospodu Bogu svom.

5. Nego Ga tražite u mestu koje izabere Gospod Bog vaš između svih plemena vaših sebi za stan da onde namesti ime svoje,

i onamo idite.

6. Onamo nosite žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje i desetke svoje i prinose ruku svojih i zavete svoje i dragovoljne

prinose svoje i prvine stoke svoje krupne i sitne.

7. I jedite onde pred Gospodom Bogom svojim, i veselite se vi i porodice vaše svačim, za šta se prihvatite rukom svojom,

čim te blagoslovi Gospod Bog tvoj.

8. Ne činite kako mi sada ovde činimo, šta je kome drago.

9. Jer još niste došli do odmora i nasledstva, koje ti daje Gospod Bog tvoj.

10. Nego kad pređete preko Jordana, i stanete živeti u zemlji koju vam daje Gospod Bog vaš da je nasledite,

i smiri vas od svih neprijatelja vaših unaokolo, te stanete živeti bez straha,

11. Onda u mesto koje izabere Gospod Bog vaš da u njemu nastani ime svoje, donesite sve što vam ja zapovedam,

žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje, desetke svoje i prinose ruku svojih i sve što bude najbolje u onome što

zavetujete Gospodu.

12. I veselite se pred Gospodom Bogom svojim vi i sinovi vaši i kćeri vaše i sluge vaše i sluškinje vaše,

i Levit koji je u mestu vašem, jer on nema deo ni nasledstvo s vama.

13. Čuvaj se da ne prinosiš žrtava svojih paljenica na kome god mestu, koje ugledaš;

14. Nego na onom mestu koje izabere Gospod Bog u jednom od tvojih plemena, onde prinosi žrtve svoje paljenice,

i onde čini sve što ti zapovedam.

15. Ali ćeš moći klati i jesti meso kako ti duša zaželi u svakom mestu svom po blagoslovu Gospoda Boga svog, koji ti da;

čist i nečist može jesti kao srnu i jelena.

16. Samo krv ne jedite; prolijte je na zemlju kao vodu.

17. Nećeš moći jesti u mestu svom desetka od žita svog ni od vina svog ni od ulja svog, ni prvina od stoke svoje krupne i sitne,

ni onog što zavetuješ; ni prinosa dragovoljnih, ni prinosa ruku svojih.

18. Nego to jedi pred Gospodom Bogom svojim na mestu koje izabere Gospod Bog tvoj, ti, sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i

sluškinja tvoja, i Levit koji je u mestu tvom; i veseli se pred Gospodom Bogom svojim svačim za šta se prihvatiš rukom.

 

Ponovljeni zakon 14:22-29

22. Desetak daj od svega roda useva svog, što dođe s njive tvoje svake godine.

23. I jedi pred Gospodom Bogom svojim na mestu koje izabere da onde nastani ime svoje, desetak od žita svog,

od vina svog i ulja svog, i prvine stoke svoje krupne i sitne, da se učiš bojati se Gospoda Boga svog svagda.

24. Ako bi ti put bio dalek, te ne bi mogao odneti zato što je daleko od tebe mesto, koje izabere Gospod Bog tvoj da onde

namesti ime svoje, kad te Gospod Bog tvoj blagoslovi,

25. Onda užini u novac, i uzevši u ruku svoju otidi u mesto koje izabere Gospod Bog tvoj,

26. I za te novce uzmi šta zaželi duša tvoja, goveda, ovaca, vina ili drugog jakog pića, i šta god bi zaželela duša tvoja,

pa jedi onde pred Gospodom Bogom svojim, i veseli se ti i dom tvoj.

27. Ali Levita koji bi bio u mestu tvom, nemoj ostaviti jer nema deo ni nasledstvo s tobom.

28. Svake treće godine odvoj sav desetak od dohodaka svojih one godine, i ostavi ga u svom mestu.

29. Pa neka dođu Leviti (jer nemaju deo ni nasledstvo s tobom) i došljaci i sirote i udovice što su u mestu tvom,

i neka jedu i nasite se, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih, koji bi radio.

 

Ponovljeni zakon 26:9-16

9. I dovede nas na ovo mesto, i dade nam zemlju ovu, zemlju u kojoj teče mleko i med.

10. Zato sad, evo, donesoh prvine od roda ove zemlje koju si mi dao, Gospode. I ostavi ih pred Gospodom Bogom svojim,

i pokloni se pred Gospodom Bogom svojim.

11. I veseli se svakim dobrom koje ti da Gospod Bog tvoj i domu tvom, ti i Levit i došljak koji je kod tebe.

12. A kad daš sve desetke od dohodaka svojih treće godine, koje je godine desetka, i daš Levitu, došljaku,

siroti i udovici da jedu u mestima tvojim i nasite se,

13. Onda reci pred Gospodom Bogom svojim: Iznesoh iz doma svog šta je sveto, i dadoh Levitu i došljaku,

siroti i udovici sasvim po zapovesti koju si mi zapovedio, ne prestupih zapovesti tvojih niti zaboravih;

14. Ne jedoh od toga u žalosti svojoj, niti uzeh od toga na potrebu nečistu, niti dadoh od toga na mrtvaca;

slušah Gospoda Boga svog, učinih sve kako si mi zapovedio.

15. Pogledaj iz svetog stana svog s neba, i blagoslovi narod svoj Izrailja i zemlju koju si nam dao kao što

si se zakleo ocima našim, zemlju u kojoj teče mleko i med,

16. Danas ti Gospod Bog tvoj zapoveda da izvršuješ ove uredbe i ove zakone. Pazi dakle i izvršuj ih od

svega srca svog i od sve duše svoje.


2. Dnevnika 31:4-6

4. I zapovedi narodu, Jerusalimljanima, da daju deo sveštenicima i Levitima, da se jače drže zakona Gospodnjeg.

5. A čim se to razglasi, stadoše donositi sinovi Izrailjevi silu prvina od žita i od vina i od ulja i od meda i svakog roda zemaljskog;

i desetka od svega donosiše vrlo mnog

6. I sinovi Izrailjevi i Judini koji življahu po gradovima Judinim, donosiše i oni desetak od goveda i ovaca, i desetak od svetih

stvari posvećenih Gospodu Bogu njihovom, i metnuše u gomile.


Nemija 10:37-39

37. I prvine testa svog i prinose svoje i rod od svih drveta, vino i ulje da donosimo sveštenicima u kleti doma Boga svog,

i Levitima desetak od zemlje svoje, i Leviti da uzimaju desetak po svim mestima gde uradimo;

38. I da bude sveštenik, sin Aronov s Levitima kad Leviti uzimaju desetak, i da Leviti donose desetak od desetka u dom Boga našeg,

u kleti, u spreme njegove.

39. Jer u te kleti dužni su sinovi Izrailjevi i Leviti donositi prinos od žita, od vina i ulja, gde su sveti sudovi, i sveštenici koji služe,

i vratari i pevači, da ne ostavljamo dom Boga svog.

 

Nemija 12:43-47

43. I prinesoše velike žrtve taj dan, i veseliše se; jer ih Bog razveseli veseljem velikim; i žene i deca veseliše se,

i veselje jerusalimsko čujaše se daleko.

44. I postavljeni biše taj dan ljudi nad kletima u kojima se ostavljahu prinosi, prvine i desetak, da sabiraju u njih

s njiva gradskih zakonite delove za sveštenike i za Levite, jer se i Juda radovaše sveštenicima i Levitima što stajahu na poslu,

45. I izvršavahu šta im je Bog njihov zapovedio da izvršuju i šta trebaše izvršavati za očišćenje, kao i pevači i vratari

po zapovesti Davida i Solomuna, sina njegovog.

46. Jer od pre, za vremena Davidovog i Asafovog, biše postavljeni glavari pevački i pesme u hvalu i slavu Bogu.

47. I zato sav Izrailj za vremena Zorovavelja i za vremena Nemijinog davaše delove pevačima i vratarima, svakidašnji obrok,

i Levitima što beše njima posvećeno, a Leviti sinovima Aronovim što njima beše posvećeno.

 

Nemija 13:4-12

4. A pre toga Elijasiv sveštenik, koji beše nad kletima doma Boga našeg, oprijatelji se s Tovijom,

5. I načini mu veliku klet, gde se pre ostavljahu dari i kad i sudovi i desetak od žita, vina i ulja, određeni Levitima i pevačima

i vratarima, i prinosi za sveštenike.

6. A kad to sve bivaše, ne bejah u Jerusalimu, jer trideset druge godine Artakserksa, cara vavilonskog, vratih se k caru,

i posle nekoliko godina izmolih se opet u cara.

7. I kad dođoh u Jerusalim, videh zlo što učini Elijasiv radi Tovije načinivši mu klet u tremu doma Božjeg.

8. I bi mi vrlo mrsko, te izbacih sve pokućstvo Tovijino napolje iz kleti.

9. I zapovedih, te očistiše kleti; i unesoh u njih opet posuđe doma Božjeg, dare i kad.

10. Potom doznah da se Levitima nisu davali delovi, te su se razbegli svaki na svoju njivu i Leviti i pevači, koji rađahu posao.

11. I ukorih starešine i rekoh: Zašto je ostavljen dom Božji? I sabrah ih opet i postavih na njihovo mesto.

12. I svi Judejci donosiše desetke od žita i vina i ulja u spreme.

 

Malahija 3:7:13

7. Od vremena otaca svojih odstupiste od uredbi mojih i ne držaste ih. Vratite se k meni, i ja ću se vratiti k vama,

veli Gospod nad vojskama. Ali velite: U čem bismo se vratili?

8. Eda li će čovek zakidati Boga? A vi mene zakidate; i govorite: U čem Te zakidamo? U desetku i u prinosu.

9. Prokleti ste, jer me zakidate, vi, sav narod.

10. Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama,

hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta.

11. I zapretiću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskog, i vinova loza u polju neće vam biti nerodna,

veli Gospod nad vojskama.

12. I zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama.

13. Žestoke behu vaše reči na me, veli Gospod; a vi velite: Šta govorismo na Tebe?

 

O DESETKU U NOVOM ZAVETU

Matej 23:23

Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima,

a ostaviste šta je najpretežnije u zakonu: pravdu i milost i veru; a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati.

 

Luka 11:42

Ali teško vama farisejima što dajete desetak od metvice i od rute i od svakog povrća,

a prolazite pravdu i ljubav Božiju: ovo je trebalo činiti, i ono ne ostavljati.

 

1. Korinćanima 9:3-18

3. Moj odgovor onima koji me uspitaju ovo je:

4. Eda li nemamo vlasti jesti i piti?

5. Eda li nemamo vlasti sestru ženu voditi, kao i ostali apostoli, i braća Gospodnja, i Kifa?

6. Ili jedan ja i Varnava nemamo vlasti ovo činiti?

7. Ko vojuje kad o svom trošku? Ili ko sadi vinograd i od rodova njegovih da ne jede?

Ili ko pase stado i od mleka stada da ne jede?

8. Eda li ovo govorim po čoveku? Ne govori li ovo i zakon?

9. Jer je u Mojsijevom zakonu napisano: Da ne zavežeš usta volu koji vrše. Eda li se Bog brine za volove?

10. Ili jamačno govori za nas? Jer se za nas napisa: Koji ore treba u nadanju da ore;

i koji vrše u nadanju da će dobiti od onog što vrše.

11. Kada mi vama duhovna sejasmo, je li to šta veliko ako mi vama telesna požnjemo?

12. Kad se drugi mešaju u vašu vlast, a kamoli ne bi mi? Ali ne učinismo po vlasti ovoj nego sve trpimo

da ne učinimo kakvu smetnju jevanđelju Hristovom.

13. Ne znate li da oni koji čine svetu službu od svetinje se hrane? I koji oltaru služe s oltarom dele?

14. Tako i Gospod zapovedi da oni koji jevanđelje propovedaju od jevanđelja žive.

15. A ja to nijedno ne učinih. I ne pišem ovo da tako bude za mene; jer bih voleo umreti nego da ko slavu moju uništi.

16. Jer ako propovedam jevanđelje, nema mi hvale: jer mi je za nevolju; i teško meni ako jevanđelja ne propovedam.

17. Ako dakle ovo činim od svoje volje, platu imam; a ako li činim za nevolju, služba mi je predata.

18. Kakva mi je dakle plata? Da propovedajući jevanđelje učinim bez plate jevanđelje Hristovo,

da ne činim po svojoj vlasti u propovedanju jevanđelja.


2. Korinćanima 11:7-9

7. Ili greh učinih ponižujući se da se vi povisite? Jer vam zabadava Božije jevanđelje propovedih.

8. Od drugih crkava oteh uzevši platu za služenje vama; i došavši k vama, i bivši u sirotinji, i ne dosadih nikome.

9. Jer moju sirotinju popuniše braća koja dođoše iz Makedonije, i u svemu bez dosade vama sebe držah i držaću.

 

 

Jevrejima 7:1-28

 

1. Jer ovaj Melhisedek beše car salimski, sveštenik Boga Najvišeg, koji srete Avraama kad se vraćaše s boja careva,

i blagoslovi ga;

2. Kome i Avraam dade desetak od svega. Prvo dakle znači car pravde, potom i car salimski, to jest car mira:

3. Bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početka danima, ni svršetka životu, a ispoređen sa sinom Božijim,

i ostaje sveštenik doveka.

4. Ali pogledajte koliki je ovaj kome je i Avraam patrijarh dao desetak od plena.

5. Istina, i oni od sinova Levijevih koji primiše sveštenstvo, imaju zapovest da uzimaju po zakonu desetak od naroda,

to jest od braće svoje, ako su i izišli iz bedara Avramovih.

6. Ali onaj koji se ne broji od njihovog roda, uze desetak od Avraama, i blagoslovi onog koji ima obećanje.

7. Ali bez svakog izgovora manje blagoslovi veće.

8. I tako ovde uzimaju desetak ljudi koji umiru, a onamo Onaj za kog se posvedoči da živi.

9. I, da ovako kažem, Levije koji uze desetak, dao je desetak kroz Avraama:

10. Jer beše još u bedrima očevim kad ga srete Melhisedek.

11. Ako je, dakle, savršenstvo postalo kroz levitsko sveštenstvo (jer je narod pod njim zakon primio),

kakva je još potreba bila govoriti da će drugi sveštenik postati po redu Melhisedekovom, a ne po redu Aronovom?

12. Jer, kad se promeni sveštenstvo, mora se i zakon promeniti.

13. Jer za koga se ovo govori On je od drugog kolena, od kog niko ne pristupi k oltaru.

14. Jer je poznato da Gospod naš od kolena Judina izađe, za koje koleno Mojsije ne govori ništa o sveštenstvu.

15. I još je više poznato da će po redu Melhisedekovom drugi sveštenik postati,

16. Koji nije postao po zakonu telesne zapovesti nego po sili života večnog.

17. Jer svedoči: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom

18. Tako se ukida pređašnja zapovest, što bi slaba i zaludna.

19. Jer zakon nije ništa savršio; a postavi bolju nadu, kroz koju se približujemo k Bogu.

20. I još ne bez zakletve:

21. Jer oni bez zakletve postaše sveštenici; a Ovaj sa zakletvom kroz Onog koji Mu govori: Zakle se Gospod

i neće se raskajati: Ti si sveštenik vavek po redu Melhisedekovom.

22. Toliko boljeg zaveta posta Isus jamac.

23. I oni mnogi biše sveštenici, jer im smrt ne dade da ostanu.

24. A Ovaj, budući da ostaje vavek, ima večno sveštenstvo.

25. Zato i može vavek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.

26. Jer takav nama trebaše poglavar sveštenički: svet, bezazlen, čist, odvojen od grešnika, i koji je bio više nebesa;

27. Kome nije potrebno svaki dan, kao sveštenicima, najpre za svoje grehe žrtve prinositi, a potom za narodne,

jer On ovo učini jednom, kad sebe prinese.

28. Jer zakon postavlja ljude za sveštenike koji imaju slabost; a reč zakletve koja je rečena po zakonu,

postavi Sina vavek savršena.

 

1. Solunjanima 2:9

Jer pamtite, braćo, trud naš i posao: jer dan i noć radeći da ne dosadismo nijednom od vas,

propovedasmo vam jevanđelje Božije.

 

1. Solunjanima 4:11-13

11. I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao, i da radite svojim rukama,

kao što vam zapovedismo;

12. Da se vladate pošteno prema onima što su napolju, i da od njih ništa ne potrebujete.

13. Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nadu;

 

2. Solunjanima 3:6-15

6. Zapovedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, da se odvojite od svakog brata koji živi neuredno,

a ne po uredbi koju primiše od nas.

7. Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne živesmo neuredno među vama,

8. Niti zabadava hleb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.

9. Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.

10. Jer kad bejasmo u vas, ovo vam zapovedasmo da ako ko neće da radi da i ne jede.

11. Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i mešaju se u tuđe poslove.

12. Takvima zapovedamo i molimo ih u Gospodu našem Isusu Hristu, da mirno radeći svoj hleb jedu.

13. A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.

14. A ako ko ne posluša reči naše, onog poslanicom naznačite, i ne mešajte se s njim, da se posrami.

15. Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga savetujte kao brata.

 

Titu 3:14

Ali i naši neka se uče napredovati u dobrim delima, ako gde bude od potrebe da ne budu bez roda.

 

1. Petrova 5:1-3

 

1. Starešine koje su među vama molim koji sam i sam starešina i svedok Hristovog stradanja, i imam deo u slavi koja će se javiti:

2. Pasite stado Božije, koje vam je predato, i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, i po Bogu, niti za nepravedne dobitke,

nego iz dobrog srca;

3. Niti kao da vladate narodom; nego bivajte ugledi stadu;

 

3. Jovanova 1:3-7

3. Obradovah se vrlo kad dođoše braća i posvedočiše tvoju istinu, kako ti u istini živiš.

4. Nemam veće radosti od ove da čujem moja deca u istini da hode.

5. Ljubazni! Verno radiš što činiš braći i gostima,

6. Koji posvedočiše tvoju ljubav pred crkvom; i dobro ćeš učiniti ako ih spremiš kao što treba pred Bogom.

7. Jer imena Njegovog radi iziđoše ne primivši ništa od neznabožaca.

 

KOMENTAR

 

 

Sta mozemo saznati o desetku na osnovu starozavetnih biblijskih stihova?

1) Uredba o desetku bila je poznata patrijarsima pre davanja Zakona na Sinajskoj gori.

2) Desetak je označen kao ''svetinja Gospodu.'' Da li su sveta Gospodu sva materijalna dobra?

    Da li je novac kao najopstiji ekvivalent vrednosti roba i usluga svet Gospodu?

    U 3. Mojsijevoj 27. poglavlju nalaze se odgovori na ta pitanja.

4) Desetak se nije smeo konzumirati bilo gde osim na mestu koje je Gospod

    odabrao za svoje prebivalište, a to je bio šator od sastanka

    ili, kasnije, jerusalimski hram. U 4. Mojsijevoj 18. poglavlje, Gospod kaže da sve što

    Izraelci donesu Njemu u desetak, On daje pripadnicima Levijevog plemena koji su

    odvojeni za službu u svetinji. Leviti su pak davali desetak od desetaka.

5) Šta se dalje dešavalo sa desetkom? Donosioci su zajedno sa Levitima, porodicom i

    slugama jeli taj prinos i radovali se pred Gospodom. Prema tome, oni su u potpunosti

    nadgledali raspodelu desetka i sami učestvovali u blagoslovima tog prilaganja.

6) U 5. Mojsijevoj 14. poglavlje data su uputstva kako da postupe oni čije prebivalište je bilo daleko od

    mesta koje je Gospod izabrao za službu. Da li su svoj desetak prodavali za novac da bi taj

    isti novac prineli? Ne! Nakon dolasku na mesto bogosluženja novcem bi kupili hranu

    i piće, i dalji postupak bio je isti.

7) Deseci su se praktično mogli odvajati gotovo cele godine kako je koja kultura prispevala

    za žetvu, a zatim su nošeni na saborne bogoslužbene praznike.

8) Svake treće godine, desetak je trebalo ostaviti u svom mestu za Levite koji su tu živeli.

    Da li isključivo za njih? Naravno ne, već i za siromahe, udovice i strance koji bi se god

    našli u potrebi. Jasno je da su Božije uredbe veoma mudro i sa samilošću osmišljene da dopiru do

    središta srca svakog iskrenog proučavaoca Biblije, osvedočavajući ga u plemenitost našeg Boga.

    Ima hrišćana koji ovo zovu ''drugi desetak'', zato što ga nije

    trebalo donositi na sabornu službu već jednostavno priložiti u svom mestu da posluži

    praktično za iste potrebe.

9) Desetak su pored Levita sveštenika koristili pevači, vratari

    i drugo osoblje koje je služilo u svetinji.

 

Pre nego što pređem da komentarišem novozavetne stihove o desetku, potrebno je naglasiti koju vrstu

materijalnih dobara je Gospod zahtevao kao deseti deo za sebe. Vidimo da je to bila hrana: poljski usevi, plodovi sa drveća

i čiste domaće životinje. Znamo da je u Izraelu bilo i drugih zanimanja osim proizvodnje hrane i pića? Imamo li izveštaj da je

Gospod za desetak tražio neka druga materijalna dobra, novac na primer? Nije. To je i logično, jer je oblik bogosluženja

u starozavetnim vremenima bio drugačiji nego sto je sada u periodu od Hrista na ovamo,

pa je razumljivo zašto tekst iz knjige proroka Malahije, naglašava da Gospod želi da bude hrane u Njegovom domu.

Međutim, imamo izveštaje da je bilo davanja u novcu, doduše kao prilog Gospodu, ne kao desetak, ali sve jedno,

to znači da Bog nije gadljiv na novac koji je  stečen na pošten način. (v. 2 Moj 30,13; 2 Car. 12,9)

Bitno je zapaziti da je celi postupak bio pod punom proverom i nadzorom donosioca desetka

tako da je mogućnost zloupotrebe bila sistemski onemogućena . U vrijeme Isusovog boravka na  planeti Zemlji,

sveštenici su već bili izopačili sistem do te mere da su napravili unosnu trgovinu od prilaganja desetka i prinosa,

protiv čega je Hristos u dva navrata oštro reagovao.

 

Pošto je Hristovom žrtvom za grehe čovečanstva, zemaljska hramska služba našla svoje

ispunjenje prestala je potreba za svešteničkom zemaljskom službom jer je Mesija preuzeo ulogu

Prvosveštenika u originalnoj nebeskoj svetinji (v. Danilo 9:24-27, Jev. 8,9,10).

Sveštenstvo pod Novim Zavetom su svi oni koji su sveti. (v. 1. Petrova 2:5,9)

Na pitanje gde je Božje prebivalište pod novim Zavetom? Odgovor nam daju Isusove reči: ''gde su dva ili

tri sabrana u moje ime, onde sam Ja među njima!''

Uzimajući u obzir napred iznete činjenice postavlja se pitanje da li uredba o davanju desetka

ostaje na snazi pod Novim Zavetom? Znamo na osnovu Pisma da Hristos služi u nebeskoj svetinji,  ali mi smo još uvek na Zemlji,

okruženi ljudima sa potrebama. Među nama ima i onih koji su

svoje živote posvetili objavi radosne vesti spasenja u Gospodu, čime izvršavaju Isusov nalog.

Da li su te osobe završile teološki fakultet ili ne nije uopšte bitno, važno je jedino da su se zaista posvetili Bogu.

Da li su apostoli, najbliži Isusovi učenici, tražili desetak? Osmotrimo šta kaže Pavle? On se obraća

vernicima u Korintu i kaže da bi kao propovednik dobre vesti (jevanđelja) imao pravo

na određena materijalna sredstva, ali ne želi time da se služi da to ne bi eventualno postalo

prepreka čistoti poruke spasenja u Hristu! On je propovedao besplatno iz predostrožnosti, da ne bi slucajno

zloupotrebio pravo koje ima u vezi propovedanja, a koje je  po Zakonu! Pavle je očigledno znao da rad za

platu lako postaje osnovni motiv ljudima umesto rada za Boga.  Ako se ovo pravo zloupotrebljava u organizovanoj

zajednici, ono se vrlo brzo pretvara u visoko profitabilno prikupljanje novca od strane crkvene oligarhije.

U takvim okolnostima, stvarni cilj čelnika verske organizacije tj. onih koji participiraju u raspodeli desetka,

postaje dovođenje ljudi sebi, a ne Bogu? Može se izvući zaključak da primena prava na desetak od strane onih koji

propovedaju evanđelje nosi izvesnu opasnost zloupotrebe i zato je najbolje rešenje da ga crkva ne primenjuje.

Imamo primer apostola Pavla, najvećeg propovednika jevanđelja, koji je pored te službe radio i za svoje izdržavanje

''i danju i noću da nikome ne bude na teretu.'' I on se gotovo hvalio time tako da niko nije ima šta da mu prebaci.

S druge strane, nije mu bio problem da primi dragovoljnu materijalnu podršku, kao što je to bio slučaj od vernika iz

Makedonije. Zaista ispravan i pošten stav!

Pavle je tim svojim postupcima dao primer ostalima, jer je video da će delo u tome zastraniti.

On nije smatrao sebe izuzetkom ili nekim posebnim radnikom za Božje delo, već da

tako treba svi da rade.

Neki misle da se desetak koji je Avram dao Melhisedeku, suštinski razlikuje od uredbe o desetku date u Mojsijevim

knjigama. Pavle govori o tome u Jevrejima poslanici. Bio je to deseti deo od ratnog plena.

Međutim, ako Zakon od nas traži da Gospodu dajemo deseti deo od svega što stičemo,

onda su i materijalna sredstva stečena kao plen u pravednom ratu legalna i legitimna.

Osim toga mora se predpostaviti da je u ratnom plenu od koga je Avram dao desetak Melhisedeku bilo sigurno i novca,

što baca sumnju na ispravnost gledišta da je nemoralno i nezakonito prilagati desetak u novcu. U Novozavetnoj epohi

u kojoj mi živimo upravo je novčana forma prilaganja desetka najadekvatnija.

 

Pre nego sto pređem na razmatranje suštine samog desetka, hteo bih da sa nekoliko rečenica možda jasnije potvrdim 

zaključke o desetku baziranih na upravo iznetim novozavetnim stihovima.

Možemo pouzdano reći da je  ispravno pružati materijalnu podršku napretku Božjeg dela?

Naime, to se od nas očekuje. Kojom dinamikom mi to treba da radimo i na koji način? Prosto redovno, jer su i potrebe

takve prirode redovne, i to bi trebalo da činimo dragovoljno i od srca. Kome dati naše ''desetke i priloge''?

Propovednicima koji žive od svoga rada, misionarima i radnicima za Boga, siromašnima koji su iz objektivnih razloga osiromašili,

bolesnima, našoj  vernoj braći i sestrama kad su u oskudici.  Pred nama je praktično neograničeno polje za rad ljubavi

i požrtvovanja. Međutim, trebalo bi se zapitati da li je to isto što i davati novac religijskim zloupotrebljavateljima svetih prava? 

Zato oslobodimo se koristoljublja ako smo od onih koji su u poziciji da učestvuju u raspodeli desetka ili smo

jednostavno samo njegovi davaoci koji upravo time pokušavaju da umire nečistu savest.

 

Da bi pronikli u samu srž ovog predmeta potrebno je zamoliti Duha Svetoga da nam pomogne u iznalaženju odgovora na jedan

niz pitanja koja ću sada postaviti.


1) Da li je desetak zapovest, uredba ili propis?

2) Da li su prvi hrišćani praktikovali da daju desetak?

3) Da li je desetak obavezan ili ne?

4) Zavisi li naše spasenje od toga da li ga dajemo?


1) Da krenem redom. Što se tiče prvog pitanja, očito je da zapovest koja bi glasila ''desetak ne ostavljaj'', ne nalazimo u Dekalogu.

    Prema tome, rekao bih da desetak ne spada u kodeks Božijeg zakona. Ipak postoji mišljenje da je on uvršten u okviru

    8 zapovesti koja glasi: ''Ne kradi''. Međutim, ja smatram da je ovo gledište jedna spekulacija, jer desetak pre svega reguliše

    odnos čoveka prema Bogu, pa tek onda odnos čoveka prema čoveku. Nekako mi je bliže gledište da bi desetak mozda

    mogao da spada u Prvu Bozju zapovest, jer njime pokazujemo, kako je naveo jedan moj prijatelj, ''svoj odnos postovanja prema Bogu,

    ali opet i ljubav prema bliznjima.'' Ona bi se pre po mom rezonu mogla staviti kao peta zapovest na prvoj

    kamenoj ploči koje kao što znamo nema ili je možda nevidljiva. I u opšte veoma je neobično to da postoji asimetrija u strukturi

    ''Deset zapovesti''. Na jednoj strani imamo 4 kazivanja, a na drugoj 5. Kao da jedna zapovest na prvoj ploči nedostaje.

    Dragi čitaoče, nemoj mi zameriti na teoriji o ''nevidljivoj zapovesti'', već je primi kao moj lični utisak, prosto se javila u mom umu.

    Zapravo ne znam da li se desetak moze negde svrstati i da li treba da se svrstava. U koji zakon spada zapovest "Ljubi"? (Jovan 13,34)

    U sve zapovesti i zakone. Možda je isti slučaj i sa desetkom.

 

    Ako je desetak uredba, što je po svemu sudeći tačno, a uredbe su po definiciji podzakonski akti, postavlja se pitanje

    da li je ona podzakonski akt Božijeg moralnog ili ceremonijalnog zakona?


    Propisi su podzakonski opšti pravni akti koje donose ovlašćeni organi, misli se pre svega, na lice koje rukovodi ovim

    organima (u našem slučaju to bi bili crkveni funkcioneri). Оni sadrže opšte pravne norme koje se odnose na neograničen

    broj slučajeva, odnosno lica koja se mogu naći u istoj situaciji. Ovi normativni akti služe kako bi njima органи  uprave

    bliže  utvrdili način i uslove izvršavanja zakona i drugih podzakonskih akata. Očigledno je da se u ovu pravnu kategoriju

    desetak nemože uvrstiti.


2) Na osnovu novozavetnih tekstova ne bi se moglo sa sigurnošću reći da su prvi hrišćani praktikovali davanje desetka.

    Naime, pre bi se moglo reći da je primenjivan sistem finansiranja propovedanja Evanđelja zasnovan na ličnom radu i samofinansiranju,

    te dobrovoljnim prilozima.


3) Poznato je da Crkva adventista sedmoga dana primenjuje biblijski desetak. Na početku njene istorije ona je isključivala svoje članove

    ukoliko su odbijali da daju desetak. Na primer, to je bio slučaj sa Dr Džonom Harviem Kelogom, premda je ne davanje desetka bio samo jedan

    od navedenih razloga njegovog isključenja iz Crkve. Ako sam dobro informisan sadašnji stav ASD po  pitanju desetka je takav da se ne             

    primenjuje mera isključenja u slučaju ne davanja. Dakle nekad je bilo obavezno, pa sad više nije, bar što se tiše ASD.

    U crkvenim relacijama obavezno je sve ono što podleze kaznenim merama ukoliko se ne praktikuje. Promena stava adventističke crkve

    po ovom pitanju pomalo zbunjuje. Da li je njihovo nekadašnje gledište u vezi desetka bilo na liniji biblijske nauke ili je možda sadašnje

    ispravno, a ono ranije pogrešno?

    Ako su razlozi zbog kojih je desetak postojao u Starom Zavetu danas ukinuti, onda i desetak treba ukinuti.

    No, jasno je da nisu. Desetak ima dve funkcije, jedna je da njim pokazemo da smatramo da je sve sto imamo od Boga,
    a druga je da prakticno pomognemo one koji propovedaju evandjelje.

 

 

4) Mi se prema Bibliji spasavamo iskljucivo verom u Isusa Hrista. Dakle, kada se ni delima zakona ne spasavamo kako

    možemo očekivati da se izbavimo davanjem desetka?

 

Evo na kraju ovog članka ukratko da opišem srž svog gledišta po ovom pitanju. Naime ja smatran,

da je uredba o desetku još uvek na snazi, na to ukazuju kao što smo videli novozavetne smernice, 

međutim, mislim da crkve nisu trebale da koriste to pravo.

Umesto toga bolje rešenje bi bilo da su na principima  starozavetnog biblijskog desetka osmislili tip finansiranja

koji bi  odgovarao okolnostima našeg vremena.Takav pristup čini mi se da bi i po Bibliji bio prihvatljiv. Naravno, sve to zavisi pre svega od odgovora na pitanje: da li je Isus Hristos imao uopšte nameru da osnuje institucionalnu crkvu ili ne?

 

    ''Eda li će čovek zakidati Boga? A vi mene zakidate; i govorite: U čem Te zakidamo? U desetku i u prinosu,'' govori Gospod.

 

Napisao: Miloš Popadić

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz