Saturday
2024-02-24
4:47 PM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Laboratorij — važna karika u liječenju bolesnika s hemofilijom »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 59

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Laboratorij — važna karika
u liječenju bolesnika s hemofilijom

 

 

Uloga laboratorija u liječenju bolesnika s he-
mofilijom A i B iznimno je vaæna jer rezultati
koagulacijskih laboratorijskih pretraga u krvi
daju ključne informacije i neizostavan su dio
procesa liječenja.
Laboratorijski nalazi imaju
presudnu ulogu u sljedećim kliničkim situaci-
jama: postavljanje dijagnoze hemofilije —— kada
uslijed simptoma krvarenja i/ili temeljem
obiteljske anamneze postoji klinička sum-
nja na ovu bolest određivanje tipa bolesti (teški, umjereni i
blagi oblik) —— temeljem dobivene aktiv-
nosti faktora FVIII (hemofilija A) ili FIX
(hemofilija B) praćenje učinkovitosti terapije nakon pri-
mjene terapije mjerenjem aktivnosti
FVIII / FIX nakon infuzije lijeka komplikacije krvarenja — za terapijsku
odluku nužno je napraviti koagulacijske
laboratorijske nalaze redovni, kontrolni pregledi —— uključuju
mjerenje aktivnosti faktora, ispitivanje pri-
sutnosti i određivanje titra inhibitora.


Uzimanje uzorka za
laboratorijske analize
Rezultati laboratorijskih analiza velikim dije-
lom ovise o tzv. predanalitičkim čimbenicima
kao što su način prikupljanja uzorka, identi-
fikacija uzorka i doprema uzorka u laborato-
rij u kojem se izvode analize.
Prvi je korak prije laboratorijske analize
uzimanje uzorka krvi, postupak koji mora
provoditi iskusno i izvjeæbano laboratorijsko
ili ambulantno/bolniËko osoblje. Za koagula-
cijska ispitivanja uzima se uzorak venske kr-
vi u epruvetu koja sadrži tekući natrijev citrat
kao antikoagulant, tvar koja priječi zgrušava-
nje krvi u epruveti (epruveta s plavim če-
pom). Najčešće se krv uzima iz vena u po-
dručju antekubitalne jame, u zavoju lakta. Ti-
jekom tog postupka krv mora nesmetano

utjecati u epruvetu, a neposredno nakon
uzorkovanja nuæno je promijeπati krv s anti-
koagulantom laganim okretanjem epruvete.
U slučaju otežanog dotoka krvi u epruvetu ili
nedovoljnog miješanja krvi s antikoagulan-
tom može doći do nastanka ugruška u epru-
veti i postupak se mora ponoviti. Također, u
slučaju otežanog dotoka krvi u epruvetu ili
presnažnog miješanja krvi može doći do he-
molize eritrocita u uzorku i potrebe za novim
uzorkovanjem jer takav uzorak nije prikladan
za koagulacijska laboratorijska ispitivanja. Za
osnovne koagulacijske pretrage kod bolesni-
ka s hemofilijom, a o kojima će biti riječi u
nastavku, obično je dovoljno uzeti jednu
epruvetu krvi od 5 mL. Najbolje je ako je oso-
ba prije uzimanja uzorka krvi natašte, što je
moguće osigurati kod redovnih obrada tj. do-
govorenih pregleda u ambulanti ili kad bo-
lesnik leži na bolničkome odjelu. Međutim, u
hitnim situacijama krvarenja, koje se događa-
ju u bilo koje doba dana i kada to nije mo-
guće osigurati, krv se svejedno mora uzeti za
hitna laboratorijska ispitivanja.
Nakon pravilno uzetog uzorka ključno je
uzorak ispravno obilježiti i u što kraćem ro-
ku (idealno unutar 1 sata)
dostaviti u koagu-
lacijski laboratorij na sobnoj temperaturi.
Transport uz hlađenje ili na ledu nije prepo-
ručen zbog moguće hladne aktivacije trom-
bocita ili koagulacijskog sustava. Ispravno
obilježen uzorak podrazumijeva jedinstvenu
oznaku uzorka (ime i prezime, datum rođe-
nja, matični broj osiguranika i sl.), a u dana-
šnje vrijeme informatizacije u većini laborato-
rija to je crtični kod koji sadržava sve potreb-
ne podatke o bolesniku i uzorku.

 

 

Laboratorijske analize
Koagulacijska laboratorijska ispitivanja kod
bolesnika s hemofilijom uključuju sljedeće
pretrage:


aktivirano parcijalno tromboplastinsko vri-
jeme (APTV)
— mjerenje
aktivnosti FVIII i FIX
— dokazivanje
prisutnosti inhibitora i određi-
vanje titra inhibitora u krvi bolesnika..
Uz koagulacijske laboratorijske pretrage,
kod osoba s hemofilijom liječnik najčešće
traži i određivanje
kompletne krvne slike
(uključuje broj eritrocita, hemoglobin, hema-
tokrit te broj trombocita i leukocita).
Samo nalaz kompletne krvne slike i even-
tualno APTV mogu se izraditi u manjim labo-
ratorijima, kao što su laboratoriji u domovima
zdravlja i manjim bolnicama, a za ostale na-
vedene pretrage nužna je analiza u specijali-
ziranim koagulacijskim laboratorijima kakvih
je manji broj u Hrvatskoj, najčešće u većim
bolničkim ustanovama. Jedan od takvih je ko-
agulacijski laboratorij Kliničkoga zavoda za
laboratorijsku dijagnostiku (KZLD) u KBC-u
Zagreb, koji je ujedno laboratorij Centra za
hemofiliju pri KBC-u Zagreb. U našem labo-
ratoriju određivanje APTV-a i aktivnosti FVIII
/ FIX dostupno je 24 sata za hitne situacije.
APTV je jednostavna koagulacijska pretra-
ga koja predstavlja tzv. metodu probira tj.
metodu za brzo otkrivanje urođenih i steče-
nih poremećaja unutarnjeg puta zgrušavanja.
Nakon dodatka reagensa koji aktivira unutar-
nji put zgrušavanja u uzorak bolesnikove
plazme mjeri se vrijeme nastanka ugruška.

Rezultat se izražava u sekundama, a referent-
ni interval ovisi o laboratoriju tj. reagensu ko-
ji laboratorij koristi (u KZLD-u KBC-a Zagreb

referentni interval iznosi 20 do 30 s). Bu-
dući da hemofilija predstavlja urođeni ma-
njak faktora zgrušavanja FVIII (hemofilija A)
i FIX (hemofilija B) koji sudjeluju u unutar-
njem putu zgrušavanja, APTV je kod osoba s
hemofilijom patološki produljen, iako norma-
lan nalaz APTV-a ne može isključiti blagi
oblik bolesti. Samo temeljem patološkog na-
laza APTV-a nije moguće razlučiti o kojem se
poremećaju unutarnjeg puta zgrušavanja ra-
di, tj. nije moguće dijagnosticirati hemofiliju
A odnosno B.

Protrombinsko vrijeme (PV) također je
koagulacijska metoda probira kojom se otkri-
vaju poremećaji u unutarnjem putu zgrušava-
nja. Kako FVIII i FIX ne sudjeluju u unutar-
njem putu zgrušavanja, PV će kod bolesnika
s hemofilijom biti normalan (referentni inter-
val je >0,70 ili >70%).

+++++++++++++++++++++

Calendar
«  February 2024  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2024
    Free website builderuCoz