Friday
2022-12-09
9:07 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Hurije u Dzenet? »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Hurije u Dzenet?

 

vidi: Grozđe ili Hurrije

 

 

 

 

 

 

Hurije se u Kur’anu spominju na četiri mjesta: 

1. U 54. ajetu sure Duhan: „Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.“ 

2. U 20. ajetu sure Et-Tur: „Bit će naslonjeni na divanima poredanim, a vjenčat ćemo im hurije džennetske.“ 

3. U 72. ajetu sure Er-Rahman: „U njima će biti ljepotica naravi divnih – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! – hurija u šatorima skrivenih...“ 

4. U 22. ajetu sure El-Vakia: „U njima će biti i hurije očiju krupnih...“

 

 

 

Javna Kuća u Dzenet - Puf i Sodomija

Hurije su i Muskarci

A žene? Hoce li žene dobiti nagradu Muške hurije u Dzenet?

Ili su žene samo materijal za muske dženetlije ?

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30d4wK7N7tY

Daija Yasser Qadhi - Ima li u Džennetu lijepih muškaraca za žene

 

https://www.youtube.com/watch?v=HT506vxnmy4

U Džennetu čekaju hurije nasheed

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2uniYs4J94

[HURIJE]-Žene u Džennetu

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fa1tyZ4-EE

4.Vrste Zena koje ce u Dzennet.4.Vrste Zena koje ce u Dzehennem

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XVZtW2FqGg

Mudžahidi u Siriji izvode kasidu - U dzennetu cekaju hurije

 

https://www.youtube.com/watch?v=UrhlAmz2fHI

Hurije džennetske djevice i 10 blagodati

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ONNbnjDVV9M

U dzennetu cekaju hurije

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUPt_O9VThU

Prof. Emsad Pezić - Džennetske hurije

od 1:20 Hurije tema za muskarce

žene su za čoveka nešto šta se najviše naslađuju

Muhamed je najvise volio (na ovom svetu) Žene

 

 

 

-----------------

Hurije se u Kur’anu spominju na četiri mjesta: 
1. U 54. ajetu sure Duhan: „Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti.“ 
2. U 20. ajetu sure Et-Tur: „Bit će naslonjeni na divanima poredanim, a vjenčat ćemo im hurije džennetske.“ 
3. U 72. ajetu sure Er-Rahman: „U njima će biti ljepotica naravi divnih – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! – hurija u šatorima skrivenih...“ 
4. U 22. ajetu sure El-Vakia: „U njima će biti i hurije očiju krupnih...“
Koliko će hurija muškarac imati u džennetu?
Zadnji čovjek koji uđe u džennet koliko će imati hurija? Da li je broj hurija za sve isti osim šehida ili zavisi od stepena u Džennetu? 
Nema razlike između čovjeka koji zadnji i prvi uđe u Džennet u broju hurija, svaki muškarac će imati po dvije hurije kao što se navodi u vjerodostojnom hadisu. Izuzetak je šehid, kojeg će Allah oženiti sa 72 hurije. Allah najbolje zna.
Dipl. isl. pravnik – Semir Imamović – islambih.org 
Link: http://islamskiedukativni.wordpress.com/.../koliko-ce.../
Međutim manje je poznato, i ono što muslimani nastoje pod svaku cijenu sakriti od očiju javnosti, da će ih u "džennetu čekati i mladići." Sodoma i Gomora i nemoral u njima, to je ništa u odnosu na ono što čeka muslimane u džennetu, i beskonačno uživanje muškaraca u seksualnim poslasticama sa hurijama i mladićima, tj. bludničenje sa 72 rajske djevice i homoseksualno bludničenje sa mladićima. 
I obilaziće oko njih mladići njihovi, kao da su oni biser skriveni.
(Mlivo, 52,24)

 

 

 

--------------

 

 

http://ikcpg.me/za-sestre/vodic-ka-dzennetu-kakav-ce-biti-bracni-zivot-stanovnika-dzenneta/

 

POGLAVLJE LV Bračni život dženetlija i potpun seksualni užitak, bez sjemenih tečnosti, tjelesne iznemoglosti, i bez obaveznog kupanja (gusula). Već smo spomenuli hadis koji prenosi Ebu Hurejre, u kojem stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “Čovjek će u Džennetu imati snage da u jednom danu ima odnose sa stotinu djevica.” Sened ovog hadisa je vjerodostojan. Također, prethodno smo spomenuli muttefek ‘alejhhadis: “Vjernik će u Džennetu imati šator od jednog izdubljenog bisera, koji će biti dugačak šezdeset milja. U njemu će imati žena koje će obilaziti.” Zatim, spomenuli smo i hadis Enesa: “Vjerniku će u Džennetu biti data snaga, tolika i tolika, za seksualni odnos sa ženama.” Tirmizija ga je svrstao u vjerodostojne hadise. Taberanija, Abdullah b. Ahmed i drugi sakupljači hadisa bilježe predaju Lekita b. Amira, koji kaže: “'Sa čime će od Dženneta biti upoznati njegovi stanovnici?’ On reče: ‘Sa rijekama od čistog meda, rijekama vina od kojeg neće biti glavobolje, mahmurluka i kajanja, rijekama od mlijeka koje se neće kvariti niti mijenjati okus, vodom koja neće nikada biti ustajala, voćem – da živa i zdrava bude tvoja porodica – koje ti je poznato i boljim od takvog, i čistim ženama. Upitah: ‘Allahov Poslaniče, hoćemo li mi u njemu imati dobre žene? On odgovori: Dobre će pripasti dobrima. S njima će imati tjelesni užitak, kao što vi imate užitak u vašim ženama na dunjaluku, samo što neće biti rađanja djece.” Ibn Vehb bilježi predaju Ebu Hurejre, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio upitan: “Hoćemo li općiti sa našim ženama u Džennetu?” On odgovori: “Da, tako mi Onoga u Čijoj je moći moj život, itekako! A kad se od nje odmakne, ona će ponovo biti čista djevica. ” Taberanija bilježi predaju Ebu Seida el-Hudrije, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada dženetlija bude imao odnos sa svojom ženom, ona će i dalje ostati djevica. ”Ovo je garib-hadis, kako ističe Taberanija. On bilježi predaju Ebu Umame, koji kazuje da je neko upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s: “Hoće li se stanovnici Dženneta ženiti?” Poslanik reče: “Da. Imat će ud koji neće mlohaviti, strast koja se neće gasiti, i snažno će ih obljubljivati.” On, također, bilježi predaju Ebu Umame, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan: “Hoće li stanovnici Dženneta imati bračne odnose?” Poslanik odgovori: “Da, ali neće biti ejakulacije, niti smrti.” Ebu Ne’im bilježi predaju Ebu Hurejre, u kojoj se kazuje daje neko upitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s: “Hoće li stanovnici Dženneta imati odnose sa svojim ženama?” Poslanik je odgovorio: “Da, tako mi Onoga Koji me je poslao s Istinom. Imat će ih, sa muškim spolnim organom kojem neće dosaditi užitak, stidnicom koja se neće požaliti, i strašću koja neće prestajali.” El-Hasen b. Sufjan u svome Musnedu bilježi predaju Ebu Umame, koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan: “Hoće li se stanovnici Dženneta ženiti?” Poslanik je odgovorio: “Da, tako mi Onoga Koji me je poslao s Istinom”, i pokazao svojom rukom, “ali neće biti ejakulacije, ni smrti. ” Seid b. Mensur veli: “Kazivao nam je Sufjan, od Amra, da je Ikrime, tumačeći ajet: ‘Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima, veseli i radosni” (Jasin, 55), rekao: ‘Ovo znači: u razdjevičenju, tj. uzimanju nevinosti djevicama.’” Abdullah b. Ahmed bilježi da je Ibn Mesud, tumačeći riječi Uzvišenog: “Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima, veseli i radosni”, rekao: “Uživat će u razdjevičenju djevica.” Hakim bilježi predaju prema kojoj je i El-Evza’i, tumačeći navedeni ajet Uzvišenog, kazao: “Uživat će u razdjevičenju djevica.” Mukatil veli: “Uživat će u razdjevičenju djevica, za razliku od stanovnika Džehennema, koji ih neće zanimati.” Slično kaže i Ebul-Ahves. Sulejman et-Tejmi bilježi predaju od Ebu Mudžliza, koji kaže da je pitao Ibn Abbasa o ajetu: “Stanovnici Dženneta uživat će toga dana u blagodatima, veseli i radosni. ”“U čemu će uživati?”, pitao je. On mu je odgovorio: “Uživat će u razdjevičenju djevica.” Ibn Ebi ed-Dunja bilježi predaju Ikrime, od Ibn Abbasa, prema kojoj je Ibn Abbas, tumačeći spomenuti ajet, rekao to isto. Kazivao nam je Ishak b. Ibrahim, kazivao nam je Jahja b. Jeman, od Eš’asa, i od Džafera, da je Seid b. Džubejr rekao: “Strast od koje će imati divan užitak kolat će njegovim organizmom sedamdeset godina. Međutim, neće se onečistiti tako da se mora kupati, gusul uzimati. Neće osjetiti slabost ili nemoć, impotenciju, nego će upražnjavati svoje seksualne aktivnosti uživajući u blagodatima, bez imalo neugodnosti.” Onaj ko se na dunjaluku bude čuvao harama, on će tamo imati najljepše užitke. To je slično slučaju onoga ko bude konzumirao vino na ovom svijetu, pa neće kušati dženetsko vino. Ili, onaj ko bude oblačio svilu na ovom svijetu tamo je neće nositi. Također, ko bude jeo iz zlatnog i srebrenog posuđa, neće iz takvog jesti na ahiretu. Jer, Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: “Ta uživanja su za njih, one koji ne vjeruju, na dunjaluku, a za vas su pripremljena na ahiretu. ”Ko bude živio udobnim i lagodnim životom, povodeći se za svojim strastima, ta uživanja će mu na ahiretu biti uskraćena. Baš kao što je Uzvišeni ukorio one koji su svoje strasti utrošili na dunjaluku, uživajući u njima. Zbog toga su ashabi, kao i tabi’ini, bili veoma oprezni u tome, i bogobojazni. Imami-Ahmed napominje: “Omer je vidio Džabira b. Abdullaha kako nosi meso koje je za jedan dirhem kupio svojoj porodici, pa mu je rekao: ‘Staje to?’ Džabir mu odgovori: ‘To je meso koje sam kupio za dirhem, svojoj porodici.’ Omer mu reče: ‘Zar odmah treba kupiti, čim neko od vas nešto poželi?! Zar nisi čuo da je Uzvišeni Allah rekao: ‘Vi ste u svome životu na zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali“ El-Ahkaf. 20. Imami-Ahmed veli: “Kazivao nam je Affan, i Džerir b. Hazim, koji tvrdi da mu je El-Hasen rekao: ‘Jedne prilike dođe neka delegacija iz Basre, sa Ebu Musaom, kod Omera. Mi smo inače imali običaj navraćati kod njega. A kod njega bismo zatekli, od jela, tri hljeba – nekada pomazanog maslom, nekada da možeš umočiti u maslinovo ulje, nekada uz malo mlijeka, nekada suhe okorice, smrvljene pa podgrijane, nekada i vrlo malo mesa. Tog dana je rekao: ‘Ja primjećujem, Allaha mi, da vi odmjeravate moju hranu i da vam ne godi. Tako mi Allaha, sigurno bih mogao imati najbolju hranu od svih vas i najlagodnije živjeti. Međutim, ja sam čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je, ukoravajući jedan narod zbog onoga što su činili, rekao: ‘Vi ste u svome životu na zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali. Ko ostavi strast koja je zabranjena, i to učini u ime Allaha, moći će je iskoristiti na budućem svijetu na najbolji mogući način. Onaj ko je utroši ovdje, tamo će mu biti zabranjena, ili će biti nepotpun užitak. Allah neće dozvoliti da užitak onoga koji je svoju strast natjerao da požuri u grijeh i haram bude isti kao užitak onoga koji je ostavio, ukrotio svoju strast u ime Allaha. To se nikada neće dogoditi. A Allah najbolje zna. Ukratko o knjizi: “Vodič ka Džennetu”, kako i sam naslov kaže, predstavlja iscrpan vodič u kojem nas velikan islamske misli, Ibn-Kajjim el-Dževzi, upoznaje sa nizom pitanja vezanih za Džennet, počevši od njegovog stvaranja, nastanjivanja prvih ljudi, Adema, a.s., i Have, r.a., u njemu i događaja sa Iblisom, l.a., zatim sa opisima Dženneta, njegovim baščama i rijekama, perivojima i divanima, dženetskim mladićima i hurijama, raznim dženetskim uživanjima i blagodatima, njegovim deredžama i stanovnicima, kao i sa najvećom nagradom… “VODIČ KA DŽENNETU”   Naslov originala:   Hadil-ervah ila biladil-efrah Autor: Ibn Kajjim el-Dževzi Prijevod s arapskog:   Mr. Osman Kozlić Format: B5 Uvez: Tvrdi Broj stranica: 496 Izdavač: Ilum Bužim,  2008.
(ikcpg.me)

 

----------------------------

https://islamunur.files.wordpress.com/2011/01/opis_dzenneta.pdf

DVADESET  TREĆE RAMAZANSKO  SIJELO

Opis dzeneta

----------------------------

Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz