Sunday
2022-11-27
6:27 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Šta je Trojstvo? »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Napisao Dobra vest

 

Iako postoji samo jedan biblijski Bog, "Trojedini Bog". Poznat u hrišćanskom rečniku "Trojstvo" reč "Trojstvo" Ne postoji u Svetom Pismu, a potiče iz hrišćanske religije, od reči "tri" ali bilo kakav pokušaj da se definiše njegovo značenje u odnosu na Boga veoma je opasan zadatak.

 

To je zbog toga što ljudski jezik nije sposoban da potpuno i tačno objasni jedinstvenost božanskog Trojstva. U jednoj osobi Boga postoje tri lične autoritativne odlike koje se u nedostatku boljeg izraza u hrišćanstvu nazivaju "Trojstvo". Sveto Pismo otkriva odlike "Trojedinog Boga". Otac, Sin i Sveti Duh.

 

Svaka od ovih imena iako tri lične odlike jesu u potpunosti jedan Bog - Tri-u Jednom i Jedan u Trojici. "Trojedini Bog". Jov. 4:24; Jov. 1:2-3; Rim. 8:9; 2.Kor. 3:17; 1.Moj. 1:2; 13:21; 2.Job 33:4; Kol. 1:16.

 

Jedna slikovita misao u trojedinoj odliki Trojstva.

Bog je stvorio čoveka po svom obličiju 1. Mojsije 1:26-27; ali čovek je u odnosa na Boga i njegovu slavu - samo tačka. Čovek se sastoji iz "duha, duše i tela" to jesu tri autoritativne odlike iz koje se sastoji čovek, ali ipak jedno nerastavljivo biće po svojoj životnoj funkciji. Tako - Trojedini Bog: Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh nisu rastavljivi.

 

Naše razumevanje "Trojstva", je iz biblijskih tekstova o Božijem postupanju prema ljudskom rodu. Bog nije objavio svoju istinu ljudskom rodu u jednoj objavi, niti se objavio u vidu apstraktnog učenja. Objavljivao se malo po malo na način koji je bio u skladu sa potrebama ljudi. U svakoj etapi istina koju je pokazao odgovarala je specifičnim uslovima ljudi koji su tu istinu primili. Na taj način Bog je razvio svoj plan spasenja, koji je imao svoj vrhunac u Isusu Hristu.

 

Međutim, u Starom zavetu Isus još uvek nije došao. Zbog toga nije bilo potrebno da se ljudima govori o Trojstvu. Stari zavet naglašava jedinstvo Boga. Pošto su Izraelci živeli među narodima koji su verovali mnogim bogovima, stalno ih je podsećao da postoji samo jedan Bog i opominjao ih je na njegovo jedinstvo. Potpunijim spoznajama koja smo dobili kroz Novi zavet, možemo pogledati i videti nagoveštaj Trojstva u starom Zavetu.

 

Međutim, naše potpuno saznaje o Trojstvu najvećim delom dolazi kroz život i rad Isusa Hrista.To ne znači da je Bog starozavetnog vremena drugačiji od Boga Novog Zaveta. Isto ne znači da se Bog koji je ranije bio „jedan“ podelio u tri. Bog je oduvek postojao u Trojedinstvu. Novi elemenat Novog Zaveta je objava Trojstva, a ne samo Trojstvo.

 

To je sve postalo jasno kroz Isusa.

Isus Hrist nije samo obznanio Boga ljudskom rodu, već je postao i njegov deo. Kada su ljudi videli Isusa, videli su Boga. Ipak, to je bilo na misteriozan način. Iako je Bog fizički bio prisutan na svetu. Isus objašnjava ovu kontradikciju ukazujući da je On bio Bog Sin. Onaj koji ga je poslao je Bog Otac. Ova dvojica se razlikuju, ali su ipak nerazdvojno povezani u jedno. „Otac i ja jedno smo“ rekao je Isus (Jovan 10, 30). Nema baš nikakvih sugestija koje ukazuju na to da je Bog Otac prvi postojao kao ličnost, a da je Bog Sin kasnije nastao kao opet posebna ličnost.

 

Prema tome „Oba imena su jedan Bog“ i obojica žive večno u jedinstvu, ali postoje u odnosu Otac i Sin. Sin je započeo svoje ljudsko postojanje u određenom trenutku istorije, ali je kao Bog uvek postojao. Pošto je i Bog i čovek, On je jedini koji zaista može ljudima da obznani Boga, jedini koji može ljudski rod da povrati Bogu (sebi).

 

Pošto je Bog postao jedan od ljudi, Isus je doneo još jednu objavu da postoji i treća osoba u tom Trojedinom Bogu – Sveti Duh. Trojstvo po imenično-tri-u jednom i jedan u-tri. Kako se približavalo vreme Njegovog raspeća, Isus je objasnio svojim sledbenicima da će se nakon vaskrsnuća vratiti k Ocu. Ali je takođe rekao da, iako neće biti fizički prisutan na svetu, još uvek će biti sa njima.

 

Njegov Duh će doći da boravi u njima. Pružaće im pomoć i podučiće ih kao što je i Isus činio kada je u telu bio sa njima. Poznavali su Boga Oca, videli su ga kao Sina, a sada će biti sa njima kao Sveti Duh. Rim. 8:9.

 

Bog se ne menja.

Pre nego što se vratio Ocu, Isus je svojim učenicima rekao da idu i da učine druge ljude-narode Njegovim učenicima, da ih krste „u ime Oca Sina i Svetoga Duha“ Matej 28:19. Ovom izjavom Isus je pokazao učenicima da je Bog koga su počeli da shvataju kao „tri u jednom i jednog u tri“ isti Bog kojega su njihovi preci poštovali i verovali kao „jednog“ učenici su bili Jevreji, a u jevrejskoj filozofiji ime predstavlja osobu.

 

Isus je govorio o „Imenu“ (u jednini“, ukazujući na jednog Boga, ali u isto vreme je pokazao da ovaj Bog postoji iz tri lične odlike imena -Trojedini Bog. Kao Jevrejin koji se boji Boga, Isus je pokazao potpunu pokornost jednom i jedinom istinskom Bogu i učio je učenike da čine to isto. U starozavetna vremena Božiji narod poštovao Ga je po imenu „Jahve“; u novozavetnom vremenu poštuju ga kao “Oca i Sina i Svetog Duha“.

 

Bog koji je takođe jedan, takođe je trojedini Bog. Po imenično tri autoritativne odlike imena za jednog jedinog Boga. (Postoje hrišćanske nauke koje to nazivaju "Trojstvo" u svesti da se radi o tri osobe - ličnosti, koja je svaka za sebe Bog, po tome postoji tri boga), što je protiv nauke iz Svetog Pisma.

 

Jedinstvo Oca, Svetog Duha sa Isusom Hristom
Biblija kaže: Jov. 4:24 „ Bog je Duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i Istini.“ Dalje nam kaže Božija Reč 2.Kor. 3:17 „A Gospod je Duh. Gde je Duh Gospodnji, tamo je i sloboda.“ Evanđelje po Jovanu 14:18 nam potvrđuje: „Neću vas ostaviti kao siročad. Vratiću se k vama.“ Rimljanima 8:9 nam poručuje: „Ali vi niste u telu već u Duhu, ako stvarno Duh Božiji prebiva u vama. Ako ko nema Hristovog Duha, nije Njegov.“

Dragi prijatelji Isusa Hrista, ovi tekstovi potvrđuju da postoji jedinstvo Boga Oca, Isusa Hrista, i Svetog Duha, i to jedinstvo sačinjava Svetog Trojedinog Boga u jednom "Trojedinom Bogu".

Pažljivo pogledajmo izjave:

  • Bog je Duh - Gospod je taj Duh „ Ja ću se vratiti k vama“ kaže Isus
  • Duh od Boga ...Duh od Hrista 2. Korinćanima 1:3; Jovan 4:24, Rimljanima 8:9.

    Dalji dokaz ove istine se može videti ako se osvrnemo na stvaranje:
    1.Moj. 1:2; 13:21; Job 33:4; Kol. 1:16; Mat. 28:19.

Shvatanje ranih hrišćana

 

Novozavetni pisci izgleda da nisu imali problema sa Isusovim učenjem.

Prihvatili su starozavetnu objavu o jedinstvu Boga i Isusavu objavu o Trojstvu. Nikada nisu pokušali da definišu ili dokažu Trojstvo, nego su ga uvek tako definisali. Pošto je Bog kojega su poštovali dao svog Sina da umre za njih i dao svog Duha da boravi u njima, jedini način na koji su razmišljali o Bogu bilo je trojstvo. Pridržavajući se Isusovog učenja, novozavetni pisci su pokazali da su Otac i Sin i Sveti Duh potpuni i jednaki Bog.

 

Niko nije savršeniji ili supreriorniji na odnosu na druge po autoritetu, niti su rastavljivi, opet tri u jednom i jedan u tri -Trojedini Bog. Međutim, drugačije funkcionišu u autoritetu: Sin je voljan da se podredi Ocu, što vidimo u Isusovoj stalnoj poslušnosti. Duh želi da se podloži Sinu, što se vidi u njegovom delu podsećanja učenika na ono čemu ih je učio.

 

Ipak, ne postoji nikakav nagoveštaj da je delo Boga podeljeno na tri osobe. Jedinstvo između Oca, Sina i Svetoga Duha znači da su sva tri aktivna u svom Božijem delu. Novozavetni pisci možda nisu u potpunosti shvatili božansku aktivnost Trojstva, ali su poznavali karakter Boga koji je delovao. On je Trojedini Bog i menjao je život ljudi kroz poruku koju su propovedali.

 

Zbog čega je ovo važno?

Razlog zbog čega hrišćani pokušavaju da shvate Trojstvo nije da zadovolje svoju radoznalost ili da mogu da objasne na koji način Bog postoji i funkcioniše. Novozavetni pisci nikada nisu pokušali da teoretski analiziraju Boga, iako su stalnno nastojali da shvate više o njegovom karakteru i delovanju. Hrišćani treba uvek da uče o Bogu, jer njihov novi život u Isusu Hristu zavisi od Boga tj. kakva je On osoba.

 

Jedino zbog toga što je Bog takav kakav jeste (Trojedini), spasenje ljudi i žena je moguće. Reč „Otac“ se tiče porekla jer spasenje dolazi od Oca. „A kada se pojavila dobrota i čovekoljublje našeg Spasitelja - Boga, On nas je spasio.“ Nastavlja i kaže da je to bilo „kroz Isusa Hrista, našeg Spasitelja“. Dobrobiti tog dela su dostupne vernicima „kroz Svetog Duha koji nam daje novo rođenje i novi život“ Titu 3:4-7.

 

Kako Božije spasenje dolazi ljudima?

Zbog toga, što je Bog Trojedini, tako ljudi mogu da dođu Bogu jer je Trojedini. Njihov pristup Bogu jeste po Duhu, kroz Sina, ka Ocu Ef. 2:18. Čak i ona osnovna hrišćanaska aktivnost, molitva, moguća je jedino kroz Trojedinog Boga. Sveti Duh je u verniku i pomaže mu da se moli, Otac na nebu je onaj kojem se moli, a Sin je nebeski posrednik koji podupire ove molbe.

 

Najveće čudo

Centar hrišćanske vere i prakse je činjenica da je u Isusu Hristu večni Bog postao ljudsko biće. Sigurno je to čudo nad čudima. Zbog toga nije ni neobično da je način na koji se to ostvarilo takođe čudo – natprirodno delo Boga u telu device Marije, kojoj se, iako bez ljudskog oca, rodilo dete koje je u potpunosti bilo čovek-Bogočovek.

 

Isus nije bio obična osoba koju je Bog usvojio za sina, nego jedinstvena osoba koja je ustvari Božiji Sin. On sam jeste Bog, a kao sin je imao naročiti odnos prema Ocu, što nijedno drugo stvoreno biće ne bi moglo da ima. Prvim hrišćanima je bilo veoma jasno da je svrha Isusovog dolaska bila da umre, a svrha njegove smrti da spasi grešnike. 1.Tmoteju 1:15 Ova činjenica je bila objavljena pre Isusovog rođenja, kroz ime koje je Bog odabrao za to dete i baš za to vreme.

 

„Isus“, ime uobičajno među Jevrejima, ima svoje poreklo u rečima „Jahve spasava“.

Zbog toga je ime odgovaralo osobi koju je Bog poslao da bude Spasitelj sveta.

 

Još u starozavetno vreme Jevreji su očekivali velikog kralja, jednog poput Davida, koji bi Izrael poveo u nacionalnu slavu. O izraelskim kraljevima se često govori kao o „ pomazanim“, jer su službeno bili imenovani na svoj položaj ceremonijom pomazanja. Zato što jevrejska reč za „pomazanog“ jeste „Mesija“, ovaj očekivani kraljevski naslednik Davida zvao se Mesija.

 

U novozavtna vremena koristio se grčki, a u ovom jeziku ekivalent za „Mesiju“ je „Hrist“. Ova reč je kasnije postalo lično ime za Isusa. Isus je bio obećani Mesija, ali je retko govorio o ovom aspektu svoje misije na zemlji. Većina Jevreja su imali pogrešno shavtanje prirode Mesije i njegovog kraljevstva.

 

Zbog toga Isus nije hteo učenike da priučava na pogrešan način. Ljudi su želeli političkog vođu koji će zbaciti rimsku vlast i Izraelu doneti nezavisno izraelsko kraljevstvo, mir i blagostanje. Isusu je stalo apsalutno da ljude oslobađa sile greha i dovodi ih u Božije kraljevstvo. Tako dolaze pod vlast i autoritet Boga koji se pokazuje direktno u Isusu Hristu. Potsetimo se, ime koje su rani hrišćani koristili za Isusa bilo je „Gospod“. Ovo ukazuje na suverenu silu Isusa Hrista kao Boga i Kralja. To je takođe ekvivalent za jevrejsku reč „Jahve“, naročito ime za Boga kod Jevreja.

 

Zaključak

U jednoj osobi Boga postoje tri autoritativne odlike Trojedinog Boga. Reč "Trojstvo" potiče od reči "tri". Ali bilo kakav pokušaj da se definiše njegovo značenje u odnosu na Boga veoma je opasan zadatak. To je zbog toga što ljudski jezik nije sposoban da potpuno i tačno objasni jedinstvenost božanskog Trojstva.

 

Verujemo da je Bog sebe otkrio u tri autoritativne odlike. Otac, Sin i Sveti Duh. Svakom od ove tri autoritativne odlike pripada jednaka čast, slava i poštovanje pre svakog početka, i istoriji čovečanstva. 1.Moj. 1:2; 13:21; Job 33:4; Kol. 1:16; Jov. 1:1-3.

 

Savet

Budimo iskreni u biblijskim izveštajima i služenju, pričama koje pričamo, utisku koje ostavljamo. Otvorite srce prema svim ljudima, poštujte svačije uverenje o Bogu, jer do sada je samo Isus Hrist savršen. Svetite Gospoda Boga u svojim srcima. A budite uvek spremni na odgovor svakome koji vas zapitaju za vaše nadanje kroz verovanje u ime Gospoda Isusa Hrista. Amin.

 

Odgovaran: Pastor, Nikjola Mijatov-Meister

 

Šta je Trojstvo? PDF Štampa El. pošta
Calendar
«  November 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz