Thursday
2022-12-01
10:01 AM
Welcome Guest
RSS
 
My site
Main Registration Login
Globalna prevara o Izraelu »
Site menu

Our poll
Rate my site
Total of answers: 58

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Globalna prevara o Izraelu

 

Danas je široko prihvaćeno mišljenje da je današnji Izrael mesto ispunjenja mnogih Biblijskih proročanstava poslednjeg vremena, kao i današnji Izraelci. Što je neko pogrešno mišljenje popularnije, to je opasnije. Hrišćani danas ponavljaju grešku drevnih Izraelaca: simboličke tekstove tumače doslovno. A doslovne tekstove tumače simbolički.
Na dočeku Nove godine 1999.godine, hiljade hodočasnika pošlo je prema Zidu Plača u Davidovom gradu. Očekivali su da na početku novog milenijuma (po svetovnom računanju vremena), Bog učini nešto veliko, možda i kraj sveta. Ako je tako, onda je Jerusalim pravo mesto gde tada treba biti!

Ali ništa se nije dogodilo.

 

Nije bilo terorističkih napada u Jerusalimu na početku novog milenijuma. Koja još moderna tumačenja proročanstava će takođe propasti? Zato bi bilo dobro da razotrkijemo ove greške pre nego što bude kasno.

Zašto su oči mnogih uperene prema Jerusalimu? Milioni hrišćana danas veruju da će poslednji događaji pred Advent da se odigraju na Bliskom istoku, u Jerusalimu i među Jevrejima.

Newsweek, November, 1, 1999: “Dominantna tema u hrišćanskim proročanstvima je povratak Jevreja i obnova hrama u Jerusalimu. ”

Većina hrišćanskih teologa danas čvrsto veruje da će pre drugog Hristovog dolaska da bude sledećih 5 događaja: 1) Obnovljenje države Izrael (bilo 1948g); 2) uskoro će doći 7 godina velikog progonstva; 3) obnovljenje trećeg hrama na Sionu; 4) pojava misterioznog antihrista, koji će ući u obnovljeni hram, proglašavajući sebe za Boga; 5) konačni rat protiv države Izrael, koji će prerasti i Armagedonsku bitku na Srednjem istoku.

Danas u teološkom svetu zvuči kao hula ako želite da preispitate ove stavove. Ja volim Jevrejski narod. A takođe verujem da je Isus Hristos moj Spasitelj. On će se vratiti na Zemlju. Armagedon će se dogoditi. Ali Isus je rekao: „Čuvajte se da vas ko ne prevari.” Mt 24.4 A Isusovo upozorenje treba uzeti ozbiljno.

 

Kako je Izrael dobio ime?

Od Isakova dva sina, Jakov je bio pobožniji od Isava. Ali je mlađi Jakov na prevaru došao do prvenaštva i blagoslova. Jakov je tada 3 puta slagao svog oca:

1) rekao je: „Ja sam Isav, tvoj prvenac. Uradio sam kao što si mi rekao...” (1Mojsijeva 27.19).

2) Na pitanje kako se tako brzo vratio, rekao je da mu je Bog pomogao (1Mojsijeva 27.20);

3) Na pitanje da li je on Isav, Jakov je rekao da jeste; (1Mojsijeva 27.20);

Ime Jakov znači „varalica, koji hvata za petu”. Zbog toga je Isav hteo da ubije Jakova. Zato je Jakov dugo bio u izgnanstvu. A onda je odlučio da se vrati i suoči sa Isavom. Noć pre nego što se sreo sa Isavom, Jakov se rvao s anđelom. U početku Jakov je pomislio da se rvao sa Isavom na život i smrt. A onda je shvatio da je ova moćna natprirodna osoba njegova jedina nada. Radi istrajnosti u želji da ga blagoslovi, Nebeska osoba je Jakovu dala novo ime: Izrael — Onaj kome pobedu daje Bog, pobednik sa Bogom. To je bila pobeda nad grešnim kaarkterom.

Izrael je pokajani grešnik koji se istrajno drži Boga, koji je napustio greh i kojeg Bog blagosilja. Izrael je onaj koji potpuno zavisi od Božje milosti. Izrael je grešnik koji ima novi karakter.

U rvačkom meču između čoveka i anđela, jasno je ko će pobediti. Jakov je pobedio jer se predao Bogu.

Bog je rekao Mojsiju: “Kaži faraonu: Ovako veli Gospod: Izrael je moj sin, moj prvenac.” 2.Mojsijeva 4.22,23 Bog je proširio značenje imena Izrael. To više nije samo Jakov, nego i njegovi potomci koje je Bog izbavio iz ropstva. Pobedu opet nisu izvojevali Jakovljevi potomci, nego Bog.

Izrael je prvo bio jedna osoba — pobednik, a sada je to pobedonosni narod.

Bog kaže: „Izrael je moj sluga... seme Avramovo.” Isaija 41.8 „Izrael je moj izabrani” Isaija 45.4 Bog i za Isusa kaže da je On Njegov izabrani (Isaija 42.1-3). Trebalo je da Izrael kao izabrani narod odnese evanđelje neznabošcima (Isaija 42.1-3), ali pošto oni to nisu uradili, Isus je izabrani koji se pobrinuo za to.

Slično ovome, tekst u Osiji 11.1 o izlasku Izraela iz Egipta, Matej je primenio na Isusa kojeg su roditelji odneli u Egipat da bi se sklonili od Iroda (Matej 2.14,15). A za Izraelce Bog nastavlja u Osija 11.2 da su postali idolopoklonici, čak obožavaoci demona. Matej je pod uticajem Svetog Duha rekao da je Isus postao Izrael, pobednik sa Bogom. A Osija tvrdi da oni koji su u početku bili Izrael, posle nekoliko generacija prestali su da pobeđuju sa Bogom.

U Bibliji ime Izrael je prvo upotrebljeno za jednog čoveka — Jakova; Zatim za jednu naciju — Jevreje; i sada opet za jednu osobu - za Isusa Hrista, Pobednika (the Victorious One).

Postoje paralele između istorije Jevreja i Isusa Hrista.

Istorija Jevreja

Isus Hristos

Izašli iz Egipta (2.Mojsijeva 4.22)

Roditelji ga doveli iz Egipta u Izrael (Matej 2.15)

Prošli kroz Crveno more i Jordan, a Pavle to

naziva krštenjem (1.Korinćanima 10.2)

Isus je kršten u Jordanu na mestu gde su Jevreji ušli u

Hanan, da bi ispunio svaku pravdu (Mt 3.15,17)

Božji sinovi (narod)

Božji Sin

40 godina bili su u pustinji (iskušenja), pa su kroz

Jordan ušli u Obećanu zemlju

Posle krštenja u Jordanu, 40 dana bio je u pustinji

(iskušenja) (Matej 4.1)

Tada su dobili napisan Stari Zavet

Dao je napisan Novi Zavet

Ps 80.8 Izrael je nazvan čokot vinove loze

Jn15.1 Isus je pravi čokot

2M 4.22 Bog: Izrael je moj prvenac

Kol 1.15 Isus je „rođen” pre svake tvari (prvorođen)

Is 41.8 seme Avramovo

Gal 3.16 obećanje je semenu Avramovom (jednina) — Isusu

A ne semenima Avramovim (množina)

 

Isus je ponovio istoriju Izraela u bitnim tačkama, ali je pobedio tamo gde su oni pali. Zato je Isus postao Izrael, onaj koji je pobedio greh i smrt. Ono što nije uspeo istorijski Izrael (Jevrejska nacija), uspeo je Isus. Ono što je primenjivano na Jevreje kao Izrael, u Novom Zavetu primenjuje se ne Isusa Hrista, Avramovog potomka.

Narod Izrael u Novom Zavetu

A sada još zanimljivije: kada apostol Pavle govori o obraćenim neznabošcima, on kaže: “A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avramovo, i po obećanju naslednici.” Gal 3.29 U Novom Zavetu se ime Izrael ne primenjuje samo na jednu osobu — Isusa Hrista, nego takođe i na Njegov narod, one koji su Hristovi. Pavle iskrene hrišćane naziva Izraelcima.

Kada je uspostavljen Stari Zavet na Sinaju, prinesene su određene žrtve (2M 24.8). Isus je uspostavljajući Novi Zavet takođe ga potvrdio krvlju, ali svojom krvlju simbolički prikazano vinom (Matej 26.28). On je bio žrtva na kojoj je zasnovan Novi Zavet. Kao i u Starom Zavetu, i u Novom Zavetu postoji Izrael kao osoba i Izrael kao narod.

Dva Izraela?

Da li su svi Jevreji bili Izraelci? Da li su svi hrišćani Izraelci?

Pavle kaže da postoje dva Izraela: “Nisu svi izraelci koji su od Izraela” Rim 9.6 postoje Izraelci po telu (Rim 9.3), telesni rođaci, i postoji Izraelci koji žive u skladu sa Zavetom (Gal 6.16). Ovaj drugi Izrael čine oni Jevreji i obraćeni neznabošci koji žive u skadu sa Božjom objavom. Vidi Gal 3.6,7 Pravi Izraelci su ljudi vere, poslušni Bogu, kao što je Avram verovao Bogu, poslušao ga i primilo mu se u pravdu. (xxx Vera nije ako kažem: Ja veruje da su državni zakoni ispravni, a onda kršim te zakone.) Pravi Izraelci su povezani verom, poverenjem u Boga, a ne krvnim srodstvom.

Jovan Krstitelj je takođe isticao veru kao osobinu Izraela, a ne srodstvo. Farisejima je rekao: “I ne mislite i ne govorite u sebi: Imamo oca Avrama; jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovog podignuti decu Avramu. Već i sekira kod korena drvetu stoji; svako dakle drvo koje ne rađa dobar rod, seče se i u oganj baca.” Matej 3.9,10 Fariseji su bili deo Izraela po telu, ali nisu imali veru u Boga koju je imao Avram. Jovan Krstitelj im je razbio iluziju da su Izraelci. “Ne mislite tako.” Samo drveće koje rađa dobre rodove — ljudi koji žive u skladu sa onim što veruju, neće završiti spaljeno u vatri. Telesno srodstvo nije dovoljno za spasenje. Bez vere u boga ljudi bilo koje nacije su izgubljeni.

Isus je ponovio ovu istu misao. Neki Jevreji su mu naveli kao argument njihove ispravnosti da su oni Avramova deca. Međutim, Isus im je rekao: “Kad biste vi bili deca Avraamova, činili biste dela Avraamova.” Jovan 8.39-41 Oni su bili Avramova telesna deca, ali nisu imali veru u Boga. Isus je negirao da su oni Avramova deca, jer “sad gledate mene da ubijete, čoveka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga: Tako Avraam nije činio. Vi činite dela oca svog.” Dela koja činimo pokazuju ko je naš otac: Bog ili Sotona.

Jevreji su rekli: “Mi nismo rođeni od kurvarstva: jednog Oca imamo, Boga. A Isus im reče: Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene; jer ja od Boga iziđoh i dođoh; jer ne dođoh sam od sebe, nego me On posla. Zašto ne razumete govora mog? Jer ne možete reči mojih da slušate. Vaš je otac đavo; i slasti oca svog hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži... Ko je od Boga reči Božije sluša; zato vi ne slušate, jer niste od Boga.” Jovan 8-41-44,47 Ove reči razaraju današnje teološke stavove o Izraelu. Jevreji su samo telesni Izraelci. A Isus je jasno rekao da oni uopšte nisu Avramova deca, jer lažu i spremaju da ga ubiju, čime pokazuju da su Sotonina deca. Tvrdili su da ne spremaju da ga ubiju, a ipak su ga kasnije ubili.

Isus je takođe rekao da je vera u boga ono što povezuje prave Izraelce. Pobožni Natanailo se pitao da li je Isus zaista Mesija. Povukao se pod jednu smokvu da bi se molio da mu Bog otkrije istinu. I kada su se upoznali, Isus je rekao: “Evo pravog Izraelca u kojem nema lukavstva.” Jovan 1.47 Natanailo je imao rodbinsku vezu sa Avramom, ali je bilo mnogo važnije što nije bio lukav, nego čistog srca. Nije se bavio prevarama kao patrijarh Jakov, nego je kao Jakov postao Pobednik nad telom.

Isus je rekao da je Natanailo pravi Izraelac, što znači da onu drugu grupu čine lažni Izraelci, koji se samo predstavljaju kao pobožni pobednici.

Postoje dve vrste Izraela, a sada ćemo videti da postoje i dve vrste Jevreja: telesni Jevreji i duhovni Jevreji. Neki Jevreji su neznbošci, a neki neznabošci su Jevreji.

“Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom,.. Obrezanje pomaže ako zakon držiš; ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. Ako, dakle, neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo? I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, osudiće tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona. Jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja, na telu; Nego je ono Jevrejin koji je iznutra i obrezanje srca duhom a ne slovima, to je obrezanje; kome je hvala ne od ljudi nego od Boga.” Rimljanima 2.17,25,26,28,29

Razumete? Oni koji se zovu Jevreji (telesni potomci Avrama), ne drže zakon i zato nisu Jevreji. Oni koji nisu Jevreji drže zakon i zato jesu Jevreji. Za Boga su neznabošci oni koji ne drže zakon.

Učenje Isusa Hrista, Jovana Krstitelja i apostola Pavla je isto po ovom pitanju. Pravi Izraelci su samo oni koji imaju veru u Boga i ispravan karakter. „Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u telo.” Filibljanima 3.3

Dakle, ako Izrael nije po telu, nego su Izraelci oni koji veruju Bogu i drže zakon, onda proročanstva neće biti vezana za državu Izrael i za Jerusalim, nego za iskreno religiozne ljude širom sveta, svih nacija.

„A nije moguće da reč Božija prođe: jer nisu svi Izrailjci koji su od Izrailja; Niti su svi deca koji su seme Avraamovo, nego u Isaku, reče, nazvaće ti se seme. To jest, nisu ono deca Božija što su po telu deca, nego deca obećanja primaju se za seme.” Rimljanima 9.6-8 Šta je sa Izraelcima koji ne veruju Bogu? Bog neće ispuniti svoja obećanja na onima koji mu ne veruju, jer nisu svi Izraelci od onih koji su Izraelovi potomci.

Pavle kaže da će samo Isakovi potomci biti blagosloveni. Avram je imao dva sina: Ismaela i Isaka. Ismael nije bio pobožan kao Avram (njegovi potomci danas su uglavnom muslimani), dok Isak jeste. Zato Pavle kaže da nisu svi Avramovi telesni potomci Izrael, nego samo oni koji su verni. Ismael je telesni Izraelac, a Isak je duhovni Izraelac.

Da sumiramo: 1) Bog je u Starom Zavetu dao obećanje za seme Avramovo; 2) seme Avramovo se nastavilo preko Isaka; 3) Isak je rođen zahvaljujući Avramovoj veri; 4) svi koji veruju Bogu, Jevreji ili nejevreji, postaju seme Avramovo; 5) Avramovo seme je Božji Izrael; 6) Bog će ispuniti obećanja na duhovnom Izraelu.

Izraelci po telu imaju iste mogućnosti kao i pripadnici drugih nacija: ako veruju Bogu, biće Božji duhovni pobednik — Izrael.

 

U Rimljanima 11.1 Pavle pita: Da li je Bog odbacio svoj narod? I sam odgovara da ih Bog nije odbacio. I Pavle je Izraelac i sigurno nije odbačen od Boga. Svi apostoli i prva Hristova crkva bili su i telesni i duhovni Izraelci. Dakle, među telesnim Izraelcima uvek je bilo i duhovnih Izraelaca. Nema razloga da tako ne bude i danas. Ali ne možemo da primenimo Božja obećanja na sve današnje Izraelce samo zato što su telesno Izraelci, a otvoreno negiraju Isusa Hrista.

Kao i u vreme proroka Ilije, Bog ima svojih 7000 vernih Izraelaca između stotine hiljada telesnih Izraelaca.

Uslov

Bog je vrlo često ovako formulisao obećanja: ”Ako... onda...” Ako poslušate moj glas, onda ćete jesti zemaljska dobra. Bog je izveo iz Egipta sve telesne Izraelce, ali su mnogi među njima kasnije pobunili protiv svog Osloboditelja. Neposlušnost Bogu koji spasava, dovela je mnoge Izraelce do smrtne kazne (Korejeva buna, bakarna zmija, oni koji su tražili da jedu meso, itd). Čak i kad je Bog doveo Izraelce u obećanu zemlju, morao je radi telesnih Izraelaca da ih odvede u ropstvo u Asiriju i Vavilon, i da ih raseli po celom svetu.

Bog im je stalno govorio: ”Propustili ste ovu priliku. Hajde da pokušamo ponovo!” Stalno su im bile nuđene druge šanse.

 

Mnogi su protestvovali kada su Amerikanci bacili dve atomske bombe na Japan. Oni su smatrali da time sprečavaju smrt miliona drugih ljudi. Bilo dobro ili loše, oni su gledali šta je dobro za Ameriku. Međutim, Bog gleda šta je dobro za sve ljude. Bog će baciti bombu istine od koje će stradati svi koji žele da veruju laži, ali će time spasiti one koji žele istinu.

Današnji teolozi smatraju da će postojati 7 godina progonstva na osnovu teksta u Dan 7.27. Oni kažu da će u budućnosti antihrist pokrenuti 7 godina progonstva, posle čega će na novom početku biti obnovljen Jevrejski hram u Jerusalimu.

....

...

 

1989 pao je Berlinski zid da bi spojio Istočnu i Zapadnu Nemačku. Na sličan način Bog želi da spoji Jevreje i neznabošce koji mu iskreno veruju. Jer je On mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, telom svojim, Efescima 2.14

Mnogi misle da Bog ima dva plana: jedan plan sa jevrejima, a drugi plan sa nejevrejima.

Uništenje hrama u Jerusalimu nije značilo da su svi Jevreji odbacili Mesiju. Niko nema pravo da kaže: „Jevreji su razapeli Mesiju” — zato što su prvi vernici i crkve bili Jevreji koji su verovali. Anti-semitizam je besmislen utoliko što dobro znamo da su naši gresi razapeli Isusa Hrista, a ne jedna nacija. Na koga je Bog izlio Svetog Duha na dan Pedesetnice? Na Izraelce, i to na one prave Izraelce. Da li ste primetili da su posle Hristovog vaskrsenja mnogi sveštenici prihvatili da veruju Isusu Hristu (Dela 6.7)? Svi pisci Biblije su Jevreji, osim Luke. Prvi vernici su bili istovremeno i telesni i duhovni Izraelci.

I apostoli su se pitali da li je Isus Mesija samo za njih, ali su uskoro videli kako su tzv neznabošci verovali i imali dar Svetog Duha isto kao i Jevreju. U Delima 15 mi vidimo kako se u Jerusalimu razmatralo pitanje Jevreja i neznabožaca. Sveti Duh ih je uverio da Božja merila nisu nacionalna, da Hristov krst ruši zidove među nacijama.

Vidi Efescima 2.11-16 3.4-6 (Jevreji i neznabošci su isto telo u Isusu Hristu)

Bilo bi besmisleno da hrišćani naprave zid za Jevreje, da smatraju da oni nemaju pristup u Božje carstvo, ali sigurno je da nemaju povlašćenu ulogu u odnosu na ostale nacije.

Ceo Izrael će se spasiti?

Pavle kaže u Rimljanima 11.26 da će se spasiti ceo Izrael. Na koga on misli? Na ceo telesni Izrael? Ne. Pavle govori da ima pravih Izraelaca i među telesnim Izraelcima i među obraćenim neznabošcima. Oni su zajedno duhovni Izrael, i taj Izrael će Bog ceo spasiti.

Uslov je dat u 23.stihu: „Ako ne ostanu u neverstvu”. Pavle ih poziva da preispitaju svoje neverstvo u Hrista. Bog uvek kaže: „Ako... onda...”

Sveti narod, carsko sveštenstvo

U 2M 19.5,6 Bog je oslobođene Izraelce nazvao „sveti narod, carsko sveštenstvo”. Apostol Petar isti izraz „sveti narod, carsko sveštenstvo” u 1Pet 2.9,10 primenjuje na crkvu, na ljude koji veruju u Hrista. Dakle, Bog nije mislio na Izrael kao naciju, telesne potomke Jakova, nego na duhovne ljude svih nacija koji su verom u Boga postali Izraelci — pobednici s Bogom.

U Starom Zavetu Bog kaže da je Izrael njegov izabrani (Isaija 45.4). A u Kološanima 3.11,12 Pavle kaže da su oni koji veruju izabrani od Boga.

1948 — država Izrael

1948 godine rezolucijom Ujedinjenih Nacija proglašena je država Izrael. Skoro 2000 godina bili su lutalice bez domovine, a sada mogu da se vrate kući. Ali njihova borba je tek tada počela. 1949, 1967, 1973 vodili su ratove sa Arapskim narodima u kojima su pobednici bili Izraelci.

Kako su hrišćani reagovali? Za mnoge je uspostavljanje države Izrael bilo ispunjenje Biblijskih proročanstava, čak najznačajnije proročanstvo ispunjeno u 20-om veku.

Tako je proročki Titanik napravljen 1948 godine. Za mnoge je ovo proročanstvo nepotopivo kao Titanik. Ali ledeni breg je pokazao istinu. Šta će se dogoditi kad teorija o 1948 udari u ledeni breg Biblije?

Postoje 3 argumenta da se Biblijsko proročanstvo ispunilo 1948:

1) argument smokvino drvo

Matej 24.32,33 Blizina Hristovog drugog dolaska vidi se po znakovima kao što se po listanju smokve vidi blizina leta. Neki teolozi smatraju da je 1948 izlistala smokva kad su Izraelci proglasili svoju državu.

Međutim, u Luki 21.29-31 Isus kaže: “Pogledajte smokvu i ostalo drveće...” Isus nije poredio Izrael sa smokvom. On je rekao da cvetanje i listanje svih drveća pokazuje blizinu leta. On nije govorio o obnovi Izraela, jer nisu sve ostale nacije proglasile državnost u vreme kad je to učinio Izrael.

Ovim je led zaparao dno Titanika 1948.

2) argument pobeda Izraela u ratovima

Pošto su Izraelci pobedili u ratovima 1948, 1967 i 1973, to znači da je Bog ponovo počeo da se bori na njihovoj strani. Ali zar nije istina da vođe nove države Izrael još uvek ne prihvataju Isusa Hrista? Biblija kaže da je Isus isti juče, danas i sutra. Bog je sam za sebe rekao da se ne menja (Malahija 3.6).

U Bibliji Izraelci su gubili bitke kada su otpali od Boga, a dobijali su bitke kad su bili na Božjoj strani. Kad nisu verovali Bogu, Bog se nije borio za njih. Ali neke ratove su dobijali i u vreme kad su otpali od Boga, zar ne? Ne možemo da kažemo da se Bog borio na strani osvajača u istoriji, samo zato što su oni osvajali tuđe teritorije u ratovima. Bog nije bio na strani nacista koji su ubili 6 miliona Jevreja. Zato se Bog nije borio ni na strani Izraelaca koji još uvek ne prihvataju jedinog Spasitelja. To je druga rupa na koritu Titanika iz 1948.

3) argument povratka u Izrael

Proročanstva iz Starog Zaveta govore da će Bog vratiti Izraelce u Izrael kada se pokaju. Primer je Ezekiel 36-38. a) bili su među neznabošcima i vratili su se u svoju zemlju (Eze 36.24); b) među svim narodima — bili su raspršeni po celom svetu, što znači da se to ne odnosi samo na Vavilonsko ropstvo; c) ispuniće se u vreme posletka (Eze 38.16), što znači pred Advent.

Međutim... a) Bog je rekao drevnim Izraelcima da će se ponovo vratiti od svih naroda u Izrael posle 70 godina (Jer 29.10,14, 18); b) Period posle povratka iz Vavilona nazvan je takođe vreme posletka (Jer 29.10-14; 30.24; 27.2-7; 48.47; 49.39; 50.1); c) tri puta je Ezekiel rekao da će Izraelci koji se vrate živeti u miru, bez zidova, bezbedno (Eze 38.8,11,14) U Izraelu se puca bez prestanka. Terorizam stalno narušava mir; d) Prema Bibliji Izraelci treba da se pokaju pre nego što ih Bog vrati u Obećanu zemlju (5.Mojsijeva 30.1-3; Nemija 1.8,9; Jeremija 29.13,14). Uslov je kada se pokaju i slušaju Boga, onda će ih Bog vratiti u Izrael. Jasno je da Cionistički pokret od 1948 do danas još uvek ne poštuju osnove koje je Bog objavio preko Hrista, zbog čijeg odbacivanja su i rasejani po svetu; e) Ezekiel 38 i Otkrivenje 20 govore o istim događajima: Gog i Magog, konačna bitka protiv Jerusalima i vatra sa neba. Ipak, Otkrivenje 20 ove događaje stavlja na kraj milenijuma, a ne pred drugi Hristov dolazak. Novi Zavet jasno tumači proročanstva Starog Zaveta.

„Nepotopiva” teorija počinje polako da tone u okean. Bolje je da ne polažemo nade u brod sa imenom “1948”.

Hram

Nekoliko jevrejskih organizacija u Jerusalimu priprema se da obnovi treći hram u Jerusalimu. U knjizi „The Edge of Time” Peter & Patti Lalonde kažu da je model trećeg hrama konstuisan i izložen u Jerusalimu. Čak je i data lista kandidata za sveštenike koji ispunjavaju uslove, rabinskih studenata koji uče hramske rituale i žrtve.

Da li Bog želi da se obnovi hram u Jerusalimu u kojem će se ponovo prinositi žrtve i obavljati rituali?

Šta se dogodilo u hramu u trenutku kad je Hristos umro? Zavesa ispred Svetinje nad svetinjama pocepala se odozgo na dole (Matej 27.51). Isus je tada uzviknuo: „Svršeno je.” Jovan 19.30 Time je Bog pokazao da napušta to mesto, koje tako prestaje da bude svetinja. Bez Božjeg prisustva to više nije Svetinja nad svetinjama. Zašto je završena služba u hramu? Zato što su simboli iz hramskih rituala počeli da se ispunjavaju Hristovom žrtvom na krstu i kasnije izlivanjem Svetog Duha na apostole na Pedesetnicu.

Ako je Otac jednom ukinuo simboličke rituale zato što je počelo stvarno ispunjenje tih simbola. Zašto bi se sada ponovo vraćao na simboličku službu? Ljudi su ionako izopačivali žrtveni sistem, pa je Bog rekao da se gadi na njihove žrtve. Ako bi neko ponovo pokretao simboličke životinjske žrtve, time bi otvoreno negirao da je Isus kao Mesija umro na krstu za naše grehe. Na žalost, moderni Izrael ionako ne veruje da je Isus umro za njihove grehe, pa zato i žele da ponovo pokrenu žrtvene rituale. Čudno je samo zašto ih u tome podržavaju crkve koje prihvataju Hrista?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zašto neki hrišćani podržavaju izgradnju trećeg hrama? Radi 3 teksta iz Biblije: Danilo 9.27; mesta u Otkrivenju gde se spominje hram; i 2.Solunjanima 2.4. Zanimljivo je da se nigde u ovim tekstovima ne spominje da će hram biti ponovo izgrađen. Mi nalazimo tekstove o šatoru od sastanka, o prvom i drugom hramu (2.Mojsijeva 35-40; 1Carevima 6; Ezra 3-6). Ali tekstova o doslovnoj obnovi trećeg hrama nema.

Danilo 9.27

Teolozi smatraju da će antihrist ukinuti žrtve u doslovnom obnovljenom hramu.

Hram u Otkrivenju

Svi tekstovi u kojima se pominje hram u Otkrivenju govore o Božjem hramu na nebu, a ne o obnovi nekog hrama na Zemlji. Na primer, hram na nebu se otvara (Otkrivenje 11.19), ili anđeo izlazi iz hrama na nebu (Otkrivenje 14.17), ili se hram otvara (Otkrivenje 15.5), ili veliki glas izlazi iz hrama na nebu (Otkrivenje 16.17).

Apostol Pavle nas upućuje da gledamo u taj hram (Jevrejima 10.19-22, 8.1,2; 9.12,14), a ne u neki simbolički hram na Zemlji.

2.Solunjanima 2.4

Pavle kaže da će antihrist sesti u Božjem hramu, pokazujući sebe da je Bog. Zato moderni teolozi tvrde da ovo proročanstvo zahteva da hram bude obnovljen, pa da u njega uđe antihrist, i to baš na istom drevnom mestu u Jerusalimu. Pogledajmo zato pažljivo ceo ovaj tekst u 2.Solunjanima 2.1-8.

Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista, i za naš sastanak u Njemu,

2:2 Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.

2:3 Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli,

2:4 Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.

2:5 Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?

2:6 I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vreme.

2:7 Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.

2:8 Pa će se onda javiti bezakonik, kog će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskoreniti svetlošću dolaska svog;

Calendar
«  December 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Site friends
  • Create your own site


  • Copyright MyCorp © 2022
    Free website builderuCoz